Zdieľať

Biely kódex, pravidlá správania sa na lyžiarskej trati

Pravidlá správania sa na lyžiarskej trati - Biely kódex
Biely kódex vám napovie, ako sa správať na lyžiarskej trati.
Pravidlá správania sa na lyžiarskej trati - Biely kódex

1. Ohľaduplnosť k iným osobám

Každý lyžiar a snoubordista je povinný správať sa tak, aby neohrozil život, zdravie alebo majetok, alebo nespôsobil škodu sebe alebo inému.

2. Ovládanie rýchlosti a spôsobu jazdy

Každý lyžiar a snoubordista musí mať prehľad pred sebou. Každý lyžiar a snoubordista musí prispôsobiť jazdu a rýchlosť jazdy povahe a stavu lyžiarskej trate a svojim schopnostiam a možnostiam, terénu, poveternostným a snehovým podmienkam, ako aj počtu lyžiarov alebo snoubordistov na lyžiarskej trati.

3. Voľba smeru jazdy

Lyžiar a snoubordista je povinný smer jazdy voliť tak, aby neohrozil pred ním jazdiaceho lyžiara alebo snoubordistu. Lyžiar a snoubordista, ktorý jazdí za iným lyžiarom alebo snoubordistom, je povinný dbať na dostatočný odstup, aby lyžiarovi alebo snoubordistovi vpredu ponechal voľný priestor pre smer a spôsob jazdy.

4. Predbiehanie

Predbiehať možno sprava aj zľava tak, aby predbiehaný lyžiar alebo snoubordista mal dostatočný priestor pre smer aj spôsob jazdy.

5. Vjazd na trať a rozjazd po zastavení

Lyžiar a snoubordista, ktorý vchádza na lyžiarsku trať alebo po zastavení chce opäť pokračovať v jazde, je povinný sa presvedčiť, či sa zhora alebo zdola nepribližuje iná osoba, aby neohrozil seba ani iných.

6. Zastavenie a státie

Lyžiar a snoubordista nesmie bezdôvodne zastaviť a stáť na zúžených a neprehľadných častiach lyžiarskej trate. Lyžiar alebo snoubordista, ktorý spadol, musí takéto miesto čo najrýchlejšie opustiť.

Správanie sa na lyžiarskej trati

7. Výstup a zostup

Osoba, ktorá stúpa alebo schádza po lyžiarskej trati, musí použiť okraj lyžiarskej trate.

8. Rešpektovanie označenia a pokynov

Každý lyžiar a snoubordista musí dodržiavať označenie na lyžiarskej trati a dodržiavať pravidlá správania sa na lyžiarskej trati a riadiť sa pokynmi prevádzkovateľa lyžiarskej trate.

9. Poskytnutie pomoci

Pri úraze na lyžiarskej trati je každý lyžiar a snoubordista povinný podľa svojich schopností a možností poskytnúť pomoc a bezodkladne oznámiť úraz prevádzkovateľovi lyžiarskej trate a/alebo Horskej záchrannej službe a/alebo inej oprávnenej osobe (lyžiarska služba, orgán verejnej správy), zotrvať na mieste úrazu do poskytnutia pomoci povereným zamestnancom prevádzkovateľa a/alebo Horskou záchrannou službou.

0 %
Zľava
Zľava 5% pre klientov Union poisťovne a poistencov Union zdravotnej poisťovne.

10. Bezpečnosť lyžiarskej výstroje

Lyžiar a snoubordista môže používať lyžiarsku výstroj len v stave, v ktorom výrobca zaručuje bezpečnosť pri používaní výrobku a zabezpečenú proti samovoľnému uvoľneniu lyže alebo inej súčasti lyžiarskej výstroje.

11. Osobitná bezpečnosť

Lyžiar a snoubordista mladší ako 15 rokov je povinný na lyžiarskej trati chrániť si hlavu riadne upevnenou ochrannou prilbou.

12. Preukázanie totožnosti

Ak došlo na lyžiarskej trati k nehode, každý účastník, prípadne svedok nehody je povinný preukázať základné údaje o svojej osobe Horskej záchrannej službe, lyžiarskej službe, orgánu verejnej moci alebo zamestnancom prevádzkovateľa.

13. Vstup na lyžiarske trate

Počas prevádzkového času môže vstupovať na lyžiarsku trať iná osoba než lyžiar a snoubordista a osoba, ktorá poskytuje pomoc zranenému, len so súhlasom prevádzkovateľa. Pred zahájením a po skončení prevádzky dopravných zariadení je vstup na lyžiarske trate a lyžiarske trasy zakázaný.

0 %
Zľava

Zľava 5% pre klientov Union poisťovne a poistencov Union zdravotnej poisťovne.

Union Poisťovňa

Share on facebook
Share on twitter

Pomohla ti táto odpoveď?

Súťaž o sonické zubné kefky
Philips Sonicare

Oznámenie o odklade splatnosti preddavku na zdravotné poistenie v dôsledku COVID-19 za Marec 2020 (PDF)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (ELEKTRONICKÁ VERZIA)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (PDF)

Žiadosť o splátkový kalendár
Online verzia | PDF verzia

Žiadosť o vydanie kombinovaného preukazu poistenca / európskeho preukazu zdravotného poistenia (PDF)

 • Ak žiadosť o vydanie preukazu poistenca podáva za poistenca iná osoba (netýka sa zákonných zástupcov maloletých detí), ktorá prevezme preukaz osobne na kontaktnom mieste, prípadne ho žiada doručiť poštou na svoju adresu, je potrebné, aby k Žiadosti priložila prílohu – úradne overené Plnomocenstvo. (PDF)

Žiadosť o vydanie formulára / prenosného dokumentu a o dopísanie nezaopatreného rodinného príslušníka do formulára (PDF)

Dotazník pre určenie štátu bydliska (nariadenie ES č. 883/2004 a 987/2009) (PDF)

Čestné vyhlásenie ku skutočnostiam rozhodujúcim pre vznik platiteľa poistného – štát (Starostlivosť o dieťa do 6 rokov / opatrovanie osoby s ťažkým zdravotným postihnutím) (PDF)

Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
Online verzia | PDF verzia

Univerzálne oznámenie poistenca (PDF)

 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ (platné do 31.12.2008)
  PDF 1. časť2. časť

 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.06.2018
  UPOZORNENIE: – formulár odporúčame stiahnuť a vypĺňať priamo v PC, vypĺňanie online v prehliadači nemusí fungovať správne

 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.02.2015 do 31.5.2018´
  UPOZORNENIE: V prípade, ak má zamestnávateľ 3 a viacerých zamestnancov je povinný mesačný výkaz zasielať zdravotnej poisťovni výlučne elektronicky.

 • Výkaz platiteľa dividend
  PDF verzia platná od 01.02.2014 (AKTUÁLNA)
 • Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie
  PDF verzia
 • Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
  PDF verzia
 • Univerzálne oznámenie platiteľa poistného
  PDF verzia
 • Potvrdenie zamestnávateľa o uzatvorení pracovného pomeru, obdobného pracovného pomeru alebo iného pracovnoprávneho vzťahu zamestnanca bez trvalého pobytu na území SR 
  PDF verzia