Zdieľať

Biely kódex, pravidlá správania sa na lyžiarskej trati

Pravidlá správania sa na lyžiarskej trati - Biely kódex
Biely kódex vám napovie, ako sa správať na lyžiarskej trati.
Pravidlá správania sa na lyžiarskej trati - Biely kódex

1. Ohľaduplnosť k iným osobám

Každý lyžiar a snoubordista je povinný správať sa tak, aby neohrozil život, zdravie alebo majetok, alebo nespôsobil škodu sebe alebo inému.

2. Ovládanie rýchlosti a spôsobu jazdy

Každý lyžiar a snoubordista musí mať prehľad pred sebou. Každý lyžiar a snoubordista musí prispôsobiť jazdu a rýchlosť jazdy povahe a stavu lyžiarskej trate a svojim schopnostiam a možnostiam, terénu, poveternostným a snehovým podmienkam, ako aj počtu lyžiarov alebo snoubordistov na lyžiarskej trati.

3. Voľba smeru jazdy

Lyžiar a snoubordista je povinný smer jazdy voliť tak, aby neohrozil pred ním jazdiaceho lyžiara alebo snoubordistu. Lyžiar a snoubordista, ktorý jazdí za iným lyžiarom alebo snoubordistom, je povinný dbať na dostatočný odstup, aby lyžiarovi alebo snoubordistovi vpredu ponechal voľný priestor pre smer a spôsob jazdy.

4. Predbiehanie

Predbiehať možno sprava aj zľava tak, aby predbiehaný lyžiar alebo snoubordista mal dostatočný priestor pre smer aj spôsob jazdy.

5. Vjazd na trať a rozjazd po zastavení

Lyžiar a snoubordista, ktorý vchádza na lyžiarsku trať alebo po zastavení chce opäť pokračovať v jazde, je povinný sa presvedčiť, či sa zhora alebo zdola nepribližuje iná osoba, aby neohrozil seba ani iných.

6. Zastavenie a státie

Lyžiar a snoubordista nesmie bezdôvodne zastaviť a stáť na zúžených a neprehľadných častiach lyžiarskej trate. Lyžiar alebo snoubordista, ktorý spadol, musí takéto miesto čo najrýchlejšie opustiť.

Správanie sa na lyžiarskej trati

7. Výstup a zostup

Osoba, ktorá stúpa alebo schádza po lyžiarskej trati, musí použiť okraj lyžiarskej trate.

8. Rešpektovanie označenia a pokynov

Každý lyžiar a snoubordista musí dodržiavať označenie na lyžiarskej trati a dodržiavať pravidlá správania sa na lyžiarskej trati a riadiť sa pokynmi prevádzkovateľa lyžiarskej trate.

9. Poskytnutie pomoci

Pri úraze na lyžiarskej trati je každý lyžiar a snoubordista povinný podľa svojich schopností a možností poskytnúť pomoc a bezodkladne oznámiť úraz prevádzkovateľovi lyžiarskej trate a/alebo Horskej záchrannej službe a/alebo inej oprávnenej osobe (lyžiarska služba, orgán verejnej správy), zotrvať na mieste úrazu do poskytnutia pomoci povereným zamestnancom prevádzkovateľa a/alebo Horskou záchrannou službou.

0 %
Zľava
Zľava 5% pre klientov Union poisťovne a poistencov Union zdravotnej poisťovne.

10. Bezpečnosť lyžiarskej výstroje

Lyžiar a snoubordista môže používať lyžiarsku výstroj len v stave, v ktorom výrobca zaručuje bezpečnosť pri používaní výrobku a zabezpečenú proti samovoľnému uvoľneniu lyže alebo inej súčasti lyžiarskej výstroje.

11. Osobitná bezpečnosť

Lyžiar a snoubordista mladší ako 15 rokov je povinný na lyžiarskej trati chrániť si hlavu riadne upevnenou ochrannou prilbou.

12. Preukázanie totožnosti

Ak došlo na lyžiarskej trati k nehode, každý účastník, prípadne svedok nehody je povinný preukázať základné údaje o svojej osobe Horskej záchrannej službe, lyžiarskej službe, orgánu verejnej moci alebo zamestnancom prevádzkovateľa.

13. Vstup na lyžiarske trate

Počas prevádzkového času môže vstupovať na lyžiarsku trať iná osoba než lyžiar a snoubordista a osoba, ktorá poskytuje pomoc zranenému, len so súhlasom prevádzkovateľa. Pred zahájením a po skončení prevádzky dopravných zariadení je vstup na lyžiarske trate a lyžiarske trasy zakázaný.

Martina Harsanyiova

AKTUALIZUJTE SI ÚDAJE, KTORÉ VÁM POMÔŽU ZLEPŠIŤ VAŠE ZDRAVIE

Získajte bezplatné upozornenie na preventívnu prehliadku u vášho všeobecného lekára. Aktualizujte si váš e-mail a telefón a aktivujte si službu preventívna pripomienka pre poistencov Union zdravotnej poisťovne.