Zdieľať

Aká je výška poplatkov za prihlásenie auta?

Každé motorové vozidlo, o ktorom schvaľovací úrad rozhodol, že musí byť evidované orgánom Policajného zboru, a ktoré doteraz nebolo evidované, musí byť prihlásené na dopravnom inšpektoráte podľa miesta trvalého pobytu alebo sídla držiteľa motorového vozidla.

Nový vlastník musí prihlásenie auta zrealizovať do 30 dní od jeho nadobudnutia, pričom musí uviesť meno držiteľa auta, teda osoby, na ktorú je vozidlo registrované a ktorá bude uvedená v osvedčení o evidencii časť I a časť II (t.j. v technickom preukaze). V prípade záujmu je možné požiadať o urýchlené vydanie čipovej karty osvedčenia o evidencii časť I do dvoch dní. Toto je spoplatnené sumou 30 EUR.  

Aké doklady treba predložiť pri prihlásení 

Pri prihlásení vozidla treba predložiť osvedčenie o evidencii časť II, doklad o nadobudnutí vozidla (faktúra, leasingová zmluva) a potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, takzvané PZP. 

Nový vlastník teda musí uzavrieť povinné zmluvné poistenie (PZP) ešte pred prihlásením auta. Má to svoje opodstatnenie. Pôvodná poistka na auto totiž prestáva platiť okamihom prevodu držby motorového vozidla na inú osobu.

V prípade, že sa vozidlo kupuje na leasing, je potrebné úradne overené splnomocnenie danej leasingovej spoločnosti. Podobne, keď je držiteľ alebo vlastník vozidla pri prihlasovaní zastupovaný, tiež treba predložiť aj úradne overený podpis splnomocniteľa. 

Správny poplatok 

Za prihlásenie vozidla do evidencie vozidiel na príslušnom orgáne Policajného zboru sa platí správny poplatok, ktorého výška je závislá od dvoch faktorov: 

  • výkon motora,

  • vek vozidla od dátumu prvej evidencie. 

Najmenšia výška poplatku je 33 eur, no môže sa vyšplhať až do výšky 3900 eur.

Presnú cenu vypočítate pomocou koeficientu, v závislosti od veku vozidla. Ten sa vynásobí sumou, ktorej výška je stanovená podľa výkonu motora. Presné hodnoty pre výpočet si viete nájsť v príslušných tabuľkách na stránke Ministerstva vnútra SR (pod názvom správne poplatky). 

Na rozdiel od situácie, kedy dochádza k zmene držiteľa (prepisu) v okrese, alebo k prihláseniu vozidla z iného okresu, pri prihlasovaní nového auta do evidencie nie je nutné pristaviť vozidlo ku kontrole, pretože jeho obhliadku príslušníci policajného zboru nevykonávajú. Pristaviť vozidlo na kontrolu nie je nutné ani v prípade prisťahovania z iného okresu, kedy nedochádza k zmene držiteľa vozidla.

0 %
Zľava
Zľava 5% pre klientov Union poisťovne a poistencov Union zdravotnej poisťovne.

Union Poisťovňa

Share on facebook
Share on twitter

Pomohla ti táto odpoveď?

Poskytovateľom tejto služby je Union poisťovňa, a. s., ktorá vykonáva svoju činnosť v rozsahu určenom zákonom č. 39/2015 Z.z. o poisťovníctve v platnom znení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Poskytovateľom tejto služby je Union zdravotná poisťovňa, a. s., ktorá vykonáva svoju činnosť v rozsahu určenom zákonom č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou v platnom znení a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.