Zdieľať

Aká je výška poplatkov za prihlásenie auta?

Každé motorové vozidlo, o ktorom schvaľovací úrad rozhodol, že musí byť evidované orgánom Policajného zboru, a ktoré doteraz nebolo evidované, musí byť prihlásené na dopravnom inšpektoráte podľa miesta trvalého pobytu alebo sídla držiteľa motorového vozidla.

Nový vlastník musí prihlásenie auta zrealizovať do 30 dní od jeho nadobudnutia, pričom musí uviesť meno držiteľa auta, teda osoby, na ktorú je vozidlo registrované a ktorá bude uvedená v osvedčení o evidencii časť I a časť II (t.j. v technickom preukaze). V prípade záujmu je možné požiadať o urýchlené vydanie čipovej karty osvedčenia o evidencii časť I do dvoch dní. Toto je spoplatnené sumou 30 EUR.  

Aké doklady treba predložiť pri prihlásení 

Pri prihlásení vozidla treba predložiť osvedčenie o evidencii časť II, doklad o nadobudnutí vozidla (faktúra, leasingová zmluva) a potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, takzvané PZP. 

Nový vlastník teda musí uzavrieť povinné zmluvné poistenie (PZP) ešte pred prihlásením auta. Má to svoje opodstatnenie. Pôvodná poistka na auto totiž prestáva platiť okamihom prevodu držby motorového vozidla na inú osobu.

V prípade, že sa vozidlo kupuje na leasing, je potrebné úradne overené splnomocnenie danej leasingovej spoločnosti. Podobne, keď je držiteľ alebo vlastník vozidla pri prihlasovaní zastupovaný, tiež treba predložiť aj úradne overený podpis splnomocniteľa. 

Správny poplatok 

Za prihlásenie vozidla do evidencie vozidiel na príslušnom orgáne Policajného zboru sa platí správny poplatok, ktorého výška je závislá od dvoch faktorov: 

 • výkon motora,

 • vek vozidla od dátumu prvej evidencie. 

Najmenšia výška poplatku je 33 eur, no môže sa vyšplhať až do výšky 3900 eur.

Presnú cenu vypočítate pomocou koeficientu, v závislosti od veku vozidla. Ten sa vynásobí sumou, ktorej výška je stanovená podľa výkonu motora. Presné hodnoty pre výpočet si viete nájsť v príslušných tabuľkách na stránke Ministerstva vnútra SR (pod názvom správne poplatky). 

Na rozdiel od situácie, kedy dochádza k zmene držiteľa (prepisu) v okrese, alebo k prihláseniu vozidla z iného okresu, pri prihlasovaní nového auta do evidencie nie je nutné pristaviť vozidlo ku kontrole, pretože jeho obhliadku príslušníci policajného zboru nevykonávajú. Pristaviť vozidlo na kontrolu nie je nutné ani v prípade prisťahovania z iného okresu, kedy nedochádza k zmene držiteľa vozidla.

0 %
Zľava
Zľava 5% pre klientov Union poisťovne a poistencov Union zdravotnej poisťovne.
0 %
Zľava

Zľava 5% pre klientov Union poisťovne a poistencov Union zdravotnej poisťovne.

Union Poisťovňa

Share on facebook
Share on twitter

Pomohla ti táto odpoveď?

Oznámenie o odklade splatnosti preddavku na zdravotné poistenie v dôsledku COVID-19 za Marec 2020 (PDF)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (ELEKTRONICKÁ VERZIA)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (PDF)

Žiadosť o splátkový kalendár
Online verzia | PDF verzia

Žiadosť o vydanie kombinovaného preukazu poistenca / európskeho preukazu zdravotného poistenia (PDF)

 • Ak žiadosť o vydanie preukazu poistenca podáva za poistenca iná osoba (netýka sa zákonných zástupcov maloletých detí), ktorá prevezme preukaz osobne na kontaktnom mieste, prípadne ho žiada doručiť poštou na svoju adresu, je potrebné, aby k Žiadosti priložila prílohu – úradne overené Plnomocenstvo. (PDF)

Žiadosť o vydanie formulára / prenosného dokumentu a o dopísanie nezaopatreného rodinného príslušníka do formulára (PDF)

Dotazník pre určenie štátu bydliska (nariadenie ES č. 883/2004 a 987/2009) (PDF)

Čestné vyhlásenie ku skutočnostiam rozhodujúcim pre vznik platiteľa poistného – štát (Starostlivosť o dieťa do 6 rokov / opatrovanie osoby s ťažkým zdravotným postihnutím) (PDF)

Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
Online verzia | PDF verzia

Univerzálne oznámenie poistenca (PDF)

 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ (platné do 31.12.2008)
  PDF 1. časť2. časť

 • Oznámenie o príjmoch za rok 2016
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2013
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2012
  Word verzia | PDF verzia
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.06.2018
  UPOZORNENIE: – formulár odporúčame stiahnuť a vypĺňať priamo v PC, vypĺňanie online v prehliadači nemusí fungovať správne
 
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.02.2015 do 31.5.2018´
  UPOZORNENIE: V prípade, ak má zamestnávateľ 3 a viacerých zamestnancov je povinný mesačný výkaz zasielať zdravotnej poisťovni výlučne elektronicky.
 
 • Výkaz platiteľa dividend
  PDF verzia platná od 01.02.2014 (AKTUÁLNA)
 • Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie
  PDF verzia
 • Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
  PDF verzia
 • Univerzálne oznámenie platiteľa poistného
  PDF verzia
 • Potvrdenie zamestnávateľa o uzatvorení pracovného pomeru, obdobného pracovného pomeru alebo iného pracovnoprávneho vzťahu zamestnanca bez trvalého pobytu na území SR 
  PDF verzia