Zdieľať

Prihlásenie vozidla: Čo všetko to obnáša?

Kúpa nového alebo už jazdeného vozidla ide ruka v ruke s povinnosťou prihlásiť vozidlo do evidencie. S tým sú spojené viaceré úkony, a samozrejme, aj poplatky. Čo všetko to však obnáša?

Kúpa nového alebo už ojazdeného vozidla ide ruka v ruke s povinnosťou prihlásiť vozidlo do evidencie. S tým sú spojené viaceré úkony, a samozrejme, aj poplatky. Čo všetko to však obnáša?

Na čo všetko treba myslieť

Postup a poplatky pre prihlásenie vozidla sa líšia v tom, či sa jedná o prvé prihlásenie nového vozidla, ojazdeného vozidla z druhej ruky, vozidla z inej krajiny alebo okresu. Poplatky závisia  aj od toho, aký výkon má motor prihlasovaného vozidla.

Prihlásenie vozidla je úkon, pre ktorý je potrebné navštíviť príslušné pracovisko evidencie vozidiel na základe trvalého bydliska držiteľa vozidla. Držiteľom vozidla je osoba, na ktorú je vozidlo registrované a ktorá je povinná uzatvoriť povinné zmluvné poistenie (PZP)

Držiteľ je ten, kto je uvedený v malom technickom preukaze (Osvedčenie o evidencii vozidla – časť I).   

Či už sa jedná o prihlásenie nového vozidla, alebo o prepis ojazdeného vozidla, bude potrebné:

 • vyplniť  žiadosti o zapísanie vozidla do evidencie,

 • uzatvoriť platné povinné zmluvné poistenie a predložiť potvrdenie o jeho uzatvorení,

 • uhradiť správny poplatok (bude vypočítaný pri prihlasovaní vozidla).

Ak chcete vykonať zmenu majiteľa v rámci okresu, pripravte si aj tieto doklady:

 • Osvedčenie o evidencii vozidla – časť II (veľký technický preukaz),

 • čipovú kartu – Osvedčenie o evidencií vozidla – časť I (malý technický preukaz), ak bolo vydané.

Ak kupujete ojazdené auto, musíte ho prihlásiť v okrese svojho trvalého bydliska do 30 dní odo dňa vykonania prevodu držby (odhlásenia z pôvodného držiteľa). Ak sa jedná o prihlásenie vozidla z iného okresu, je potrebné predložiť pôvodné tabuľky vozidla s evidenčným číslom vozidla. Pri prihlásení vozidla je potrebné vozidlo pristaviť a umožniť kontrolu porovnania údajov uvádzaných v dokladoch s údajmi priamo na vozidle.

Pri prihlasovaní auta dovezeného zo zahraničia potrebujete aj odborný posudok o kontrole originality vozidla. Posudok nesmie byť starší ako 15 dní a musí mať výsledok “spôsobilé”.

Povinné zmluvné poistenie (PZP) je povinné a túto povinnosť ukladá zákon. Povinná poistka na auto chráni zdravie a majetok ostatných účastníkov nehody. Užitočné je však aj pre vás. Pokrýva škody na majetku a zdraví, ktoré autom spôsobíte niekomu inému, a teda ich nemusíte platiť z vlastného vrecka. 

Zákonné poistenie vybavíte online za pár minút, bielu a zelenú kartu dostanete priamo na e-mail. Dokonca môžete kombinovať PZP s ďalším poistením auta, ako napríklad  s havarijným poistením, poistením proti krádeži a živlom  či poistením pre prípad stretu s divou zverou. 

0 %
Zľava

Zľava 5% pre klientov Union poisťovne a poistencov Union zdravotnej poisťovne.

Union Poisťovňa

Share on facebook
Share on twitter

Pomohla ti táto odpoveď?

Tieto články by ťa mohli zaujímať

Tieto články
by ťa mohli zaujímať

Súťaž o sonické zubné kefky
Philips Sonicare

Oznámenie o odklade splatnosti preddavku na zdravotné poistenie v dôsledku COVID-19 za Marec 2020 (PDF)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (ELEKTRONICKÁ VERZIA)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (PDF)

Žiadosť o splátkový kalendár
Online verzia | PDF verzia

Žiadosť o vydanie kombinovaného preukazu poistenca / európskeho preukazu zdravotného poistenia (PDF)

 • Ak žiadosť o vydanie preukazu poistenca podáva za poistenca iná osoba (netýka sa zákonných zástupcov maloletých detí), ktorá prevezme preukaz osobne na kontaktnom mieste, prípadne ho žiada doručiť poštou na svoju adresu, je potrebné, aby k Žiadosti priložila prílohu – úradne overené Plnomocenstvo. (PDF)

Žiadosť o vydanie formulára / prenosného dokumentu a o dopísanie nezaopatreného rodinného príslušníka do formulára (PDF)

Dotazník pre určenie štátu bydliska (nariadenie ES č. 883/2004 a 987/2009) (PDF)

Čestné vyhlásenie ku skutočnostiam rozhodujúcim pre vznik platiteľa poistného – štát (Starostlivosť o dieťa do 6 rokov / opatrovanie osoby s ťažkým zdravotným postihnutím) (PDF)

Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
Online verzia | PDF verzia

Univerzálne oznámenie poistenca (PDF)

 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ (platné do 31.12.2008)
  PDF 1. časť2. časť

 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.06.2018
  UPOZORNENIE: – formulár odporúčame stiahnuť a vypĺňať priamo v PC, vypĺňanie online v prehliadači nemusí fungovať správne

 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.02.2015 do 31.5.2018´
  UPOZORNENIE: V prípade, ak má zamestnávateľ 3 a viacerých zamestnancov je povinný mesačný výkaz zasielať zdravotnej poisťovni výlučne elektronicky.

 • Výkaz platiteľa dividend
  PDF verzia platná od 01.02.2014 (AKTUÁLNA)
 • Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie
  PDF verzia
 • Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
  PDF verzia
 • Univerzálne oznámenie platiteľa poistného
  PDF verzia
 • Potvrdenie zamestnávateľa o uzatvorení pracovného pomeru, obdobného pracovného pomeru alebo iného pracovnoprávneho vzťahu zamestnanca bez trvalého pobytu na území SR 
  PDF verzia