Zdieľať

Zelená karta od A po Z

Zelená karta je jeden z dokladov, ktoré sme povinní mať v aute pri akejkoľvek policajnej kontrole a dopravnej nehode. Jednoducho, bez zelenej karty by sa žiadne vozidlo nemalo objaviť na ceste.

Zelená karta je jeden z dokladov, ktoré sme povinní mať v aute pri akejkoľvek policajnej kontrole a dopravnej nehode. Jednoducho, bez zelenej karty by sa žiadne vozidlo nemalo objaviť na ceste. Zelená karta je totiž dokladom, ktorý potvrdzuje uzavretie a platnosť povinného zmluvného poistenia – PZP.

Povinné zmluvné poistenie, ako napovedá samotný názov, je povinné zo zákona. Chráni predovšetkým obete dopravných nehôd a sú z neho vyplácané škody na majetku, zdraví a živote. Škoda sa vypláca z PZP tej osoby, ktorá dopravnú nehodu zavinila.

PZP by sme mohli nazvať vzájomnou poistkou všetkých vodičov. Ako vodič som si totiž istý, že ak mi iný vodič spôsobí škodu na aute, či nebodaj zdraví alebo živote, bude mať z čoho túto škodu nahradiť. 

Zelená karta ako jediný doklad o PZP

Ešte donedávna vydávali poisťovne k PZP dva doklady – bielu a zelenú kartu. V roku 2019 sa však novelizoval zákon o Exportno-importnej banke a od októbra toho istého roku bielym kartám nadobro odzvonilo. 

Biela aj zelená karta potvrdzovali uzavretie a platnosť toho istého PZP. Prečo sme teda museli pri sebe nosiť dva doklady, ktoré hovorili v podstate o tom istom? Na rozdiel od zelenej karty, biela karta potvrdzovala len národnú platnosť. To znamená, že na cestách po Slovensku vám pri prípadnej kontrole stačilo preukázať sa len bielou kartou. 

Zelená karta má medzinárodnú platnosť a je nutné mať ju pri sebe ak cestujete autom do zahraničia. Spĺňa všetky štandardy Systému zelenej karty a vybavíte s ňou poistnú udalosť aj mimo územia Slovenska. 

Systém zelenej karty

Systém zelenej karty môžeme chápať ako medzinárodnú dohodu viacerých štátov o vzájomnej platnosti PZP na ich území bez nutnosti uzatvárať Hraničné poistenie. Umožňuje vstup a používanie motorového vozidla na území týchto členských štátov.

Ak som teda uzatvoril PZP na Slovensku a pri ceste do zahraničia alebo v zahraničí spôsobím dopravnú nehodu, preukážem sa platnou zelenou kartou. Z môjho slovenského PZP bude nahradená škoda zahraničnému vodičovi. 

Do Systému zelenej karty patria štáty, s ktorými Slovenská kancelária poisťovateľov uzavrela dohodu o vzájomnom vyrovnávaní nárokov na náhradu škody spôsobenej prevádzkou motorového vozidla. Údaje o štátoch, ktoré patria do Systému zelenej karty nájdete na prvej strane zelenej karty. 

Údaje na zelenej karte

Zelenú kartu vydá poisťovňa do jedného mesiaca po uzatvorení poistky. PZP je síce povinné, no poisťovňu si môžete vybrať podľa vlastného uváženia. Ak vám poisťovňa zelenú kartu nedodá do jedného mesiaca po uzatvorení zmluvy, zrejme ste jej nestihli načas dodať technický preukaz. Bezodkladne kontaktujete vašu poisťovňu, aby vám zelenú kartu čo najskôr dodala. 

Na zelenej karte nájdeme dva typy údajov: údaje o povinnom zmluvnom poistení a údaje o poistenom vozidle. 

Údaje na identifikáciu poisťovne a PZP:

 • V ľavom hornom rohu je uvedený dátum platnosti poistenia. Vo vedľajšom poli je číslo karty, kód krajiny, poisťovne a číslo zmluvy. 

 • Ak sa posunieme o niečo doprava, nájdeme údaje o poisťovni, vrátane podpisu zástupcu poisťovne.

Údaje na identifikáciu poisteného vozidla:

 • Pod dátumom platnosti poistenia nájdeme evidenčné číslo poisteného vozidla – ŠPZ a číslo karosérie – VIN číslo. 

 • Nasleduje značka a kategória vozidla. 

 • V samostatnom poli sú údaje o poistníkovi. 

Na zelenej karte nájdeme aj telefónne číslo na asistenčnú službu a už spomínaný zoznam krajín, ktoré patria do Systému zelenej karty. 

Nech už jazdíte po Slovensku alebo sa chystáte na návštevu zahraničia, zelenú kartu majte v aute vždy po ruke. Vo viacerých poisťovniach môžete uzatvoriť povinné zmluvné poistenie online. A pamätajte, zelená karta musí byť vždy originál a najmä platná. 

 

 

0 %
Zľava

Zľava 5% pre klientov Union poisťovne a poistencov Union zdravotnej poisťovne.

Union Poisťovňa

Share on facebook
Share on twitter

Pomohla ti táto odpoveď?

Oznámenie o odklade splatnosti preddavku na zdravotné poistenie v dôsledku COVID-19 za Marec 2020 (PDF)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (ELEKTRONICKÁ VERZIA)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (PDF)

Žiadosť o splátkový kalendár
Online verzia | PDF verzia

Žiadosť o vydanie kombinovaného preukazu poistenca / európskeho preukazu zdravotného poistenia (PDF)

 • Ak žiadosť o vydanie preukazu poistenca podáva za poistenca iná osoba (netýka sa zákonných zástupcov maloletých detí), ktorá prevezme preukaz osobne na kontaktnom mieste, prípadne ho žiada doručiť poštou na svoju adresu, je potrebné, aby k Žiadosti priložila prílohu – úradne overené Plnomocenstvo. (PDF)

Žiadosť o vydanie formulára / prenosného dokumentu a o dopísanie nezaopatreného rodinného príslušníka do formulára (PDF)

Dotazník pre určenie štátu bydliska (nariadenie ES č. 883/2004 a 987/2009) (PDF)

Čestné vyhlásenie ku skutočnostiam rozhodujúcim pre vznik platiteľa poistného – štát (Starostlivosť o dieťa do 6 rokov / opatrovanie osoby s ťažkým zdravotným postihnutím) (PDF)

Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
Online verzia | PDF verzia

Univerzálne oznámenie poistenca (PDF)

 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ (platné do 31.12.2008)
  PDF 1. časť2. časť

 • Oznámenie o príjmoch za rok 2016
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2013
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2012
  Word verzia | PDF verzia
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.06.2018
  UPOZORNENIE: – formulár odporúčame stiahnuť a vypĺňať priamo v PC, vypĺňanie online v prehliadači nemusí fungovať správne
 
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.02.2015 do 31.5.2018´
  UPOZORNENIE: V prípade, ak má zamestnávateľ 3 a viacerých zamestnancov je povinný mesačný výkaz zasielať zdravotnej poisťovni výlučne elektronicky.
 
 • Výkaz platiteľa dividend
  PDF verzia platná od 01.02.2014 (AKTUÁLNA)
 • Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie
  PDF verzia
 • Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
  PDF verzia
 • Univerzálne oznámenie platiteľa poistného
  PDF verzia
 • Potvrdenie zamestnávateľa o uzatvorení pracovného pomeru, obdobného pracovného pomeru alebo iného pracovnoprávneho vzťahu zamestnanca bez trvalého pobytu na území SR 
  PDF verzia