Zdieľať

Union zdravotná poisťovňa pokračuje v skríningovom programe – svoje poistenky opäť pozýva na mamografické vyšetrenie

Už pred dvomi rokmi spustila Union zdravotná poisťovňa ako jediná zdravotná poisťovňa svoj vlastný skríningový program.

Už pred dvomi rokmi spustila Union zdravotná poisťovňa ako jediná zdravotná poisťovňa svoj vlastný skríningový program. Tento rok je skríning koordinovaný Ministerstvom zdravotníctva SR a pozývacie listy majú podľa zákona svojim poistencom posielať zdravotné poisťovne. Na pilotnú fázu skríningu rakoviny hrubého čreva a konečíka, ktorá bola spustená v januári, teraz nadväzuje skríning rakoviny prsníka. Vysoké percento nádorov prsníka je primárne zachytávané v pokročilom klinickom štádiu a v priemere až 300 žien ročne preto zomrie úplne zbytočne.

Mamografické vyšetrenie je v súčasnosti jediná metóda, vďaka ktorej je možné zachytiť už včasné štádium ochorenia, keď je dobre liečiteľné bez potreby veľkého operačného zásahu. V mnohých prípadoch dokonca aj bez chemoterapie alebo rádioterapie. Union zdravotná poisťovňa preto ako prvá už v júni poslala 300 poistenkám pozývacie listy na mamografické vyšetrenie. 

„Počty žien, ktoré pravidelne absolvujú mamografickú prevenciu však stále nie je dostatočný. Preto sme považovali za nevyhnutné čo najskôr spustiť skríning, založený na adresnom pozývaní najrizikovejšej skupiny poisteniek. Union zdravotná poisťovňa preto aj v septembri odosiela pozývacie listy na mamografické vyšetrenie v rámci skríningu  rakoviny prsníka ďalším 550 svojim poistenkám a v skríningu budeme kontinuálne pokračovať,“ povedala Elena Májeková, členka predstavenstva Union zdravotnej poisťovne. Ako dodala, skríning rakoviny prsníka sa bude robiť na vysokošpecializovaných a posúdených skríningových mamografických pracoviskách. Ide o pracoviská, ktoré reagovali na výzvu o vyplnenie vstupného dotazníka, v ktorom mali deklarovať svoje technické vybavenie, pripravenosť prevádzky, aj odbornú spôsobilosť a preverila ich Komisia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre zabezpečenie kvality v rádiodiagnostike, radiačnej onkológii a v nukleárnej medicíne. V súčasnosti splnilo podmienky šesť mamografických pracovísk a sú poverené vykonávaním skríningovej mamografie. 

Ktoré ženy Union zdravotná poisťovňa na mamografiu pozýva?

Pozývacie listy na skríningové mamografické vyšetrenie prsníkov dostanú poistenky vo veku od 50 do 69 rokov, pretože táto veková skupina býva najviac ohrozená. „Pozývací list slúži zároveň ako žiadanka na mamografické vyšetrenie prsníkov, takže poistenka, ktorá ho dostane, nemusí ísť ku gynekológovi alebo k všeobecnému lekárovi pre písomné odporúčanie. Môže sa priamo objednať na skríningové mamografické vyšetrenie v jednom z  preverených mamografických pracovísk, ktoré je najbližšie k jej bydlisku,“ uviedla Miroslava Jurčáková, koordinátorka pre skríning Union zdravotnej poisťovne.  

 

V liste je uvedený aktuálny zoznam mamografických pracovísk, ktoré sú na základe rozhodnutia Komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre zabezpečenie kvality v rádiodiagnostike, radiačnej onkológii a v nukleárnej medicíne poverené vykonávať skríningové mamografické vyšetrenie a kontakty, na ktorých sa môže poistenka na vyšetrenie objednať.

 

Zdroj: Tlačová správa Union zdravotnej poisťovne, a.s.

0 %
Zľava

Zľava 5% pre klientov Union poisťovne a poistencov Union zdravotnej poisťovne.

Union Poisťovňa

Share on facebook
Share on twitter

Pomohla ti táto odpoveď?

Oznámenie o odklade splatnosti preddavku na zdravotné poistenie v dôsledku COVID-19 za Marec 2020 (PDF)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (ELEKTRONICKÁ VERZIA)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (PDF)

Žiadosť o splátkový kalendár
Online verzia | PDF verzia

Žiadosť o vydanie kombinovaného preukazu poistenca / európskeho preukazu zdravotného poistenia (PDF)

 • Ak žiadosť o vydanie preukazu poistenca podáva za poistenca iná osoba (netýka sa zákonných zástupcov maloletých detí), ktorá prevezme preukaz osobne na kontaktnom mieste, prípadne ho žiada doručiť poštou na svoju adresu, je potrebné, aby k Žiadosti priložila prílohu – úradne overené Plnomocenstvo. (PDF)

Žiadosť o vydanie formulára / prenosného dokumentu a o dopísanie nezaopatreného rodinného príslušníka do formulára (PDF)

Dotazník pre určenie štátu bydliska (nariadenie ES č. 883/2004 a 987/2009) (PDF)

Čestné vyhlásenie ku skutočnostiam rozhodujúcim pre vznik platiteľa poistného – štát (Starostlivosť o dieťa do 6 rokov / opatrovanie osoby s ťažkým zdravotným postihnutím) (PDF)

Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
Online verzia | PDF verzia

Univerzálne oznámenie poistenca (PDF)

 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ (platné do 31.12.2008)
  PDF 1. časť2. časť

 • Oznámenie o príjmoch za rok 2016
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2013
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2012
  Word verzia | PDF verzia
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.06.2018
  UPOZORNENIE: – formulár odporúčame stiahnuť a vypĺňať priamo v PC, vypĺňanie online v prehliadači nemusí fungovať správne
 
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.02.2015 do 31.5.2018´
  UPOZORNENIE: V prípade, ak má zamestnávateľ 3 a viacerých zamestnancov je povinný mesačný výkaz zasielať zdravotnej poisťovni výlučne elektronicky.
 
 • Výkaz platiteľa dividend
  PDF verzia platná od 01.02.2014 (AKTUÁLNA)
 • Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie
  PDF verzia
 • Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
  PDF verzia
 • Univerzálne oznámenie platiteľa poistného
  PDF verzia
 • Potvrdenie zamestnávateľa o uzatvorení pracovného pomeru, obdobného pracovného pomeru alebo iného pracovnoprávneho vzťahu zamestnanca bez trvalého pobytu na území SR 
  PDF verzia