Zdieľať

Škoda na aute po vyčíňaní vandalov vyjde v priemere až na 900 EUR

Pozreli sme sa na údaje o poistných udalostiach v rozmedzí rokov 2011 až 2018, ktoré v Unione evidujeme a zanalyzovali sme takmer 50 tisíc z nich. Pripravili sme výber najzaujímavejších informácií, ktoré vychádzajú z reálnych poistných udalostí našich klientov. Prečítajte si 2. časť nášho seriálu o poistných udalostiach.

Najviac sa vypláca z povinného zmluvného poistenia

Povinné zmluvné poistenie kryje škody, ktoré spôsobíte tretím osobám, a to až do výšky 5,24 mil. EUR pri škode na živote a zdraví a až do výšky 1,05 mil. EUR pri škode na majetku.

Mnohí nad povinnosťou poistenia motorových vozidiel polemizujú. Avšak priemerná výška škody, ktorú sme za nášho klienta z PZP vyplatili, je 1 310 EUR. Najvyššie plnenie bolo dokonca až 102 tisíc EUR. Predstava, že takúto sumu musíte zaplatiť z vlastného vrecka, je desivá. 

Zranení pri nehodách pribúda

Ak sa pozrieme na škody na zdraví a živote, ktoré klienti spôsobili, vidíme rastúci trend. Medziročne je nárast v tejto smutnej štatistike až 20 % za ostatných päť rokov. V roku 2018 sme zaznamenali až 150 poistných udalostí, pri ktorých došlo k škode na zdraví. 

V 90 % škôd na zdraví môžeme hovoriť o úrazoch. Jedno až dve percentá prípadov z celku však končí smrťou poškodeného a rovnaký podiel prípadov invaliditou v dôsledku úrazu. Udalosti so škodou na zdraví sa najčastejšie vyskytujú v piatok, pre smrť a invaliditu v dôsledku úrazu je najčastejším čiernym dňom streda. 

Dokopy sme poškodeným za škody na zdraví z povinného poistenia našich klientov vyplatili už viac ako 1,6 milióna EUR. Priemerná výška škody na zdraví, ktorú sme vyplatili, je viac ako 4 tisíc EUR.

Veľmi časté škody na majetku

Veľkú časť všetkých udalostí tvoria škody spôsobené na majetku tretím osobám, až 44 % zo všetkých v sledovanom období. Ide o poistné plnenie z povinného zmluvného poistenia. Zatiaľ, čo sa počet poistných udalostí naviazaných na toto poistenie pohybuje rádovo až v tisíckach ročne, pri ostatných typoch poistenia (napríklad poistenie pre prípad krádeže vozidla) sú to len desiatky, prípadne stovky poistných udalostí za rok. Dokopy sme poškodeným za škody na majetku z povinného poistenia našich klientov vyplatili už takmer 29 miliónov EUR. Z toho viac ako 5 miliónov EUR iba v minulom roku. 

Až polovica udalostí je z havarijného poistenia 

Viac ako polovica poistných udalostí v rozpätí rokov 2011 až 2018 rieši situáciu, kedy si klienti nárokujú plnenie z havarijného poistenia. Najčastejším dôvodom je stret s iným vozidlom v takmer štvrtine všetkých prípadov. Nasleduje vlastná havária, ktorá tvorí až 23 % udalostí. Ide o situáciu, kedy si klient spôsobí škodu na vozidle sám.Takmer pätinu škôd z havarijného poistenia tvoria náhrady za poškodené čelné sklo.

Až 18 % škôd sa udeje na parkovisku. Síce nízke percento škôd na vozidlách, iba 3 %, je spôsobených vandalizmom, avšak výška takejto škody dosahuje v priemere až 900 EUR.

Krádeží áut je pomenej, no škoda zostáva vysoká 

Medziročne sledujeme klesajúci trend krádeží motorových vozidiel. Ročne sa odcudzí do 20 áut. Priemerná škoda, ktorá však vznikne a je z poistenia proti krádeži vyplatená, presahuje 7 000 EUR. 

Až 70% týchto krádeží predstavuje samotné odcudzenie motorového vozidla, okolo 13 % tvoria krádeže výbavy a v 8 % sa odcudzila časť vozidla. Najčastejším dňom pre krádež vozidla je štvrtok, v sobotu a utorok sa vozidlá kradnú minimálne. Ak sa pozrieme na mesiace, počas ktorých sa kradne najviac, vyhráva jún a november.

Krúpy najničivejšie z prírodných živlov

Častou príčinou poistných udalostí je vyčíňanie prírody. Evidujeme až 204 udalostí, kedy došlo k poškodeniu vozidla prírodnými živlami ako sú krúpy, blesk, povodeň či záplavy. Avšak z vymenovaných až ohromných 73 % z poistných udalostí spôsobuje krupobitie s priemernou výškou škody takmer 1 400 EUR. 

V 15 % klienti nahlásili poškodenie pádom predmetu na vozidlo a 7 % škôd zapríčinila víchrica. Štatisticky je najhorším dňom nedeľa, najhoršie sú na tom mesiace máj až august, kedy sú náhle zmeny počasia najčastejšie a prinášajú najviac škôd. 

Stret so zverou stále častejší

Za sledované obdobie vidíme, že sa udalosti spôsobené práve stretom vozidla so zverou stávajú stále častejšie. Ročne je to v priemere cez 100 prípadov, v roku 2018 až 202 udalostí. Dni, kedy sa tieto udalosti udejú najčastejšie, sú piatok, nedeľa a pondelok. Z pohľadu mesiacov je najrizikovejšie obdobie od septembra až do konca roka. Priemerná škoda, ktorá našim klientom vznikla zrážkou so zverou, je až 1 700 EUR. 

0 %
Zľava

Zľava 5% pre klientov Union poisťovne a poistencov Union zdravotnej poisťovne.

Union Poisťovňa

Share on facebook
Share on twitter

Pomohla ti táto odpoveď?

Súťaž o sonické zubné kefky
Philips Sonicare

Oznámenie o odklade splatnosti preddavku na zdravotné poistenie v dôsledku COVID-19 za Marec 2020 (PDF)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (ELEKTRONICKÁ VERZIA)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (PDF)

Žiadosť o splátkový kalendár
Online verzia | PDF verzia

Žiadosť o vydanie kombinovaného preukazu poistenca / európskeho preukazu zdravotného poistenia (PDF)

 • Ak žiadosť o vydanie preukazu poistenca podáva za poistenca iná osoba (netýka sa zákonných zástupcov maloletých detí), ktorá prevezme preukaz osobne na kontaktnom mieste, prípadne ho žiada doručiť poštou na svoju adresu, je potrebné, aby k Žiadosti priložila prílohu – úradne overené Plnomocenstvo. (PDF)

Žiadosť o vydanie formulára / prenosného dokumentu a o dopísanie nezaopatreného rodinného príslušníka do formulára (PDF)

Dotazník pre určenie štátu bydliska (nariadenie ES č. 883/2004 a 987/2009) (PDF)

Čestné vyhlásenie ku skutočnostiam rozhodujúcim pre vznik platiteľa poistného – štát (Starostlivosť o dieťa do 6 rokov / opatrovanie osoby s ťažkým zdravotným postihnutím) (PDF)

Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
Online verzia | PDF verzia

Univerzálne oznámenie poistenca (PDF)

 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ (platné do 31.12.2008)
  PDF 1. časť2. časť

 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.06.2018
  UPOZORNENIE: – formulár odporúčame stiahnuť a vypĺňať priamo v PC, vypĺňanie online v prehliadači nemusí fungovať správne

 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.02.2015 do 31.5.2018´
  UPOZORNENIE: V prípade, ak má zamestnávateľ 3 a viacerých zamestnancov je povinný mesačný výkaz zasielať zdravotnej poisťovni výlučne elektronicky.

 • Výkaz platiteľa dividend
  PDF verzia platná od 01.02.2014 (AKTUÁLNA)
 • Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie
  PDF verzia
 • Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
  PDF verzia
 • Univerzálne oznámenie platiteľa poistného
  PDF verzia
 • Potvrdenie zamestnávateľa o uzatvorení pracovného pomeru, obdobného pracovného pomeru alebo iného pracovnoprávneho vzťahu zamestnanca bez trvalého pobytu na území SR 
  PDF verzia