Zdieľať

Psychická kríza a ťažké duševné rozpoloženie. Ako postupovať, keď chcem vyhľadať odborníka?

psychicka kriza a tazke dusevne rozpolozenie

Psychologická starostlivosť je organizovaná vo viacerých rezortoch, v každom inak. V rezorte práce, sociálnych vecí a rodiny sú referáty poradensko-psychologických služieb na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny

psychicka kriza a tazke dusevne rozpolozenie

Psychologická starostlivosť je organizovaná vo viacerých rezortoch, v každom inak. V rezorte práce, sociálnych vecí a rodiny sú referáty poradensko-psychologických služieb na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny. Psychológovia pracujú aj v mnohých detských domovoch a krízových centrách.

V školstve existuje sieť Centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP), ktoré úzko spolupracujú so školami vo svojom obvode. Zvlášť existujú špeciálno-psychologické poradne, ktoré spolupracujú predovšetkým so špeciálnymi školami.

V zdravotníctve existuje sieť psychologických ambulancií, alebo oddelení na poliklinikách a v nemocniciach. Úzko spolupracujú so psychiatrami. Nájdete ich v mnohých psychiatrických nemocniciach.

No a okrem týchto štátnych sektorov, je už dnes mnoho psychológov v súkromných zariadeniach alebo majú svoju vlastnú privátnu prax. Ďalším okruhom je mimovládny sektor – neziskové organizácie a občianske združenia prevádzkujúce napr. rôzne krízové a nízkoprahové centrá, poradne a podporné kluby alebo rozličné cirkevné poradne, ktoré tiež zamestnávajú psychológov a psychoterapeutov. Pracujú často na báze dobrovoľníctva, alebo na čiastočné úväzky a svoje služby poskytujú bezplatne alebo za symbolické poplatky.

V psychiatrickej ambulancii liečba začína dôkladným vyšetrením a diagnostikou, aj tzv. diferenciálnou, ktorá môže objasniť, alebo vylúčiť iné somatické príčiny ochorenia. Bežné sú teda krvné testy, ale aj odporučené vyšetrenia u iných odborníkov. Najpodstatnejšiu  časť tvorí rozhovor s človekom o jeho ťažkostiach, ale aj s jeho blízkymi. Pokiaľ chcú spolupracovať, je to veľmi dobré, pretože okrem iného môžu doplniť anamnézu, alebo pomôcť objektivizovať niektoré údaje o priebehu ochorenia. Následne lekár určí  diagnózu a odporučí  liečbu. Ďalej pacient chodí na pravidelné kontroly. V mnohých prípadoch je veľmi prospešné medikamentóznu liečbu kombinovať aj s psychoterapiou, pri ľahších poruchách môže byť indikovaná len psychoterapia. 

Psychológ či psychoterapeut, pracujú psychologickými metódami. Tiež môžu zahŕňať aj psychologickú diagnostiku. Hlavným prostriedkom pomoci je rozhovor, ale využívané môžu byť aj iné dopĺňajúce formy komunikácie, napr. kresba, písaný prejav, práca s terapeutickými pomôckami. Psychoterapia je založená najmä na nedirektívnom  pomáhajúcom vzťahu klienta a terapeuta. Terapeut napomáha klientovi k lepšiemu pochopeniu seba samého, získaniu náhľadu na ťaživé okolnosti, ktoré sa mu dejú a ich možnú príčinu, ako aj hľadanie vlastných zdrojom a riešení pre ich lepšie zvládanie. Psychoterapia je veľmi stručne povedané, odborne vedený, dlhodobý a náročný  proces práce človeka na sebe samom  a na schopnosti prijať a uskutočniť v svojom živote niektoré zmeny. Najčastejšie mylné očakávanie s ktorými sa u ľudí stretávame je, že stačí jedno-dve sedenia, kde im odborník  povie čo majú urobiť aby sa im vodilo lepšie a keď to urobia, bude všetko lepšie. To by bolo príliš jednoduché.

A ako je to s pomocou na Linke dôvery Nezábudka? 

Na Linku dôvery Nezábudka, jej telefonickú aj emailovú poradňu sa obracajú dospelí ľudia všetkých vekových kategórií. Mesačne je to štandardne okolo 1 200 uskutočnených kontaktov. Keďže táto služba je anonymná, pokiaľ klient sám neuvedie svoj vek, poradca ho nezisťuje. Štatisticky preto vekové kategórie nevieme presne vyhodnotiť. V kontaktoch sú dlhodobo najviac zastúpené depresívne stavy a úzkosti, na druhom mieste sú vzťahové problémy – rodinné, manželské, partnerské, pracovné. Pomerne veľkú kategóriu tvoria ľudia, ktorí už v minulosti prešli liečbou a hovoria o živote so svojim psychickým ochorením,  postojoch blízkych, ale aj spoločnosti, nedostatku sociálnych kontaktov a podpory v opätovnom začlenení sa do bežného života, slabej zdravotnej aj sociálnej pomoci, problémoch do ktorých sa dostávajú. Linka dôvery Nezábudka zachytáva však celé spektrum problémov od závislostí, cez sexuologické problémy, sebapoškodzovanie a poruchy príjmu potravy, pracovné problémy a vyhorenie, psychosomatické ťažkosti, osamelosť, sociálne a existenčné problémy.  Najťažšou kategóriou sú hovory vyžadujúce krízovú intervenciu, kde sa často jedná o ohrozenie života či už v dôsledku myšlienok na vlastné ukončenie života, alebo zažívané priame násilie.  

Na Linke dôvery Nezábudka pracuje stály multidisciplinárny tím 24 odborných poradcov  – psychológov, psychiatrov, psychoterapeutov, sociálnych pracovníkov a liečebných pedagógov. Keďže sa jedná a veľmi náročnú prácu, vyžadujúcu vysokú profesionalitu, ale aj empatiu, osobnú odolnosť a skúsenosti, tím tvoria odborníci s dlhoročnou praxou vo svojom odbore,  v poradenstve a krízovej intervencii. Práve multidisciplinárne zloženie tímu dáva priestor aj  pre vzájomné učenie sa, výmenu  skúseností a tým pokrývanie širokého spektra problémov klientov. Samozrejmosťou tejto práce je, pravidelné ďalšie vzdelávanie sa a skupinové aj individuálne supervízie.

A naozaj to pomáha? 

Je veľmi nápomocné, ak človek nezostáva zo svojim problémom sám, ale má niekoho, s kým môže svoju ťažobu zdieľať. V rozhovore, či už s odborníkom, alebo aj priateľom je najdôležitejšie aktívne počúvanie – vypočutie a neposudzovanie.  Väčšinou už  samotným rozprávaním o svojom probléme človek akoby získava na neho iný náhľad, zrazu si niektoré veci uvedomí viac, iné menej intenzívne, doslova si poupratuje myšlienky, udalosti a kľúčové fakty. Profesionál dokáže presnými technikami vedenia rozhovoru napomôcť klientovi upokojiť jeho myšlienky, ventilovať emócie, pohľadom „zvonka“ mu pomôcť  zorientovať sa v tom, čo prežíva, poskytnúť mu emočnú podporu a pomôcť hľadať zdroje pomoci. V najkrízovejších  situáciách dokáže profesionál alebo blízka osoba prevziať iniciatívu za klienta a privolať mu pomoc, alebo ho iným spôsobom dostať do bezpečia.  

Čo je vlastne Linka dôvery Nezábudka?

Linka dôvery Nezábudka je bezplatná, non-stop krízová linka pre ľudí, ktorí sa ocitli v psychickej kríze a ťažkom duševnom rozpoložení. Ocitli sa s problémom sami a nevedia, ako ho riešiť, ale zvládnuť. Často nevedia, na koho sa v tej chvíli obrátiť, komu sa zdôveriť, aký postup majú zvoliť. Pre tieto prípady sú vo vyspelých krajinách zriadené hotlines – Linky dôvery. Sú súčasťou dištančného poradenstva – čiže poradenstva na diaľku. Často sa stáva, že krízové hovory sa týkajú veľmi vážnych tém a neraz sa stáva, že odborníci na linke zachraňujú ľudský život.

Táto služba obyvateľstvu – linka dôvery je nesmierne dôležitá aj preto, že podľa posledných zverejnených čísel, sa dnes na Slovensku v percentuálnom vyjadrení nelieči približne 67 percent ľudí, ktorí s veľkou pravdepodobnosťou trpia depresiou. Spomedzi ľudí s príznakmi závislosti od alkoholu sa nelieči až 80 percent z nich. Pri ľuďoch, ktorí majú s veľkou pravdepodobnosťou príznaky úzkostných porúch, dosahuje počet neliečených dokonca až 84 percent! Najväčšou prekážkou, prečo ľudia s psychickými problémami nevyhľadajú pomoc je určite spoločenská stigmatizácia duševných porúch a predsudky. Ľudia sa boja, že budú označení za bláznov, za nespoľahlivých alebo že im to uškodí v súkromnom alebo pracovnom živote. Príčiny tohto stavu môžu byť rôzne: nevedomosť, spoločenská stigma a predsudky. Je tu však dôležité povedať, že v starostlivosti o duševné zdravie na Slovensku zlyháva v prvom rade štát. Prevencia a osveta zo strany štátu je takmer žiadna, realizujú ju u nás neziskové organizácie s minimálnou štátnou podporou a taktiež sieť následnej zdravotnej a sociálnej pomoci je zastaralá a nepostačujúca. Chýba nám moderná komplexná a systémová reforma starostlivosti o duševné zdravie, ktorá by všetky potrebné služby dostala bližšie k ľuďom v rámci komunitnej starostlivosti. Taktiež dôležité je  postaviť starostlivosť o duševné zdravia od útleho detstva na rovnakú úroveň so starostlivosťou o zdravie fyzické.

Ohrozí korona kríza aj Linku dôvery Nezábudka? 

V období koronakrízy sa zvýšil nie len počet telefonických a emailových kontaktov na Linke dôvery Nezábudka , ale akoby sa  prehĺbila aj ich závažnosť. Zaujímavé je pozorovanie, že tak, ako sa situácia vyvíjala,  bola na pozadí „štandardných“ problematík v jednotlivých obdobiach  akoby vždy výraznejšie zastúpená  niektorá téma. Koniec marca bol  silne o strachu z ochorenia a v súvislosti s náhlym stresom a neistotou zhoršenými depresívnymi stavmi, úzkosťami, panickými atakmi, ktoré mnohí ľudia zažívali prvýkrát, alebo zhoršenými už predtým liečenými psychickými poruchami.  Začiatok apríla už na ľudí začali doliehať aj  dôsledky opatrení, samota v izolácii, nedostupnosť bežných zdravotných služieb. Na Linku dôvery Nezábudka sa začali vo zvýšenej miere ozývať seniori, ktorí hovorili o osamelosti a zhoršených psychosomatických príznakoch. Zvýšili sa počty kontaktov s témou  napätých rodinných a partnerských vzťahov. Táto problematika sa výrazne tiahla celým obdobím aj s témou domáceho násilia a krízových situácií v rodinách. Koncom apríla sa viac začali objavovať kontakty s témou vyčerpania z práce a starostlivosti. Na Linku dôvery Nezábudka volali zdravotníci, pracovníci aj klienti sociálnych zariadení, ľudia v  karanténe, aj nakazení, učitelia, vyčerpaní rodičia, či ľudia starajúci sa o niekoho blízkeho. Ľudia, ktorí  potrebovali svoju pravidelnú lekársku, psychologickú či sociálnu starostlivosť a nemohli ju mať.   Začiatkom mája na Linke dôvery Nezábudka zaznamenávali akoby viac kontaktov s témou závislostí. Obracali sa na ňu  samotní ľudia uvedomujúci si tento svoj problém, alebo  príbuzní a iné tretie osoby. Koncom  mája a v tomto období sa ozývajú ľudia v  existenčnej neistote, ktorí v dôsledku krízy prišli o prácu, finančné zabezpečenie, nevedia čo bude ďalej.
V týchto dňoch prežíva Linka dôvery opäť nápor. V posledných dňoch nám výrazne pribudlo klientov, ktorí Linka dôvery kontaktujú pod vplyvom nejakej návykovej látky, najčastejšie je to alkohol, kým predtým táto téma prichádzala skôr od tretích osôb, ktorí hľadali pomoc pre svojich blízkych. Rovnako nám pribúda klientov z radov pomáhajúcich profesií, ktorí sú preťažení prácou v „prvej línii“ – zdravotníci, sociálni pracovníci, opatrovatelia a pod. 

Union zdravotná poisťovňa pravidelne prináša zaujímavé informácie pre širokú verejnosť na témy týkajúce sa duševného zdravia.

Martina Harsanyiova

VYHRAJTE iPHONE 14 A 115 ĎALŠÍCH CIEN

Aktualizujte si svoje kontaktné údaje a potvrďte marketingový súhlas. Ste v hre o:

  • iPhone 14;
  • dovolenové poukážky v hodnote 285 eur;
  • 20 eur do kníkupectva Martinus. 

Naše ambície v oblasti vedenia spoločnosti

Vykonávať naše podnikanie v transparentným a udržateľným spôsobom

  • Udržateľné investície a obchodné operácie.
  • Voľba obchodných partnerov, ktorí tiež kladú dôraz na udržateľnosť.
  • Prevádzkovať naše podnikanie transparentným a udržateľným spôsobom.
  • Chrániť informácie a dáta našich klientov a partnerov pred ich zneužitím tým, že zabezpečujeme bezpečnosť našich digitálnych riešení a služieb.
  • Budovať otvorenú, inovatívnu a etickú korporátnu kultúru.
  • Prevencia a odhaľovanie korupcie a úplatkárstva prostredníctvom školeného interného tímu.
  • Vyžadovanie tohto prístupu aj od partnerov formou zmluvných dojednaní.