Zdieľať

Nepoužívate svoje auto? Vyraďte ho dočasne z evidencie

Je vaše auto dočasne nepojazdné alebo sa ho nechystáte istý čas používať? Financovanie nepoužívaného vozidla vás stojí nielen peniaze, ale aj čas potrebný na vybavenie technickej a emisnej kontroly, ako aj povinného zmluvného poistenia. Ako auto teda dočasne odhlásiť z evidencie?

Ako postupovať?

Ak chcete svoje vozidlo dočasne odhlásiť z evidencie, je potrebné navštíviť dopravný inšpektorát a tam predložiť nasledovné doklady:

 • Platný doklad totožnosti

 • Vyplnenú žiadosť o zmenu v evidencii

 • Ak ste podnikateľ, prineste originál výpisu z obchodného registra alebo živnostenský list

 • Osvedčenie o evidencii časť II, alebo pôvodne vydané osvedčenie o evidencii alebo technický preukaz vozidla a osvedčenie o evidencii vozidla

 • Ak vám boli vydané, treba priniesť i čipovú kartu alebo osvedčenie o evidencii časť I

 • Tabuľky s evidenčným číslom vozidla. Ak boli stratené alebo odcudzené, prineste čestné vyhlásenie o strate alebo odcudzení, prípadne doklad o oznámení tejto udalosti na útvare PZ

 • V prípade, že za seba posielate zástup, je potrebné predložiť splnomocnenie s vaším úradne overeným podpisom

 

Súvisiace poplatky

Tušíte správne, dočasné vyradenie automobilu z evidencie je spoplatnené. Výška poplatku rastie priamo úmerne s dĺžkou doby vyradenia. Poplatky sú nasledovné:

 • Do jedného roka – 5 EUR

 • Jeden až dva roky – 20 EUR

 • Dva až štyri roky – 35 EUR

 • Štyri až šesť rokov – 70 EUR

 • Šesť až desať rokov – 170 EUR

 • Nad desať rokov – 350 EUR

V rámci poplatku je tiež zahrnuté vydanie dokladov pre dočasné vyradenie vozidla z evidencie a tiež pre jeho opätovné zaradenie.

 

Aké sú ďalšie podmienky?

Vaše vozidlo nemôže byť počas doby vyradenia prevádzkované ani účastné v cestnej premávke a takisto nesmie byť zničené.

Ak chcete svojho tátoša začať prevádzkovať ešte pred uplynutím stanovenej lehoty, je potrebné, aby ste podali žiadosť o jeho opätovné zaradenie do evidencie vozidiel. Pri tejto žiadosti je stanovený správny poplatok vo výške 5 EUR.

 

Čo robiť po uplynutí stanovenej doby?

Po vypršaní doby dočasného vyradenia vozidla z evidencie ste povinný sa ako vlastník vozidla dostaviť na orgán Policajného zboru najneskôr do 15 dní.

V prípade, že vozidlo už nemá platnú technickú a emisnú kontrolu,je potrebné obe tieto kontroly mať úspešne absolvované do siedmich dní od opätovného zaradenia vozidla do evidencie.

Veríme, že vaše vybavovanie prebehne hladko a bez zbytočných komplikácií.

0 %
Zľava

Zľava 5% pre klientov Union poisťovne a poistencov Union zdravotnej poisťovne.

Union Poisťovňa

Share on facebook
Share on twitter

Pomohla ti táto odpoveď?

Súťaž o sonické zubné kefky
Philips Sonicare

Oznámenie o odklade splatnosti preddavku na zdravotné poistenie v dôsledku COVID-19 za Marec 2020 (PDF)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (ELEKTRONICKÁ VERZIA)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (PDF)

Žiadosť o splátkový kalendár
Online verzia | PDF verzia

Žiadosť o vydanie kombinovaného preukazu poistenca / európskeho preukazu zdravotného poistenia (PDF)

 • Ak žiadosť o vydanie preukazu poistenca podáva za poistenca iná osoba (netýka sa zákonných zástupcov maloletých detí), ktorá prevezme preukaz osobne na kontaktnom mieste, prípadne ho žiada doručiť poštou na svoju adresu, je potrebné, aby k Žiadosti priložila prílohu – úradne overené Plnomocenstvo. (PDF)

Žiadosť o vydanie formulára / prenosného dokumentu a o dopísanie nezaopatreného rodinného príslušníka do formulára (PDF)

Dotazník pre určenie štátu bydliska (nariadenie ES č. 883/2004 a 987/2009) (PDF)

Čestné vyhlásenie ku skutočnostiam rozhodujúcim pre vznik platiteľa poistného – štát (Starostlivosť o dieťa do 6 rokov / opatrovanie osoby s ťažkým zdravotným postihnutím) (PDF)

Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
Online verzia | PDF verzia

Univerzálne oznámenie poistenca (PDF)

 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ (platné do 31.12.2008)
  PDF 1. časť2. časť

 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.06.2018
  UPOZORNENIE: – formulár odporúčame stiahnuť a vypĺňať priamo v PC, vypĺňanie online v prehliadači nemusí fungovať správne

 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.02.2015 do 31.5.2018´
  UPOZORNENIE: V prípade, ak má zamestnávateľ 3 a viacerých zamestnancov je povinný mesačný výkaz zasielať zdravotnej poisťovni výlučne elektronicky.

 • Výkaz platiteľa dividend
  PDF verzia platná od 01.02.2014 (AKTUÁLNA)
 • Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie
  PDF verzia
 • Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
  PDF verzia
 • Univerzálne oznámenie platiteľa poistného
  PDF verzia
 • Potvrdenie zamestnávateľa o uzatvorení pracovného pomeru, obdobného pracovného pomeru alebo iného pracovnoprávneho vzťahu zamestnanca bez trvalého pobytu na území SR 
  PDF verzia