Spôsobili mi škodu na vozidle

Bola mi spôsobená škoda.

Škodu na vašom vozidle alebo inom majetku si môžete nárokovať z povinného zmluvného poistenia (PZP), ktoré má uzavreté vinník nehody.

Ak má vinník nehody povinné zmluvné poistenie uzavreté v Unione, je nevyhnutné zavolať na našu zákaznícku linku 0850 111 211 alebo nahlásiť poistnú udalosť online. Poistnú udalosť zaregistrujeme a povieme vám, aký bude ďalší postup. V prípade, že vinník nehody nemá povinné zmluvné poistenie u nás, je potrebné uplatniť si náhradu škody v poisťovni vinníka.

Dôležité: Nevyhnutná je obhliadka vášho motorového vozidla. Do 3 hodín od nahlásenia poistnej udalosti vám zavolá náš technik a dohodnete si miesto a čas obhliadky.

Áno. Škodovú udalosť je nevyhnutné vždy nahlásiť aj písomne. Potrebné je

 • vyplnené tlačivo Oznámenie o poistnej udalosti – poškodený 
  (príslušné tlačivo si môžete stiahnuť tu, prípadne Vám ho pošlú pracovníci zákazníckej linky na váš e-mail, rovnako ho získate na ktorejkoľvek pobočke Union poisťovne)
 • kópia veľkého technického preukazu (osvedčenie o evidencii, časť II.) 
 • kópia vodičského preukazu vodiča v čase dopravnej nehody
 • doklad o vykonaní STK (ak je vozidlo staršie ako 4 roky)  
 • po oprave vozidla doložiť opečiatkovanú a podpísanú faktúru spolu s rozpisom prác a materiálu
 • poštou na adresu centrály Union poisťovne (Karadžičova 10, 813 60 Bratislava); 
 • emailom v naskenovanej podobe na likvidácia-pu@union.sk;
 • osobne na ktorejkoľvek pobočke Union poisťovne.

V tomto prípade je potrebné požiadať  o výpočet škody rozpočtom, a to buď písomne (stiahnuť žiadosť tu), alebo telefonicky na 0850 111 211 (najlepšie pri nahlásení škody). Poisťovňa vyčísli poistné plnenie kalkulačným programom.

 • ak došlo k usmrteniu osoby alebo k jej zraneniu;
 • ak došlo k poškodeniu verejnoprospešného zariadenia;
 • ak vznikla škoda väčšieho rozsahu na vozidlách alebo na inom majetku.

Podľa všeobecných poistných podmienok je lehota na ukončenie poistnej udalosti do 15 dní po doložení všetkých dokladov vyžiadaných Union poisťovňou a ukončení prešetrovania škodovej udalosti.

Pomohla ti táto odpoveď?

Oznámenie o odklade splatnosti preddavku na zdravotné poistenie v dôsledku COVID-19 za Marec 2020 (PDF)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (ELEKTRONICKÁ VERZIA)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (PDF)

Žiadosť o splátkový kalendár
Online verzia | PDF verzia

Žiadosť o vydanie kombinovaného preukazu poistenca / európskeho preukazu zdravotného poistenia (PDF)

 • Ak žiadosť o vydanie preukazu poistenca podáva za poistenca iná osoba (netýka sa zákonných zástupcov maloletých detí), ktorá prevezme preukaz osobne na kontaktnom mieste, prípadne ho žiada doručiť poštou na svoju adresu, je potrebné, aby k Žiadosti priložila prílohu – úradne overené Plnomocenstvo. (PDF)

Žiadosť o vydanie formulára / prenosného dokumentu a o dopísanie nezaopatreného rodinného príslušníka do formulára (PDF)

Dotazník pre určenie štátu bydliska (nariadenie ES č. 883/2004 a 987/2009) (PDF)

Čestné vyhlásenie ku skutočnostiam rozhodujúcim pre vznik platiteľa poistného – štát (Starostlivosť o dieťa do 6 rokov / opatrovanie osoby s ťažkým zdravotným postihnutím) (PDF)

Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
Online verzia | PDF verzia

Univerzálne oznámenie poistenca (PDF)

 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ (platné do 31.12.2008)
  PDF 1. časť2. časť

 • Oznámenie o príjmoch za rok 2016
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2013
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2012
  Word verzia | PDF verzia
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.06.2018
  UPOZORNENIE: – formulár odporúčame stiahnuť a vypĺňať priamo v PC, vypĺňanie online v prehliadači nemusí fungovať správne
 
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.02.2015 do 31.5.2018´
  UPOZORNENIE: V prípade, ak má zamestnávateľ 3 a viacerých zamestnancov je povinný mesačný výkaz zasielať zdravotnej poisťovni výlučne elektronicky.
 
 • Výkaz platiteľa dividend
  PDF verzia platná od 01.02.2014 (AKTUÁLNA)
 • Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie
  PDF verzia
 • Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
  PDF verzia
 • Univerzálne oznámenie platiteľa poistného
  PDF verzia
 • Potvrdenie zamestnávateľa o uzatvorení pracovného pomeru, obdobného pracovného pomeru alebo iného pracovnoprávneho vzťahu zamestnanca bez trvalého pobytu na území SR 
  PDF verzia