Spôsobil som dopravnú nehodu

Spôsobil som dopravnú nehodu

Ak ste poškodili iné motorové vozidlo, majetok, prípadne spôsobili niekomu škodu na zdraví, oznámte to telefonicky na našej zákazníckej linke 0850 111 211 alebo nahláste poistnú udalosť online. Poistnú udalosť zaregistrujeme a povieme vám, aký bude ďalší postup.

Ako postupovať?

Áno. Škodovú udalosť je nevyhnutné vždy nahlásiť aj písomne. Potrebné sú:

 • vyplnené tlačivo Oznámenie o poistnej udalosti – poistený
  (príslušné tlačivo si môžete stiahnuť tu, prípadne Vám ho pošlú pracovníci zákazníckej linky na váš e-mail, rovnako ho získate na ktorejkoľvek pobočke Union poisťovne),
 • kópia veľkého technického preukazu (osvedčenie o evidencii, časť II.),
  kópia vodičského preukazu vodiča v čase dopravnej nehody,
 • doklad o vykonaní STK (ak je vozidlo staršie ako 4 roky),
 • číslo leasingovej zmluvy a adresa leasingovej spoločnosti.

Potrebné dokumenty a doklady nám môžete:

 • poštou na adresu centrály Union poisťovne (Karadžičova 10, 813 60 Bratislava
 • emailom v naskenovanej podobe na likvidácia-pu@union.sk
 • osobne na ktorejkoľvek pobočke Union poisťovne
 • ak došlo k usmrteniu osoby alebo k jej zraneniu,
 • ak došlo k poškodeniu verejnoprospešného zariadenia,
 • ak vznikla škoda väčšieho rozsahu na vozidlách alebo na inom majetku

Odporúčame volať políciu aj v prípade:

 • ak sa účastníci nevedia navzájom dohodnúť na vine, 
 • ak je podozrenie na požitie alkoholu.

Ako vinník nehody ste povinný túto skutočnosť písomne nahlásiť:

 • do 15 dní, ak sa nehoda stala na Slovensku,
 • do 30 dní, ak ste spôsobili nehodu v zahraničí.

Z vašej strany je postup pri nahlásení nehody rovnaký, ako pri nehode na území SR.

Poškodený – cudzinec si môže škodu na svojom vozidle nárokovať cez nášho likvidačného zástupcu v danej krajine. To znamená cez poisťovňu alebo spoločnosť, ktorá nás zastupuje v zahraničí.

Na zákazníckej linke Union poisťovne 0850 111 211 vám pracovníci poskytnú názov zastupujúcej poisťovne v zahraničí, jej adresu a telefonický alebo e-mailový kontakt.

Pomohla ti táto odpoveď?

Oznámenie o odklade splatnosti preddavku na zdravotné poistenie v dôsledku COVID-19 za Marec 2020 (PDF)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (ELEKTRONICKÁ VERZIA)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (PDF)

Žiadosť o splátkový kalendár
Online verzia | PDF verzia

Žiadosť o vydanie kombinovaného preukazu poistenca / európskeho preukazu zdravotného poistenia (PDF)

 • Ak žiadosť o vydanie preukazu poistenca podáva za poistenca iná osoba (netýka sa zákonných zástupcov maloletých detí), ktorá prevezme preukaz osobne na kontaktnom mieste, prípadne ho žiada doručiť poštou na svoju adresu, je potrebné, aby k Žiadosti priložila prílohu – úradne overené Plnomocenstvo. (PDF)

Žiadosť o vydanie formulára / prenosného dokumentu a o dopísanie nezaopatreného rodinného príslušníka do formulára (PDF)

Dotazník pre určenie štátu bydliska (nariadenie ES č. 883/2004 a 987/2009) (PDF)

Čestné vyhlásenie ku skutočnostiam rozhodujúcim pre vznik platiteľa poistného – štát (Starostlivosť o dieťa do 6 rokov / opatrovanie osoby s ťažkým zdravotným postihnutím) (PDF)

Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
Online verzia | PDF verzia

Univerzálne oznámenie poistenca (PDF)

 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ (platné do 31.12.2008)
  PDF 1. časť2. časť

 • Oznámenie o príjmoch za rok 2016
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2013
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2012
  Word verzia | PDF verzia
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.06.2018
  UPOZORNENIE: – formulár odporúčame stiahnuť a vypĺňať priamo v PC, vypĺňanie online v prehliadači nemusí fungovať správne
 
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.02.2015 do 31.5.2018´
  UPOZORNENIE: V prípade, ak má zamestnávateľ 3 a viacerých zamestnancov je povinný mesačný výkaz zasielať zdravotnej poisťovni výlučne elektronicky.
 
 • Výkaz platiteľa dividend
  PDF verzia platná od 01.02.2014 (AKTUÁLNA)
 • Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie
  PDF verzia
 • Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
  PDF verzia
 • Univerzálne oznámenie platiteľa poistného
  PDF verzia
 • Potvrdenie zamestnávateľa o uzatvorení pracovného pomeru, obdobného pracovného pomeru alebo iného pracovnoprávneho vzťahu zamestnanca bez trvalého pobytu na území SR 
  PDF verzia