Za akých podmienok mi môžete zadarmo požičať monitor dychu pre bábätko a aký je na to postup?

Podmienky na schválenie žiadosti o požičanie a o inštaláciu domáceho monitora dýchania:

–  Poistenec (dieťa) musí mať platný poistný vzťah v Union zdravotnej poisťovni na základe potvrdenej prihlášky v čase schvaľovania a po celú dobu zapožičania domáceho monitora dýchania

–  Aspoň jeden rodič (zákonný zástupca) poistenca musí mať platný poistný vzťah v Union zdravotnej poisťovni

–  Poistenec (dieťa) musí mať samostatnú postieľku.

Zdravotná poisťovňa uhrádza zapožičanie prístroja z verejného zdravotného poistenia maximálne do dovŕšenia 6. mesiaca veku poistenca (dieťaťa).

 

Bezplatné zapožičanie monitora – čo je potrebné urobiť ?

1. Stiahnite si žiadosť z tejto stránky, vyplňte ju a dajte potvrdiť všeobecnému lekárovi pre deti, s ktorým máte podpísanú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti pre vaše dieťatko
2. Nezabudnite v žiadosti uviesť telefónne číslo, na ktorom vás môže kontaktovať technik, ktorý vám doručí  a nainštaluje monitor dychu
3. Vyplnené tlačivo prineste čo najskôr na ktorékoľvek kontaktné miesto Union zdravotnej poisťovne, alebo pošlite na adresu Union zdravotná poisťovňa, a.s. Karadžičova 10, 814 53, Bratislava v obálke s označením „Nanny“
4. Označenie obálky je dôležité, aby sme vám mohli zabezpečiť inštaláciu prístroja u vás doma čo najskôr
5. Termín inštalácie si s vami dohodne technický pracovník telefonicky vopred

Pomohla ti táto odpoveď?

Oznámenie o odklade splatnosti preddavku na zdravotné poistenie v dôsledku COVID-19 za Marec 2020 (PDF)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (ELEKTRONICKÁ VERZIA)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (PDF)

Žiadosť o splátkový kalendár
Online verzia | PDF verzia

Žiadosť o vydanie kombinovaného preukazu poistenca / európskeho preukazu zdravotného poistenia (PDF)

 • Ak žiadosť o vydanie preukazu poistenca podáva za poistenca iná osoba (netýka sa zákonných zástupcov maloletých detí), ktorá prevezme preukaz osobne na kontaktnom mieste, prípadne ho žiada doručiť poštou na svoju adresu, je potrebné, aby k Žiadosti priložila prílohu – úradne overené Plnomocenstvo. (PDF)

Žiadosť o vydanie formulára / prenosného dokumentu a o dopísanie nezaopatreného rodinného príslušníka do formulára (PDF)

Dotazník pre určenie štátu bydliska (nariadenie ES č. 883/2004 a 987/2009) (PDF)

Čestné vyhlásenie ku skutočnostiam rozhodujúcim pre vznik platiteľa poistného – štát (Starostlivosť o dieťa do 6 rokov / opatrovanie osoby s ťažkým zdravotným postihnutím) (PDF)

Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
Online verzia | PDF verzia

Univerzálne oznámenie poistenca (PDF)

 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ (platné do 31.12.2008)
  PDF 1. časť2. časť

 • Oznámenie o príjmoch za rok 2016
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2013
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2012
  Word verzia | PDF verzia
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.06.2018
  UPOZORNENIE: – formulár odporúčame stiahnuť a vypĺňať priamo v PC, vypĺňanie online v prehliadači nemusí fungovať správne
 
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.02.2015 do 31.5.2018´
  UPOZORNENIE: V prípade, ak má zamestnávateľ 3 a viacerých zamestnancov je povinný mesačný výkaz zasielať zdravotnej poisťovni výlučne elektronicky.
 
 • Výkaz platiteľa dividend
  PDF verzia platná od 01.02.2014 (AKTUÁLNA)
 • Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie
  PDF verzia
 • Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
  PDF verzia
 • Univerzálne oznámenie platiteľa poistného
  PDF verzia
 • Potvrdenie zamestnávateľa o uzatvorení pracovného pomeru, obdobného pracovného pomeru alebo iného pracovnoprávneho vzťahu zamestnanca bez trvalého pobytu na území SR 
  PDF verzia