Za akých podmienok mi môžete preplatiť príspevok 30 eur pre zakúpený monitor dychu pre bábätko?

Nárok na príspevok má poistenec zdravotnej poisťovne vo veku do 6 mesiacov života (vrátane), ktorého aspoň jeden zo zákonných zástupcov má platný poistný vzťah so zdravotnou poisťovňou (nie poistenci EÚ). Zákonný zástupca poistenca nie je v čase podania žiadosti dlžníkom podľa § 25a ods. 1 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Nárok na príspevok vzniká poistencovi, ak nákup monitoru dychu je zrealizovaný počas účinnosti tohto verejného prísľubu. Príspevok je jednorazový. Maximálna výška príspevku je 30 Eur. V prípade úhrady nižšej sumy ako je suma 30 Eur, poisťovňa uhradí poistencovi príspevok len v tejto (nižšej) sume.

Postup pre uplatnenie príspevku:
1. Zakúpte si monitor dychu.
2. Stiahnite si tlačivo Žiadosť o úhradu príspevku monitoru dychu (https://www.union.sk/monitor-dychu-a-pohybu-nanny ), vyplňte všetky požadované údaje a podpíšte.
3. K žiadosti priložte faktúru a doklad o úhrade za monitor, na ktorom je uvedený názov výrobku, dátum kúpy a uhradená cena. (Príspevok sa nevzťahuje na monitor, ktorý zakúpite „z druhej ruky“.)
4. Žiadosť odovzdajte na ktoromkoľvek kontaktnom mieste Union zdravotnej poisťovne alebo pošlite poštou na adresu sídla Union zdravotnej poisťovne, a.s., Karadžičova 10, 814 53, Bratislava
5. Po spracovaní žiadosti vám príspevok zašleme na účet uvedený v žiadosti.

Pomohla ti táto odpoveď?