Za akých podmienok mi môžete preplatiť príspevok 30 eur pre zakúpený monitor dychu pre bábätko?

Nárok na príspevok má poistenec zdravotnej poisťovne vo veku do 6 mesiacov života (vrátane), ktorého aspoň jeden zo zákonných zástupcov má platný poistný vzťah so zdravotnou poisťovňou (nie poistenci EÚ). Zákonný zástupca poistenca nie je v čase podania žiadosti dlžníkom podľa § 25a ods. 1 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Nárok na príspevok vzniká poistencovi, ak nákup monitoru dychu je zrealizovaný počas účinnosti tohto verejného prísľubu. Príspevok je jednorazový. Maximálna výška príspevku je 30 Eur. V prípade úhrady nižšej sumy ako je suma 30 Eur, poisťovňa uhradí poistencovi príspevok len v tejto (nižšej) sume.

Postup pre uplatnenie príspevku:
1. Zakúpte si monitor dychu.
2. Stiahnite si tlačivo Žiadosť o úhradu príspevku monitoru dychu (https://www.union.sk/monitor-dychu-a-pohybu-nanny ), vyplňte všetky požadované údaje a podpíšte.
3. K žiadosti priložte faktúru a doklad o úhrade za monitor, na ktorom je uvedený názov výrobku, dátum kúpy a uhradená cena. (Príspevok sa nevzťahuje na monitor, ktorý zakúpite „z druhej ruky“.)
4. Žiadosť odovzdajte na ktoromkoľvek kontaktnom mieste Union zdravotnej poisťovne alebo pošlite poštou na adresu sídla Union zdravotnej poisťovne, a.s., Karadžičova 10, 814 53, Bratislava
5. Po spracovaní žiadosti vám príspevok zašleme na účet uvedený v žiadosti.

Pomohla ti táto odpoveď?

Oznámenie o odklade splatnosti preddavku na zdravotné poistenie v dôsledku COVID-19 za Marec 2020 (PDF)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (ELEKTRONICKÁ VERZIA)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (PDF)

Žiadosť o splátkový kalendár
Online verzia | PDF verzia

Žiadosť o vydanie kombinovaného preukazu poistenca / európskeho preukazu zdravotného poistenia (PDF)

 • Ak žiadosť o vydanie preukazu poistenca podáva za poistenca iná osoba (netýka sa zákonných zástupcov maloletých detí), ktorá prevezme preukaz osobne na kontaktnom mieste, prípadne ho žiada doručiť poštou na svoju adresu, je potrebné, aby k Žiadosti priložila prílohu – úradne overené Plnomocenstvo. (PDF)

Žiadosť o vydanie formulára / prenosného dokumentu a o dopísanie nezaopatreného rodinného príslušníka do formulára (PDF)

Dotazník pre určenie štátu bydliska (nariadenie ES č. 883/2004 a 987/2009) (PDF)

Čestné vyhlásenie ku skutočnostiam rozhodujúcim pre vznik platiteľa poistného – štát (Starostlivosť o dieťa do 6 rokov / opatrovanie osoby s ťažkým zdravotným postihnutím) (PDF)

Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
Online verzia | PDF verzia

Univerzálne oznámenie poistenca (PDF)

 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ (platné do 31.12.2008)
  PDF 1. časť2. časť

 • Oznámenie o príjmoch za rok 2016
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2013
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2012
  Word verzia | PDF verzia
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.06.2018
  UPOZORNENIE: – formulár odporúčame stiahnuť a vypĺňať priamo v PC, vypĺňanie online v prehliadači nemusí fungovať správne
 
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.02.2015 do 31.5.2018´
  UPOZORNENIE: V prípade, ak má zamestnávateľ 3 a viacerých zamestnancov je povinný mesačný výkaz zasielať zdravotnej poisťovni výlučne elektronicky.
 
 • Výkaz platiteľa dividend
  PDF verzia platná od 01.02.2014 (AKTUÁLNA)
 • Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie
  PDF verzia
 • Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
  PDF verzia
 • Univerzálne oznámenie platiteľa poistného
  PDF verzia
 • Potvrdenie zamestnávateľa o uzatvorení pracovného pomeru, obdobného pracovného pomeru alebo iného pracovnoprávneho vzťahu zamestnanca bez trvalého pobytu na území SR 
  PDF verzia