Uzatvoril/a som online zmluvu na cestovné poistenie a mám záujem ju stornovať.

V závislosti od dôvodu zrušenia / stornovania poistnej zmluvy je potrebné postupovať nasledovne.

 

Ak došlo k zmene podmienok vycestovania (cieľová krajina, termín vycestovania, poistené riziká, …)
– kontaktujte nás v pracovných dňoch v čase od  07:30 do 18:00 hod. na telefónnej linke 0850 111 211
– napíšte nám email na adresu union@union.sk
– využite kontaktný formulár

Operátor s vami dohodne uzavretie novej poistnej zmluvy ako náhradu za pôvodne uzatvorenú poistnú zmluvu.

 

Ak došlo k úplnému zrušeniu cesty, vyplňte žiadosť o zmenu v poistnej zmluve, uveďte správne číslo poistnej zmluvy a zašlite ho na emailovú adresu: union@union.sk alebo využite kontaktný formulár na našej web stránke a žiadosť o zrušenie poistnej zmluvy naformulujte voľne.

 

Pokiaľ bola poistná zmluva uzatvorená online a na dobu dlhšiu ako 30 dní, môžete od poistnej zmluvy odstúpiť do 14 dní od jej uzavretia a aj bez udania dôvodu; takáto žiadosť musí byť predložená písomne a pokiaľ žiadate o takéto odstúpenie už po začiatku platnosti poistenia, poisťovňa vám vráti poistné znížené o časť prislúchajúcu na dni, ktoré už z poistenia uplynuli.

 

Pomohla ti táto odpoveď?

Oznámenie o odklade splatnosti preddavku na zdravotné poistenie v dôsledku COVID-19 za Marec 2020 (PDF)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (ELEKTRONICKÁ VERZIA)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (PDF)

Žiadosť o splátkový kalendár
Online verzia | PDF verzia

Žiadosť o vydanie kombinovaného preukazu poistenca / európskeho preukazu zdravotného poistenia (PDF)

 • Ak žiadosť o vydanie preukazu poistenca podáva za poistenca iná osoba (netýka sa zákonných zástupcov maloletých detí), ktorá prevezme preukaz osobne na kontaktnom mieste, prípadne ho žiada doručiť poštou na svoju adresu, je potrebné, aby k Žiadosti priložila prílohu – úradne overené Plnomocenstvo. (PDF)

Žiadosť o vydanie formulára / prenosného dokumentu a o dopísanie nezaopatreného rodinného príslušníka do formulára (PDF)

Dotazník pre určenie štátu bydliska (nariadenie ES č. 883/2004 a 987/2009) (PDF)

Čestné vyhlásenie ku skutočnostiam rozhodujúcim pre vznik platiteľa poistného – štát (Starostlivosť o dieťa do 6 rokov / opatrovanie osoby s ťažkým zdravotným postihnutím) (PDF)

Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
Online verzia | PDF verzia

Univerzálne oznámenie poistenca (PDF)

 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ (platné do 31.12.2008)
  PDF 1. časť2. časť

 • Oznámenie o príjmoch za rok 2016
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2013
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2012
  Word verzia | PDF verzia
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.06.2018
  UPOZORNENIE: – formulár odporúčame stiahnuť a vypĺňať priamo v PC, vypĺňanie online v prehliadači nemusí fungovať správne
 
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.02.2015 do 31.5.2018´
  UPOZORNENIE: V prípade, ak má zamestnávateľ 3 a viacerých zamestnancov je povinný mesačný výkaz zasielať zdravotnej poisťovni výlučne elektronicky.
 
 • Výkaz platiteľa dividend
  PDF verzia platná od 01.02.2014 (AKTUÁLNA)
 • Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie
  PDF verzia
 • Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
  PDF verzia
 • Univerzálne oznámenie platiteľa poistného
  PDF verzia
 • Potvrdenie zamestnávateľa o uzatvorení pracovného pomeru, obdobného pracovného pomeru alebo iného pracovnoprávneho vzťahu zamestnanca bez trvalého pobytu na území SR 
  PDF verzia