Úhrada preddavkov na poistné

Preddavok na poistné samoplatiteľa je splatný do 8 dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca. To znamená preddavok za mesiac január 2013 je samoplatiteľ povinný uhradiť najneskôr do 8.februára 2013.

Príklad výpočtu preddavku: samoplatiteľ je v zdravotnej poisťovni evidovaný na jeden deň v mesiaci a to 5.1.2013

Výpočet na viac dní:

Mesiac 01/2013: 2 dni samoplatiteľ = 55,02/ 31 x 2 = 3,54 eur
3 dni samoplatiteľ = 55,02/ 31 x 3 = 5,32 eur

Úhradu preddavkov na poistné je možné vykonať:

  • bezhotovostným prevodom z účtu platiteľa poistného;
  • poštovou poukážkou
  • v hotovosti na ktoromkoľvek kontaknom mieste zdravotnej poisťovne

Bankové spojenie Union zdravotnej poisťovne, a.s.

  • Štátna pokladnica – číslo účtu: 7000 256 534/8180
  • Konštantný symbol: 3558
  • Špecifický symbol v tvare RRRRMM, napr. 201211 /november 2012/
  • Variabilný symbol: rodné číslo samoplatiteľa

Pomohla ti táto odpoveď?