Čo je potrebné urobiť pri neplatenom voľne, absencii a nepravidelných príjmoch – povinnosti zamestnávateľa

Zamestnávateľ za svojho zamestnanca, ktorý nemá príjem zo závislej činnosti z dôvodu neplateného voľna prípadne absencie, je povinný oznámiť zdravotnej poisťovni zánik /vznik pracovného pomeru.

Zamestnávateľ túto povinnosť oznamuje na základe osobitného kódu 2N. Túto povinnosť je povinný oznámiť do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k zmene platiteľa poistného.

Príklad: Zamestnanec požiada zamestnávateľa o neplatené voľno v dňoch od 15.1.2013 do 20.1.2013.
Zamestnávateľ túto skutočnosť je povinný oznámiť zdravotnej poisťovni najneskôr do 28.2.2013 nasledovne:

Kód: 2N │ Platnosť zmeny: Z │ Dátum zmeny: 15.1.2013
Kód: 2N │ Platnosť zmeny: K │ Dátum zmeny: 20.1.2013

Zamestnávateľ je povinný zmenu platiteľa poistného oznamovať zdravotnej poisťovni výlučne elektronicky /ak má 3 a viac zamestnancov/ alebo písomnou formou /ak má 1 až 2 zamestnancov/ prostredníctvom tlačiva  „Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie

Pomohla ti táto odpoveď?

Poskytovateľom tejto služby je Union poisťovňa, a. s., ktorá vykonáva svoju činnosť v rozsahu určenom zákonom č. 39/2015 Z.z. o poisťovníctve v platnom znení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Poskytovateľom tejto služby je Union zdravotná poisťovňa, a. s., ktorá vykonáva svoju činnosť v rozsahu určenom zákonom č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou v platnom znení a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Poistite sa na letnú dovolenku už teraz

Pohodlne online za 5 minút. Aj s predstihom, aj na poslednú chvíľu. Poistenci Union zdravotnej poisťovne majú zľavu na krátkodobé cestovné poistenie až 50 %.