Čo je potrebné urobiť pri neplatenom voľne, absencii a nepravidelných príjmoch – povinnosti zamestnávateľa

Zamestnávateľ za svojho zamestnanca, ktorý nemá príjem zo závislej činnosti z dôvodu neplateného voľna prípadne absencie, je povinný oznámiť zdravotnej poisťovni zánik /vznik pracovného pomeru.

Zamestnávateľ túto povinnosť oznamuje na základe osobitného kódu 2N. Túto povinnosť je povinný oznámiť do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k zmene platiteľa poistného.

Príklad: Zamestnanec požiada zamestnávateľa o neplatené voľno v dňoch od 15.1.2013 do 20.1.2013.
Zamestnávateľ túto skutočnosť je povinný oznámiť zdravotnej poisťovni najneskôr do 28.2.2013 nasledovne:

Kód: 2N │ Platnosť zmeny: Z │ Dátum zmeny: 15.1.2013
Kód: 2N │ Platnosť zmeny: K │ Dátum zmeny: 20.1.2013

Zamestnávateľ je povinný zmenu platiteľa poistného oznamovať zdravotnej poisťovni výlučne elektronicky /ak má 3 a viac zamestnancov/ alebo písomnou formou /ak má 1 až 2 zamestnancov/ prostredníctvom tlačiva  „Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie

Pomohla ti táto odpoveď?