Podal/a som prihlášku na zmenu do Union zdravotnej poisťovne. Zmenil/a som však názor a chcem podanie prihlášky zrušiť.

Poistenec, ktorý  podal prihlášku na zmenu zdravotnej poisťovne, môže túto prihlášku zrušiť bez uvedenia  dôvodu. Je oprávnený  urobiť  tak  do 30. septembra príslušného roka (t. j., ak podal prihlášku na zmenu  zdravotnej poisťovne k 1.1.2022, späťvzatie môže vykonať  do 30.9.2021). Žiadosť môže podať:

– poistenec
– zákonný zástupca
– splnomocnená osoba

Vyplnené tlačivo „Späťvzatie podanej prihlášky na zmenu zdravotnej poisťovne“ môžete doručiť:
– osobne na ktoromkoľvek  kontaktnom mieste
– emailom zaslaním na adresu union@union.sk
– poštou na adresu Union zdravotná poisťovňa, a.s., Karadžičova 10, 814 53 Bratislava

Ak podáva žiadosť  splnomocnená  osoba, povinnou prílohou k žiadosti je úradne overené  splnomocnenie notárom alebo matrikou.

Pomohla ti táto odpoveď?