Navštevujem nezmluvného lekára a mám záujem o preplatenie ošetrenia.

Zdravotná poisťovňa môže uhradiť príspevok na plánované ošetrenie poskytnuté nezmluvným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti na základe žiadosti poistenca o schválenie príspevku pred absolvovaním plánovaného ošetrenia a potvrdenej týmto poskytovateľom s medicínskym odôvodnením.

 

Vyplnenú žiadosť (Žiadosť o poskytnutie príspevku na úhradu zdravotnej starostlivosti poskytnutej nezmluvným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti), ktorú nájdete na tejto stránke k nám môžete doručiť:

– poštou na adresu Union zdravotná poisťovňa, a.s., Karadžičova 10, 814 53 Bratislava
– osobne na ktorejkoľvek našej pobočke

Spracovanie žiadosti býva zvyčajne 20 pracovných dní od jej doručenia na centrálu Union zdravotnej poisťovne. Nezmluvný poskytovateľ zdravotnej starostlivosti musí podľa zákona spĺňať všetky podmienky pre poskytovanie danej zdravotnej starostlivosti, napr. povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia, materiálno-technické vybavenie, odbornú spôsobilosť.

 

Po obdržaní nášho kladného stanoviska si dohodnite termín v zdravotníckom zariadení. Nezabudnite si vždy so sebou zobať aj schválenú žiadosť. Absolvujte zdravotnú starostlivosť a vyžiadajte si 3 druhy dokladov:

–  doklad(y) o zaplatení (z registračnej pokladne alebo z virtuálnej registračnej pokladne)

–  lekársku správu o poskytnutej zdravotnej starostlivosti

–  rozpis skutočne zrealizovaných výkonov hradených z verejného zdravotného poistenia vrátane liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín

 

Originál dokladu o zaplatení, lekárskej správy spolu s rozpisom poskytnutých zdravotných výkonov nám zašlite poštou na adresu Union zdravotná poisťovňa, a.s., Karadžičova 10, 814 53 Bratislava alebo ich prineste osobne na ktorúkoľvek našu pobočku. Požadované doklady môžete zasielať postupne alebo ich zaslať naraz za celé schválené obdobie.

V priebehu 20 dní po doručení všetkých dokladov ich skontrolujeme a v prípade ich správnosti vám zašleme príspevok na vami uvedený bankový účet alebo prostredníctvom poštovej poukážky (spôsob zasielania príspevku si volíte v žiadosti).

Kritériá na poskytnutie príspevku na úhradu zdravotnej starostlivosti poskytnutej nezmluvným poskytovateľom sú zverejnené na tejto stránke a na kontaktných miestach Union zdravotnej poisťovne, a.s.

Pomohla ti táto odpoveď?

Oznámenie o odklade splatnosti preddavku na zdravotné poistenie v dôsledku COVID-19 za Marec 2020 (PDF)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (ELEKTRONICKÁ VERZIA)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (PDF)

Žiadosť o splátkový kalendár
Online verzia | PDF verzia

Žiadosť o vydanie kombinovaného preukazu poistenca / európskeho preukazu zdravotného poistenia (PDF)

 • Ak žiadosť o vydanie preukazu poistenca podáva za poistenca iná osoba (netýka sa zákonných zástupcov maloletých detí), ktorá prevezme preukaz osobne na kontaktnom mieste, prípadne ho žiada doručiť poštou na svoju adresu, je potrebné, aby k Žiadosti priložila prílohu – úradne overené Plnomocenstvo. (PDF)

Žiadosť o vydanie formulára / prenosného dokumentu a o dopísanie nezaopatreného rodinného príslušníka do formulára (PDF)

Dotazník pre určenie štátu bydliska (nariadenie ES č. 883/2004 a 987/2009) (PDF)

Čestné vyhlásenie ku skutočnostiam rozhodujúcim pre vznik platiteľa poistného – štát (Starostlivosť o dieťa do 6 rokov / opatrovanie osoby s ťažkým zdravotným postihnutím) (PDF)

Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
Online verzia | PDF verzia

Univerzálne oznámenie poistenca (PDF)

 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ (platné do 31.12.2008)
  PDF 1. časť2. časť

 • Oznámenie o príjmoch za rok 2016
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2013
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2012
  Word verzia | PDF verzia
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.06.2018
  UPOZORNENIE: – formulár odporúčame stiahnuť a vypĺňať priamo v PC, vypĺňanie online v prehliadači nemusí fungovať správne
 
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.02.2015 do 31.5.2018´
  UPOZORNENIE: V prípade, ak má zamestnávateľ 3 a viacerých zamestnancov je povinný mesačný výkaz zasielať zdravotnej poisťovni výlučne elektronicky.
 
 • Výkaz platiteľa dividend
  PDF verzia platná od 01.02.2014 (AKTUÁLNA)
 • Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie
  PDF verzia
 • Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
  PDF verzia
 • Univerzálne oznámenie platiteľa poistného
  PDF verzia
 • Potvrdenie zamestnávateľa o uzatvorení pracovného pomeru, obdobného pracovného pomeru alebo iného pracovnoprávneho vzťahu zamestnanca bez trvalého pobytu na území SR 
  PDF verzia