Čo je potrebné urobiť pri neplatenom voľne, absencii a nepravidelných príjmoch – povinnosti zamestnanca

Zamestnanec, ktorý v dňoch nepoberá príjem zo zárobkovej činnosti  a nepoberá náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti, nemocenské, ošetrovné alebo materské, prestáva byť zamestnancom.

Zamestnancom teda nie ste, ak máte neplatené voľno, absenciu. V tomto období za Vás neplatí zdravotné poistenie zamestnávateľ. Zamestnávateľ na účely zdravotného poistenia je povinný  oznámiť zdravotnej poisťovni ukončenie pracovného pomeru.

V tomto období má takýto zamestnanec povinnosť prihlásiť sa v zdravotnej poisťovni ako samoplatiteľ a odvádzať si poistné. Ak znova nastúpite do práce, zamestnávateľ nám to oznámi za vás.

Ste povinný tak urobiť do 8 dní odo dňa vzniku skutočnosti na základe tlačiva „Oznámenie poistenca / platiteľa poistného“.

Príklad: Zamestnanec čerpá neplatené voľno bez náhrady mzdy od 11.01.2013 do 31.01.2013. Zamestnávateľ je povinný oznámiť zmenu zdravotnej poisťovni nasledovne:

Kód: 2N │ Platnosť zmeny: Z │ Dátum zmeny: 15.1.2013
Kód: 2N │ Platnosť zmeny: K │ Dátum zmeny: 20.1.2013

K – koniec
Z – začiatok

Zamestnanec je povinný zdravotnej poisťovni oznámiť na obdobie od 11.11.2012 do 30.11.2012  platiteľa poistného, ktorý bude platiť zdravotné poistenie, alebo sa prihlásiť ako samoplatiteľ.

Pomohla ti táto odpoveď?