Čo je potrebné urobiť pri neplatenom voľne, absencii a nepravidelných príjmoch – povinnosti zamestnanca

Zamestnanec, ktorý v dňoch nepoberá príjem zo zárobkovej činnosti  a nepoberá náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti, nemocenské, ošetrovné alebo materské, prestáva byť zamestnancom.

Zamestnancom teda nie ste, ak máte neplatené voľno, absenciu. V tomto období za Vás neplatí zdravotné poistenie zamestnávateľ. Zamestnávateľ na účely zdravotného poistenia je povinný  oznámiť zdravotnej poisťovni ukončenie pracovného pomeru.

V tomto období má takýto zamestnanec povinnosť prihlásiť sa v zdravotnej poisťovni ako samoplatiteľ a odvádzať si poistné. Ak znova nastúpite do práce, zamestnávateľ nám to oznámi za vás.

Ste povinný tak urobiť do 8 dní odo dňa vzniku skutočnosti na základe tlačiva „Oznámenie poistenca / platiteľa poistného“.

Príklad: Zamestnanec čerpá neplatené voľno bez náhrady mzdy od 11.01.2013 do 31.01.2013. Zamestnávateľ je povinný oznámiť zmenu zdravotnej poisťovni nasledovne:

Kód: 2N │ Platnosť zmeny: Z │ Dátum zmeny: 15.1.2013
Kód: 2N │ Platnosť zmeny: K │ Dátum zmeny: 20.1.2013

K – koniec
Z – začiatok

Zamestnanec je povinný zdravotnej poisťovni oznámiť na obdobie od 11.11.2012 do 30.11.2012  platiteľa poistného, ktorý bude platiť zdravotné poistenie, alebo sa prihlásiť ako samoplatiteľ.

Pomohla ti táto odpoveď?

Oznámenie o odklade splatnosti preddavku na zdravotné poistenie v dôsledku COVID-19 za Marec 2020 (PDF)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (ELEKTRONICKÁ VERZIA)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (PDF)

Žiadosť o splátkový kalendár
Online verzia | PDF verzia

Žiadosť o vydanie kombinovaného preukazu poistenca / európskeho preukazu zdravotného poistenia (PDF)

 • Ak žiadosť o vydanie preukazu poistenca podáva za poistenca iná osoba (netýka sa zákonných zástupcov maloletých detí), ktorá prevezme preukaz osobne na kontaktnom mieste, prípadne ho žiada doručiť poštou na svoju adresu, je potrebné, aby k Žiadosti priložila prílohu – úradne overené Plnomocenstvo. (PDF)

Žiadosť o vydanie formulára / prenosného dokumentu a o dopísanie nezaopatreného rodinného príslušníka do formulára (PDF)

Dotazník pre určenie štátu bydliska (nariadenie ES č. 883/2004 a 987/2009) (PDF)

Čestné vyhlásenie ku skutočnostiam rozhodujúcim pre vznik platiteľa poistného – štát (Starostlivosť o dieťa do 6 rokov / opatrovanie osoby s ťažkým zdravotným postihnutím) (PDF)

Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
Online verzia | PDF verzia

Univerzálne oznámenie poistenca (PDF)

 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ (platné do 31.12.2008)
  PDF 1. časť2. časť

 • Oznámenie o príjmoch za rok 2016
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2013
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2012
  Word verzia | PDF verzia
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.06.2018
  UPOZORNENIE: – formulár odporúčame stiahnuť a vypĺňať priamo v PC, vypĺňanie online v prehliadači nemusí fungovať správne
 
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.02.2015 do 31.5.2018´
  UPOZORNENIE: V prípade, ak má zamestnávateľ 3 a viacerých zamestnancov je povinný mesačný výkaz zasielať zdravotnej poisťovni výlučne elektronicky.
 
 • Výkaz platiteľa dividend
  PDF verzia platná od 01.02.2014 (AKTUÁLNA)
 • Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie
  PDF verzia
 • Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
  PDF verzia
 • Univerzálne oznámenie platiteľa poistného
  PDF verzia
 • Potvrdenie zamestnávateľa o uzatvorení pracovného pomeru, obdobného pracovného pomeru alebo iného pracovnoprávneho vzťahu zamestnanca bez trvalého pobytu na území SR 
  PDF verzia