Aký je zoznam vyšetrení v rámci preventívnych prehliadok nad rámec zákona?

–  Test na okultné krvácanie v stolici pre včasnú diagnostiku rakoviny čreva a konečníka u všeobecného lekára každé dva roky v rámci preventívnej prehliadky už do 40 rokov (podľa zákona sa uhrádza až od 50 rokov)

–  Cytologické vyšetrenie steru z krčka maternice v rámci preventívnej gynekologickej prehliadky každý rok už od 18 rokov (podľa zákona sa uhrádza až od 23 rokov)

–  Cytologické vyšetrenie steru z krčka maternice metódou LBC zdarmamarker p2PSA a stanovenie PHI (prostate health index – index zdravia prostaty) v rámci preventívnej prehliadky u urológa každé 2 roky (podľa zákona len PSA a každé 3 roky)

– Vyšetrenie cholesterolu pri každej preventívnej prehliadke u všeobecného lekára (podľa zákona sa uhrádza len v 18. roku a od 40 rokov)

– Preventívna pripomienka stanovenie členkovo-ramenného indexu ABI pre zistenie rizika aterosklerotického poškodenia ciev v rámci preventívnej prehliadky u všeobecného lekára (ak máte viac ako 50 rokov)

– Test mentálneho zdravia pre zistenie prípadného kognitívneho deficitu v rámci preventívnej prehliadky u všeobecného lekára (ak máte viac ako 50 rokov)

Pomohla ti táto odpoveď?

Súťaž o sonické zubné kefky
Philips Sonicare

Oznámenie o odklade splatnosti preddavku na zdravotné poistenie v dôsledku COVID-19 za Marec 2020 (PDF)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (ELEKTRONICKÁ VERZIA)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (PDF)

Žiadosť o splátkový kalendár
Online verzia | PDF verzia

Žiadosť o vydanie kombinovaného preukazu poistenca / európskeho preukazu zdravotného poistenia (PDF)

 • Ak žiadosť o vydanie preukazu poistenca podáva za poistenca iná osoba (netýka sa zákonných zástupcov maloletých detí), ktorá prevezme preukaz osobne na kontaktnom mieste, prípadne ho žiada doručiť poštou na svoju adresu, je potrebné, aby k Žiadosti priložila prílohu – úradne overené Plnomocenstvo. (PDF)

Žiadosť o vydanie formulára / prenosného dokumentu a o dopísanie nezaopatreného rodinného príslušníka do formulára (PDF)

Dotazník pre určenie štátu bydliska (nariadenie ES č. 883/2004 a 987/2009) (PDF)

Čestné vyhlásenie ku skutočnostiam rozhodujúcim pre vznik platiteľa poistného – štát (Starostlivosť o dieťa do 6 rokov / opatrovanie osoby s ťažkým zdravotným postihnutím) (PDF)

Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
Online verzia | PDF verzia

Univerzálne oznámenie poistenca (PDF)

 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ (platné do 31.12.2008)
  PDF 1. časť2. časť

 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.06.2018
  UPOZORNENIE: – formulár odporúčame stiahnuť a vypĺňať priamo v PC, vypĺňanie online v prehliadači nemusí fungovať správne

 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.02.2015 do 31.5.2018´
  UPOZORNENIE: V prípade, ak má zamestnávateľ 3 a viacerých zamestnancov je povinný mesačný výkaz zasielať zdravotnej poisťovni výlučne elektronicky.

 • Výkaz platiteľa dividend
  PDF verzia platná od 01.02.2014 (AKTUÁLNA)
 • Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie
  PDF verzia
 • Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
  PDF verzia
 • Univerzálne oznámenie platiteľa poistného
  PDF verzia
 • Potvrdenie zamestnávateľa o uzatvorení pracovného pomeru, obdobného pracovného pomeru alebo iného pracovnoprávneho vzťahu zamestnanca bez trvalého pobytu na území SR 
  PDF verzia