Aký je postup pri nahlásení poistnej udalosti spôsobenej na majetku?

Vašu škodovú udalosť z poistenia majetku občanov a podnikateľov môžete nahlásiť nasledovnými spôsobmi:

 

Online hlásenie na web stránke:
Vznik škodovej udalosti máte možnosť nahlásiť online z pohodlia domova na tejto stránke. V online hlásení prosím zvoľte kategóriu a typ škodovej udalosti a následne vyplňte všetky polia hlásenia, nakoľko tieto sú potrebné k zaregistrovaniu škodovej udalosti. V procese oznámenia je možné doložiť doklady ku škodovej udalosti, ktorými disponujete v čase realizácie oznámenia. O úspešnom online nahlásení vám bude odoslaný email. Vašu škodovú udalosť zaregistrujeme a odošleme vám potvrdenie o registrácii škodovej udalosti s vyznačením čísla udalosti a zoznamom dokladov, ktoré je potrebné pre účely likvidácie škodovej udalosti doložiť. Online oznámenie vyplnené vo všetkých poliach plne nahrádza písomnú formu oznámenia na príslušnom tlačive.

 

Emailom:
Vyplnené tlačivo Oznámenie škodovej udalosti, ako aj dokumenty súvisiace so škodovou udalosťou je možné naskenované odoslať na emailovú adresu: majetok.likvidacia@union.sk alebo registracia@union.sk. Aktuálne tlačivá nájdete na tejto stránke. Po doručení Oznámenia škodovú udalosť zaregistrujeme a odošleme vám potvrdenie o registrácii škodovej udalosti s vyznačením čísla udalosti a zoznamom dokladov, ktoré je potrebné pre účely likvidácie škodovej udalosti doložiť.

 

Osobne na ktorejkoľvek pobočke Union poisťovne:
Pracovníci pobočkovej siete našej spoločnosti sú pripravení poskytnúť vám súčinnosť pri nahlasovaní škodovej udalosti a prevziať od vás všetky dokumenty súvisiace so škodovou udalosťou.

 

Poštou:
Vyplnené tlačivo Oznámenie škodovej udalosti, ako aj dokumenty súvisiace so škodovou udalosťou, je možné odoslať aj poštou na adresu: Union poisťovňa, a.s. Karadžičova 10, 813 60 Bratislava. Po doručení Oznámenia škodovú udalosť zaregistrujeme a odošleme vám potvrdenie o registrácii škodovej udalosti s vyznačením čísla udalosti a zoznamom dokladov, ktoré je potrebné pre účely likvidácie škodovej udalosti doložiť.

Pomohla ti táto odpoveď?

Oznámenie o odklade splatnosti preddavku na zdravotné poistenie v dôsledku COVID-19 za Marec 2020 (PDF)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (ELEKTRONICKÁ VERZIA)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (PDF)

Žiadosť o splátkový kalendár
Online verzia | PDF verzia

Žiadosť o vydanie kombinovaného preukazu poistenca / európskeho preukazu zdravotného poistenia (PDF)

 • Ak žiadosť o vydanie preukazu poistenca podáva za poistenca iná osoba (netýka sa zákonných zástupcov maloletých detí), ktorá prevezme preukaz osobne na kontaktnom mieste, prípadne ho žiada doručiť poštou na svoju adresu, je potrebné, aby k Žiadosti priložila prílohu – úradne overené Plnomocenstvo. (PDF)

Žiadosť o vydanie formulára / prenosného dokumentu a o dopísanie nezaopatreného rodinného príslušníka do formulára (PDF)

Dotazník pre určenie štátu bydliska (nariadenie ES č. 883/2004 a 987/2009) (PDF)

Čestné vyhlásenie ku skutočnostiam rozhodujúcim pre vznik platiteľa poistného – štát (Starostlivosť o dieťa do 6 rokov / opatrovanie osoby s ťažkým zdravotným postihnutím) (PDF)

Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
Online verzia | PDF verzia

Univerzálne oznámenie poistenca (PDF)

 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ (platné do 31.12.2008)
  PDF 1. časť2. časť

 • Oznámenie o príjmoch za rok 2016
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2013
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2012
  Word verzia | PDF verzia
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.06.2018
  UPOZORNENIE: – formulár odporúčame stiahnuť a vypĺňať priamo v PC, vypĺňanie online v prehliadači nemusí fungovať správne
 
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.02.2015 do 31.5.2018´
  UPOZORNENIE: V prípade, ak má zamestnávateľ 3 a viacerých zamestnancov je povinný mesačný výkaz zasielať zdravotnej poisťovni výlučne elektronicky.
 
 • Výkaz platiteľa dividend
  PDF verzia platná od 01.02.2014 (AKTUÁLNA)
 • Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie
  PDF verzia
 • Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
  PDF verzia
 • Univerzálne oznámenie platiteľa poistného
  PDF verzia
 • Potvrdenie zamestnávateľa o uzatvorení pracovného pomeru, obdobného pracovného pomeru alebo iného pracovnoprávneho vzťahu zamestnanca bez trvalého pobytu na území SR 
  PDF verzia