Ako môžem požiadať o preplatenie bločkov za vakcíny proti rotavírusom?

Vakcína proti rotavírusom (Rotarix alebo Rotateq) sa podáva deťom spolu s vakcínou proti pneumokokom /Prevenarom/ a Infanrixom hexa, čo je povinné očkovanie proti záškrtu, tetanu, čiernemu kašľu, žltačke typu B a Haemophilus influenzae typu B. Do 6 mesiaca veku dieťaťa sú čiastočne uhrádzané z verejného zdravotného poistenia.

Doplatok, ktorý poistenec zaplatí v lekárni (Rotarix na celé očkovanie v dvoch dávkach cca 110 eur, pre RotaTeq na celé očkovanie v troch dávkach cca 114 eur v závislosti od aktuálne platnej kategorizácie a marže lekárne) vám bude vrátený v rámci zákonných doplatkov, ktoré sa vypočítajú spätne a vyplácajú sa raz za kvartál.

Všetky údaje potrebné pre určenie nároku evidujeme v našom informačnom systéme, takže nie je potrebné podávať žiadosť, ani doklady z registračnej pokladne, ktoré vydajú v lekárni. V lehote 90 kalendárnych dní od skončenia daného štvrťroka vám zašleme príslušnú sumu, o ktorú výška úhrad za doplatky za lieky prekročila stanovený limit spoluúčasti priamo na bankový účet alebo poštovou poukážkou na adresu. Príspevok na vakcíny proti rotavírusom teda neposkytujeme v rámci benefitu.

Pomohla ti táto odpoveď?

Súťaž o sonické zubné kefky
Philips Sonicare

Oznámenie o odklade splatnosti preddavku na zdravotné poistenie v dôsledku COVID-19 za Marec 2020 (PDF)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (ELEKTRONICKÁ VERZIA)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (PDF)

Žiadosť o splátkový kalendár
Online verzia | PDF verzia

Žiadosť o vydanie kombinovaného preukazu poistenca / európskeho preukazu zdravotného poistenia (PDF)

 • Ak žiadosť o vydanie preukazu poistenca podáva za poistenca iná osoba (netýka sa zákonných zástupcov maloletých detí), ktorá prevezme preukaz osobne na kontaktnom mieste, prípadne ho žiada doručiť poštou na svoju adresu, je potrebné, aby k Žiadosti priložila prílohu – úradne overené Plnomocenstvo. (PDF)

Žiadosť o vydanie formulára / prenosného dokumentu a o dopísanie nezaopatreného rodinného príslušníka do formulára (PDF)

Dotazník pre určenie štátu bydliska (nariadenie ES č. 883/2004 a 987/2009) (PDF)

Čestné vyhlásenie ku skutočnostiam rozhodujúcim pre vznik platiteľa poistného – štát (Starostlivosť o dieťa do 6 rokov / opatrovanie osoby s ťažkým zdravotným postihnutím) (PDF)

Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
Online verzia | PDF verzia

Univerzálne oznámenie poistenca (PDF)

 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ (platné do 31.12.2008)
  PDF 1. časť2. časť

 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.06.2018
  UPOZORNENIE: – formulár odporúčame stiahnuť a vypĺňať priamo v PC, vypĺňanie online v prehliadači nemusí fungovať správne

 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.02.2015 do 31.5.2018´
  UPOZORNENIE: V prípade, ak má zamestnávateľ 3 a viacerých zamestnancov je povinný mesačný výkaz zasielať zdravotnej poisťovni výlučne elektronicky.

 • Výkaz platiteľa dividend
  PDF verzia platná od 01.02.2014 (AKTUÁLNA)
 • Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie
  PDF verzia
 • Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
  PDF verzia
 • Univerzálne oznámenie platiteľa poistného
  PDF verzia
 • Potvrdenie zamestnávateľa o uzatvorení pracovného pomeru, obdobného pracovného pomeru alebo iného pracovnoprávneho vzťahu zamestnanca bez trvalého pobytu na území SR 
  PDF verzia