Aké sú podmienky Union zdravotnej poisťovne pre zisk príspevku na umelé oplodnenie?

Podmienky sú uvedené na tejto stránke.

Príspevky uhrádzame priamo poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, takže naši poistenci doplatia za uvedené výkony cenu, z ktorej je už príspevok odpočítaný. Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti (centrá asistovanej reprodukcie) sú povinní v cenníkoch doplatkov, resp. poplatkov hradených poistencami uviesť zľavy (výšku príspevku), na ktoré majú poistenci Union zdravotnej poisťovne nárok.

 

Na príspevok na ICSI (Intracytoplazmatická injekcia spermie) vo výške 200 eur máte nárok:

– ak je diagnostikovaná porucha spermiogramu – znížený alebo nedostatočný počet spermií

– ak je nízky počet získaných vajíčok u ženy (5 a menej)

– ak sú spermie získané metódou MESA / TESE

– ak je prítomný imunologický faktor – protilátky vajíčka proti spermiám

– ak je diagnostikovaná idiopatická sterilita

– ak je nedostatočná, resp. žiadna fertilizácia oocytov v predchádzajúcich IVF cykloch, v prípade absolvovania opakovaných neúspešných IVF cyklov

Výkon musí byť indikovaný lekárom s odbornosťou v špecializovanom odbore reprodukčná medicína v súvislosti s výkonom asistovanej reprodukcie hradeným zdravotnou poisťovňou.

Príspevok môže byť poskytnutý u jednej poistenky raz za kalendárny rok, ale max. 3x za život – tak, ako sú hradené cykly IVF a len v tých prípadoch, keď je IVF cyklus hradený z verejného zdravotného poistenia

 

Na príspevok na Komplexné vyšetrenie spermiogramu vo výške 100 eur máte nárok:

– ak základný spermiogram nespĺňa parametre normy, v osobnej anamnéze sú prítomné zápalové ochorenia, chronické infekcie, varikokéla, hormonálne problémy

Vyšetrenie musí byť indikovaný lekárom s odbornosťou v špecializovanom odbore urológia, andrológia alebo reprodukčná medicína.

Príspevok môže byť poskytnutý u jedného poistenca maximálne raz za život.

 

Na príspevok na predimplantačnú genetickú diagnostiku (PGD) máte nárok:

– ak vám boli diagnostikované štruktúrové chromozómové aberácie, monogénovo podmienené choroby s rizikom postihnutia plodu, gonozómové aberácie a mozaiky gonozómov nad 10%,

– ak boli použité spermie, získané metódou MESA / TESE

– ak máte v anamnéze pôrod alebo potrat dieťaťa / plodu s významnou chromozómovou aberáciou

Toto genetické vyšetrenie musí byť indikované lekárom s odbornosťou v špecializovanom odbore lekárska genetika.

Príspevok môže byť poskytnutý u jednej poistenky najviac 3x za život – tak, ako sú hradné cykly IVF a len v tých prípadoch, keď je IVF cyklus hradený z verejného zdravotného poistenia

Pomohla ti táto odpoveď?

Oznámenie o odklade splatnosti preddavku na zdravotné poistenie v dôsledku COVID-19 za Marec 2020 (PDF)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (ELEKTRONICKÁ VERZIA)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (PDF)

Žiadosť o splátkový kalendár
Online verzia | PDF verzia

Žiadosť o vydanie kombinovaného preukazu poistenca / európskeho preukazu zdravotného poistenia (PDF)

 • Ak žiadosť o vydanie preukazu poistenca podáva za poistenca iná osoba (netýka sa zákonných zástupcov maloletých detí), ktorá prevezme preukaz osobne na kontaktnom mieste, prípadne ho žiada doručiť poštou na svoju adresu, je potrebné, aby k Žiadosti priložila prílohu – úradne overené Plnomocenstvo. (PDF)

Žiadosť o vydanie formulára / prenosného dokumentu a o dopísanie nezaopatreného rodinného príslušníka do formulára (PDF)

Dotazník pre určenie štátu bydliska (nariadenie ES č. 883/2004 a 987/2009) (PDF)

Čestné vyhlásenie ku skutočnostiam rozhodujúcim pre vznik platiteľa poistného – štát (Starostlivosť o dieťa do 6 rokov / opatrovanie osoby s ťažkým zdravotným postihnutím) (PDF)

Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
Online verzia | PDF verzia

Univerzálne oznámenie poistenca (PDF)

 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ (platné do 31.12.2008)
  PDF 1. časť2. časť

 • Oznámenie o príjmoch za rok 2016
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2013
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2012
  Word verzia | PDF verzia
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.06.2018
  UPOZORNENIE: – formulár odporúčame stiahnuť a vypĺňať priamo v PC, vypĺňanie online v prehliadači nemusí fungovať správne
 
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.02.2015 do 31.5.2018´
  UPOZORNENIE: V prípade, ak má zamestnávateľ 3 a viacerých zamestnancov je povinný mesačný výkaz zasielať zdravotnej poisťovni výlučne elektronicky.
 
 • Výkaz platiteľa dividend
  PDF verzia platná od 01.02.2014 (AKTUÁLNA)
 • Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie
  PDF verzia
 • Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
  PDF verzia
 • Univerzálne oznámenie platiteľa poistného
  PDF verzia
 • Potvrdenie zamestnávateľa o uzatvorení pracovného pomeru, obdobného pracovného pomeru alebo iného pracovnoprávneho vzťahu zamestnanca bez trvalého pobytu na území SR 
  PDF verzia