Zdieľať

Po štvrtýkrát sme získali ocenenie CECGA za transparentné riadenie

Union poisťovňa získala po štvrtýkrát v rade ocenenie CECGA za transparentné zverejňovanie informácií o riadení spoločnosti a dodržiavanie princípov Corporate Governance.

Ocenenie udeľuje každoročne Stredoeurópska asociácia správy a riadenia spoločností najotvorenejším firmám z pohľadu rozsahu, kvality a dostupnosti informácií o správe a riadení pre investorov a akcionárov.

Union poisťovňa sa pri svojom podnikaní riadi princípmi transparentnosti, efektivity a snaží sa prinášať svojim klientom kvalitné produkty a služby. 

„Transparentnosť je základným princípom fungovania oboch našich poisťovní, ktorý vychádza zo stratégie fungovania našej materskej spoločnosti Achmea. Sme presvedčení, že všetci investori by mali mať rovnaké podmienky na trhu. To sa dá dosiahnuť len vtedy, keď je podnikateľské prostredie transparentné a keď sa každý konkurent riadi rovnakými pravidlami. Transparentnosť je dôležitá aj v komunikácií s našimi klientmi – poistencami. Preto každý rok detailne zverejňujeme informácie o správe a riadení v rámci našej výročnej správy,“ komentoval udelenie ceny Michal Špaňár, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva a Union poisťovne a Union zdravotnej poisťovne.  

Spanar_CECGA_2015

Asociácia posudzuje transparentnosť, otvorenosť, zodpovednosť ale aj rozsah, kvalitu a dostupnosť informácií o správe a riadení. Dôležitým hodnotiacim kritériom je aj podrobnosť zverejnených informácií o členoch orgánov spoločností, politike odmeňovania, o výboroch pre audit, odmeňovania a nominácie a predvídateľných rizikových faktoroch. Tieto informácie sú zverejnené vo Vyhlásení o správe a riadení spoločnosti v rámci výročnej správy.

Asociácia tak chce týmto vyzdvihnúť spoločnosti, ktoré príkladne pristúpili k plneniu tejto informačnej povinnosti a inšpirovať ďalšie spoločnosti k zvýšeniu úrovne transparentnosti. Ocenenie je udeľované na základe podrobného prieskumu zameraného na spoločnosti, ktorých cenné papiere sú registrované a obchodované na Burze cenných papierov v Bratislave, a. s. Celkový počet sledovaných spoločností za obdobie 2014 bol 66 a ocenených bolo nakoniec päť v troch jednotlivých kategóriách (banky, poisťovne, podniky). Za rok 2014 si Ocenenie CECGA prevzali predstavitelia spoločností Union poisťovňa, a. s., OTP Banka Slovensko, a. s., SLOVNAFT, a. s., Tatry Mountain Resorts, a. s. a Kúpele Dudince, a. s.

V záujme zvyšovania kvality reportingu spoločností v oblasti Corporate Governance boli v tomto roku kritériá prieskumu rozšírené o ďalšie tri – rotácia audítora alebo audítorského partnera, nezávislosť členov dozornej rady a rodovú rozmanitosť.

Stredoeurópska asociácia správy a riadenia spoločností (Central European Corporate Governance Association – CECGA) je neziskové občianske združenie, ktoré zoskupuje členov predstavenstiev, dozorných rád, konateľov, manažérov spoločností a akademických pracovníkov na profesionálnej báze a v súlade s modernými princípmi Corporate Governance. Založená bola aj vďaka podpore dvadsiatich zakladajúcich členov v októbri 2004. 

Martina Harsanyiova

VYHRAJTE iPHONE 14 A 115 ĎALŠÍCH CIEN

Aktualizujte si svoje kontaktné údaje a potvrďte marketingový súhlas. Ste v hre o:

  • iPhone 14;
  • dovolenové poukážky v hodnote 285 eur;
  • 20 eur do kníkupectva Martinus. 

Naše ambície v oblasti vedenia spoločnosti

Vykonávať naše podnikanie v transparentným a udržateľným spôsobom

  • Udržateľné investície a obchodné operácie.
  • Voľba obchodných partnerov, ktorí tiež kladú dôraz na udržateľnosť.
  • Prevádzkovať naše podnikanie transparentným a udržateľným spôsobom.
  • Chrániť informácie a dáta našich klientov a partnerov pred ich zneužitím tým, že zabezpečujeme bezpečnosť našich digitálnych riešení a služieb.
  • Budovať otvorenú, inovatívnu a etickú korporátnu kultúru.
  • Prevencia a odhaľovanie korupcie a úplatkárstva prostredníctvom školeného interného tímu.
  • Vyžadovanie tohto prístupu aj od partnerov formou zmluvných dojednaní.