Zdieľať

Po štvrtýkrát sme získali ocenenie CECGA za transparentné riadenie

Union poisťovňa získala po štvrtýkrát v rade ocenenie CECGA za transparentné zverejňovanie informácií o riadení spoločnosti a dodržiavanie princípov Corporate Governance.

Ocenenie udeľuje každoročne Stredoeurópska asociácia správy a riadenia spoločností najotvorenejším firmám z pohľadu rozsahu, kvality a dostupnosti informácií o správe a riadení pre investorov a akcionárov.

Union poisťovňa sa pri svojom podnikaní riadi princípmi transparentnosti, efektivity a snaží sa prinášať svojim klientom kvalitné produkty a služby. 

„Transparentnosť je základným princípom fungovania oboch našich poisťovní, ktorý vychádza zo stratégie fungovania našej materskej spoločnosti Achmea. Sme presvedčení, že všetci investori by mali mať rovnaké podmienky na trhu. To sa dá dosiahnuť len vtedy, keď je podnikateľské prostredie transparentné a keď sa každý konkurent riadi rovnakými pravidlami. Transparentnosť je dôležitá aj v komunikácií s našimi klientmi – poistencami. Preto každý rok detailne zverejňujeme informácie o správe a riadení v rámci našej výročnej správy,“ komentoval udelenie ceny Michal Špaňár, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva a Union poisťovne a Union zdravotnej poisťovne.  

Spanar_CECGA_2015

Asociácia posudzuje transparentnosť, otvorenosť, zodpovednosť ale aj rozsah, kvalitu a dostupnosť informácií o správe a riadení. Dôležitým hodnotiacim kritériom je aj podrobnosť zverejnených informácií o členoch orgánov spoločností, politike odmeňovania, o výboroch pre audit, odmeňovania a nominácie a predvídateľných rizikových faktoroch. Tieto informácie sú zverejnené vo Vyhlásení o správe a riadení spoločnosti v rámci výročnej správy.

Asociácia tak chce týmto vyzdvihnúť spoločnosti, ktoré príkladne pristúpili k plneniu tejto informačnej povinnosti a inšpirovať ďalšie spoločnosti k zvýšeniu úrovne transparentnosti. Ocenenie je udeľované na základe podrobného prieskumu zameraného na spoločnosti, ktorých cenné papiere sú registrované a obchodované na Burze cenných papierov v Bratislave, a. s. Celkový počet sledovaných spoločností za obdobie 2014 bol 66 a ocenených bolo nakoniec päť v troch jednotlivých kategóriách (banky, poisťovne, podniky). Za rok 2014 si Ocenenie CECGA prevzali predstavitelia spoločností Union poisťovňa, a. s., OTP Banka Slovensko, a. s., SLOVNAFT, a. s., Tatry Mountain Resorts, a. s. a Kúpele Dudince, a. s.

V záujme zvyšovania kvality reportingu spoločností v oblasti Corporate Governance boli v tomto roku kritériá prieskumu rozšírené o ďalšie tri – rotácia audítora alebo audítorského partnera, nezávislosť členov dozornej rady a rodovú rozmanitosť.

Stredoeurópska asociácia správy a riadenia spoločností (Central European Corporate Governance Association – CECGA) je neziskové občianske združenie, ktoré zoskupuje členov predstavenstiev, dozorných rád, konateľov, manažérov spoločností a akademických pracovníkov na profesionálnej báze a v súlade s modernými princípmi Corporate Governance. Založená bola aj vďaka podpore dvadsiatich zakladajúcich členov v októbri 2004. 

0 %
Zľava

Zľava 5% pre klientov Union poisťovne a poistencov Union zdravotnej poisťovne.

Union Poisťovňa

Share on facebook
Share on twitter

Pomohla ti táto odpoveď?

Oznámenie o odklade splatnosti preddavku na zdravotné poistenie v dôsledku COVID-19 za Marec 2020 (PDF)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (ELEKTRONICKÁ VERZIA)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (PDF)

Žiadosť o splátkový kalendár
Online verzia | PDF verzia

Žiadosť o vydanie kombinovaného preukazu poistenca / európskeho preukazu zdravotného poistenia (PDF)

 • Ak žiadosť o vydanie preukazu poistenca podáva za poistenca iná osoba (netýka sa zákonných zástupcov maloletých detí), ktorá prevezme preukaz osobne na kontaktnom mieste, prípadne ho žiada doručiť poštou na svoju adresu, je potrebné, aby k Žiadosti priložila prílohu – úradne overené Plnomocenstvo. (PDF)

Žiadosť o vydanie formulára / prenosného dokumentu a o dopísanie nezaopatreného rodinného príslušníka do formulára (PDF)

Dotazník pre určenie štátu bydliska (nariadenie ES č. 883/2004 a 987/2009) (PDF)

Čestné vyhlásenie ku skutočnostiam rozhodujúcim pre vznik platiteľa poistného – štát (Starostlivosť o dieťa do 6 rokov / opatrovanie osoby s ťažkým zdravotným postihnutím) (PDF)

Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
Online verzia | PDF verzia

Univerzálne oznámenie poistenca (PDF)

 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ (platné do 31.12.2008)
  PDF 1. časť2. časť

 • Oznámenie o príjmoch za rok 2016
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2013
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2012
  Word verzia | PDF verzia
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.06.2018
  UPOZORNENIE: – formulár odporúčame stiahnuť a vypĺňať priamo v PC, vypĺňanie online v prehliadači nemusí fungovať správne
 
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.02.2015 do 31.5.2018´
  UPOZORNENIE: V prípade, ak má zamestnávateľ 3 a viacerých zamestnancov je povinný mesačný výkaz zasielať zdravotnej poisťovni výlučne elektronicky.
 
 • Výkaz platiteľa dividend
  PDF verzia platná od 01.02.2014 (AKTUÁLNA)
 • Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie
  PDF verzia
 • Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
  PDF verzia
 • Univerzálne oznámenie platiteľa poistného
  PDF verzia
 • Potvrdenie zamestnávateľa o uzatvorení pracovného pomeru, obdobného pracovného pomeru alebo iného pracovnoprávneho vzťahu zamestnanca bez trvalého pobytu na území SR 
  PDF verzia