Zdieľať

Otvorený list Union zdravotnej poisťovne: Vyjadrenie nesúhlasu s vývojom regulácie zdravotníctva

Union zdravotná poisťovňa
Union zdravotná poisťovňa vyjadruje kategorický nesúhlas so súčasným vývojom regulácie zdravotníctva a žiada o nápravu neférových a nebezpečných legislatívnych zmien, ktoré priamo ohrozujú právo podnikania v Slovenskej republike. Súkromné zdravotné poisťovne sú zjavne vytláčané z trhu, pričom súčasná situácia spôsobuje aj zneistenie u zahraničných investorov.
Union zdravotná poisťovňa

Práve Holandsko je jedným z najväčších investorov v Slovenskej republike a Union zdravotná poisťovňa, ktorej akcionárom je holandská finančná skupina Achmea (s ročným obratom 21 miliárd eur, z čoho v zdravotnom poistení 15,5 miliárd eur), na Slovensku viac ako 16 rokov zodpovedne podniká, zamestnáva takmer 450 ľudí a zabezpečuje zdravotnú starostlivosť pre takmer 650-tisíc spokojných poistencov a poisteniek.

Dňa 30. marca 2023 vstúpila do platnosti vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 100/2023 Z.z., ktorú naša zdravotná poisťovňa vníma veľmi kriticky a negatívne. V spojení s nevhodnými úpravami zákona o zdravotných poisťovniach z konca minulého roka ide o ďalší krok nesprávnym smerom. Táto vyhláška záväzne stanovuje objem financií – tak percentuálne, ako aj absolútne – ktorý má zdravotná poisťovňa smerovať do jednotlivých segmentov zdravotnej starostlivosti. Takéto nariadenie je nešťastné z dvoch dôvodov: po prvé, i bez vyhlášky boli zdravotné poisťovne schopné nakupovať zdravotnú starostlivosť v zhode s potrebami svojich poistencov, takže pridaná hodnota regulácie nie je reálne žiadna, práve naopak. Horšie však je, že samotný výpočet, teda rozdelenie výdavkov medzi jednotlivé segmenty zdravotnej starostlivosti, je urobený veľmi účelovo a technicky nesprávne.

Krajiny s vyspelým systémom zdravotného poistenia sa snažia znižovať počet hospitalizácií prostredníctvom kvalitnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti, a ak je to možné, zdravotné problémy sú riešené skôr ako je nutná hospitalizácia pacienta. Tým sa snažia aj o znižovanie nákladov na zdravotnú starostlivosť a v neposlednom rade o vyššiu kvalitu zdravotného stavu obyvateľstva.
Práve takýto pohľad na nákup zdravotnej starostlivosti má naša zdravotná poisťovňa. Na rozdiel od tohto trendu, ambíciou štátu je posilňovať ústavnú zdravotnú starostlivosť prostredníctvom zvyšovania prostriedkov smerovaných do nemocníc, na úkor financií určených pre iné segmenty zdravotnej starostlivosti. Táto náhla zmena legislatívy je popri nemožnosti reálne znížiť výdavky v iných segmentoch extrémne problematická. Je totiž nemožné v krátkej dobe zmeniť platné zmluvy v ambulantnom sektore, či očakávať úspory na liekoch a zdravotníckych pomôcok, ktoré sa v minulosti nikdy nedosiahli. Naviac rozdelenie, ktorá zdravotná poisťovňa má akým spôsobom financovať toto navýšenie, nebolo realizované odborne, ale politicky, a opäť sa v ňom prejavila snaha za každú cenu pomôcť dlhodobo stratovej štátnej zdravotnej poisťovni. Výsledkom tohto je výrazná hospodárska strata v desiatkach miliónov eur, ktorú naša zdravotná poisťovňa bude musieť v prípade aplikovania novej vyhlášky vykázať, a to bez toho, aby to vedela akokoľvek ovplyvniť. Neostáva nám tak nič iné, ako týmto otvoreným listom a následnou ďalšou komunikáciou na túto neférovo vzniknutú a hranične problematickú situáciu upozorniť a snažiť sa o dosiahnutie nápravy. Je tiež dôležité poznamenať, že samotná vyhláška vykazuje viacero formálno-právnych nedostatkov, ktoré vyvolávajú odôvodnené pochybnosti o jej zákonnosti.

Upriamujeme tiež pozornosť na novelu zákona č. 581/2004 Z. z. z decembra 2022, kedy bolo zavedené obmedzenie zisku zdravotných poisťovní. Na jednej strane je novou reguláciou výnos, teda zisk z vykonávania verejného zdravotného poistenia značne obmedzený, no na strane druhej štát nijakým spôsobom nereguluje riziko enormnej (mnohonásobne vyššej) straty zdravotných poisťovní, ktoré je veľmi reálne, najmä pre neadekvátne stanovené poistné za poistencov štátu. Takýto nepomer rizika voči výnosom, v situácii, keď niekoľko rokov dochádza k neférovému jednostrannému dofinancovaniu štátnej zdravotnej poisťovne, nedáva serióznej medzinárodnej finančnej inštitúcii priestor na dlhodobé fungovanie na trhu verejného zdravotného poistenia.

Týmto listom Vás Union zdravotná poisťovňa vyzýva k Vašej osobnej zaangažovanosti a vnímaniu vážnosti danej situácie a jej možných následkov. V prípade, že nedôjde k legislatívnym nápravám, v krátkej dobe dôjde k zásadnému zhoršeniu efektivity, kvality a dostupnosti zdravotnej starostlivosti. Bez ohľadu na politické preferencie, všetci občania a občianky našej krajiny sú mimoriadne citliví na nepriaznivé zmeny či chaos v zdravotníctve, týmto Vás preto žiadame, aby ste sa osobne zasadili o zmeny súčasného negatívneho stavu.

Vyzývame Vás:
k nadviazaniu odbornej a konštruktívnej diskusie, ktorá môže vo viacerých aspektoch zlepšiť stav slovenského zdravotníctva;
k zrušeniu Vyhlášky č. 100/2023 Z.z., alebo k jej zásadnej novelizácii tak, aby reflektovala potreby poistného kmeňa každej zdravotnej poisťovne individuálne;
k úprave zákona č. 581/2004 Z.z. tak, aby zisk zdravotných poisťovní bol férovo regulovaný;
k potvrdeniu reálneho deficitu v zdravotníctve v roku 2023, ktorý je odhadovaný na 200 – 250 miliónov eur, a následnému navýšeniu zdrojov tak, aby systém neskolaboval;
k rovnakému, korektnému a férovému prístupu ku všetkým zdravotným poisťovniam k rozhodnutiu nedopustiť jednostranné financovanie štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s.

V Bratislave dňa 20. 4. 2023

S pozdravom

Mgr. Michal Špaňár, MBA
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Union zdravotná poisťovňa, a.s.

Tento list bol zaslaný nasledovným adresátom:
Pani prezidentke Slovenskej republiky,
Pánovi predsedovi vlády Slovenskej republiky,
Pánovi predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky,
Pánovi ministrovi financií Slovenskej republiky,
Pánovi ministrovi zdravotníctva Slovenskej republiky,
Pani predsedníčke Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou,
A každému poslancovi a poslankyni Národnej rady Slovenskej republiky menovite.

Martina Harsanyiova

VYHRAJTE iPHONE 14 A 115 ĎALŠÍCH CIEN

Aktualizujte si svoje kontaktné údaje a potvrďte marketingový súhlas. Ste v hre o:

  • iPhone 14;
  • dovolenové poukážky v hodnote 285 eur;
  • 20 eur do kníkupectva Martinus.