Zdieľať

Kópia preukazu poistenca deťom na ošetrenie stačí

úrazy detí v škole
Reagujeme na podnet, ktorý sme minulý týždeň dostali z nemenovaného školského zariadenia, kde došlo k úrazu dieťaťa na školskom dvore.
úrazy detí v škole

Dieťa malo v škole úraz, záchranár ho nechcel ošetriť, lebo malo iba kópiu preukazu poistenca. Upozorňujeme, že takýto postup nie je správny.

„Kontaktoval nás riaditeľ školy s nepríjemnou udalosťou. Na školskom dvore došlo k úrazu, privolaný záchranár nechcel dieťa ošetriť, keďže nemalo originál preukaz poistenca, iba jeho kópiu. Takýto postup je pritom v školách bežný, pedagógovia disponujú len kópiami preukazov poistenca, nemôžu si predsa každý deň „kartičku“ s rodičmi vymieňať. Obdobne sa zabezpečujú aj letné tábory či kluby. Aj keď nešlo o vážne zranenie, situácia spôsobila nepríjemnosti a zbytočnú stratu času, ktorá by v iných prípadoch mohla mať následky,“ vysvetľuje hovorkyňa Kristína Baluchová.

Zákon umožňuje viacero foriem preukazovania sa pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti – umožňuje aj digitálnu formu preukazu poistenca, dokonca v niektorých prípadoch aj len uvedenie rodného čísla (ak ešte nebol vydaný preukaz poistenca).

Preukaz poistenca slúži nie len na preukázanie totožnosti, ale aj na preukázanie príslušnosti k zdravotnej poisťovni pre účely úhrady poskytnutej zdravotnej starostlivosti. „Máme teda za to, že pokiaľ je predložená aj len kópia preukazu poistenca, je splnený účel, na ktorý slúži a poskytovateľ by ho mal akceptovať,“ potvrdzuje správnosť konania pedagógov Baluchová.

Upozorňuje aj na príklad poskytovania zdravotnej starostlivosti pri dopravných nehodách, kedy určite nie je priestor na overovanie príslušenstva k zdravotnej poisťovni.

Union sa pri svojom stanovisku opiera o znenie zákona § 79 ods. 1 písm. b) zák. 578/2004 Z. z. , kde je uvedené, že „poskytovateľ, ktorý je držiteľom povolenia alebo držiteľom licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe, je povinný poskytnúť bez zbytočného odkladu každej osobe neodkladnú zdravotnú starostlivosť a na pokyn operačného strediska záchrannej zdravotnej služby poskytnúť súčinnosť poskytovateľovi záchrannej zdravotnej služby“.

Podľa §4 ods. 3 zák. 576/2004 Z. z. je tiež „poskytovateľ povinný poskytovať zdravotnú starostlivosť správne. Zdravotná starostlivosť je poskytnutá správne, ak sa vykonajú všetky zdravotné výkony na správne určenie choroby so zabezpečením včasnej a účinnej liečby s cieľom uzdravenia osoby alebo zlepšenia stavu osoby pri zohľadnení súčasných poznatkov lekárskej vedy a v súlade so štandardnými postupmi na výkon prevencie, štandardnými diagnostickými postupmi a štandardnými terapeutickými postupmi pri zohľadnení individuálneho stavu pacienta“.

Podľa § 5 ods. 1 písm. písm. g) zákona č. 579/2004 Z. z. je „poskytovateľ záchrannej zdravotnej služby povinný odborne prepraviť bez zbytočného odkladu osobu, ak si to vyžaduje jej zdravotný stav, do najbližšieho zdravotníckeho zariadenia“ (s ďalšou špecifikáciou zariadení).

„Ak poistenec nemá preukaz poistenca alebo ak existuje dôvodná pochybnosť o jeho poistnom vzťahu, poskytovateľ zdravotnej starostlivosti má možnosť overiť si poistný vzťah na telefónnom čísle zákazníckeho centra zdravotnej poisťovne (0850 003 333) alebo na webovom sídle zdravotnej poisťovne. Chceme veriť, že išlo naozaj o výnimočnú situáciu a že sa pedagógovia s takýmto nesprávnym postupom stretávať nebudú,“ uzatvára za Union Kristína Baluchová.

Martina Harsanyiova

CESTUJTE S NAJLEPŠÍM POISTENÍM UNIONU

Som Angie, váš nový anjel strážny. Letím k vám s najlepším cestovným poistením Unionu. Odteraz cestujete pod mojimi krídlami.

VYHRAJTE iPHONE 14 A 115 ĎALŠÍCH CIEN

Aktualizujte si svoje kontaktné údaje a potvrďte marketingový súhlas. Ste v hre o:

  • iPhone 14;
  • dovolenové poukážky v hodnote 285 eur;
  • 20 eur do kníkupectva Martinus. 

Naše ambície v oblasti vedenia spoločnosti

Vykonávať naše podnikanie v transparentným a udržateľným spôsobom

  • Udržateľné investície a obchodné operácie.
  • Voľba obchodných partnerov, ktorí tiež kladú dôraz na udržateľnosť.
  • Prevádzkovať naše podnikanie transparentným a udržateľným spôsobom.
  • Chrániť informácie a dáta našich klientov a partnerov pred ich zneužitím tým, že zabezpečujeme bezpečnosť našich digitálnych riešení a služieb.
  • Budovať otvorenú, inovatívnu a etickú korporátnu kultúru.
  • Prevencia a odhaľovanie korupcie a úplatkárstva prostredníctvom školeného interného tímu.
  • Vyžadovanie tohto prístupu aj od partnerov formou zmluvných dojednaní.