Zdieľať

Informácia o zlučovaní fondov spoločnosti Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.

Spoločnosť Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. zlúči koncom septembra niektoré fondy. Táto zmena sa týka aj fondu ConservativeFund o.p.f., ktorý obsahujú niektoré produkty investičného životného poistenia v Union poisťovni, a.s. vo finančnom fonde Investičná stratégia Stability.

 

Fond ConservativeFund o.p.f. bude zlúčený do podielového fondu Alfa o.p.f.

Poisťovňa Union sa na základe týchto skutočností a racionalizácie svojho portfólia rozhodla ukončiť investovanie v Investičnej stratégii Stability a previesť podielové jednotky tohto fondu do iného fondu zo svojho portfólia.

Podielové jednotky z Investičnej stratégie Stability budú prevedené koncom septembra 2015 do Európskeho dlhopisového fondu. 100%-ný podiel fondu Európsky dlhopisový fond tvorí fond Parvest Bond Euro Government správcovskej spoločnosti BNP Paribas Investment Partners. Fond BNP Paribas Investment Partners má podľa informácií spoločnosti BNP Paribas Investment Partners rovnaký ukazovateľ rizík a výnosov ako fond Investičná stratégia Stability. Obsahuje dlhopisy a štátne pokladničné poukážky.

 


Informácie o fonde Parvest Bond Euro Government

Správcovská spoločnosť
BNP Paribas Investment Partners

ISIN
LU0111548326

Objem spravovaného majetku
2.152,03 mil.EUR (k 31.7.2015)

Investičný cieľ fondu
Cieľom fondu je zvýšenie hodnoty jeho aktív v strednodobom horizonte investovaním do dlhopisov investičného stupňa a/alebo iných dlhových nástrojov denominovaných v EUR a emitovaných alebo garantovaných členským štátom Európskej únie. Je aktívne spravovaný a ako taký môže investovať do cenných papierov, ktoré nie sú zahrnuté do indexu, ktorým je Barclays Euro Aggregate Treasury 500MM (RI).

Mesačný report k 31.7.2015 na stiahnutie

0 %
Zľava

Zľava 5% pre klientov Union poisťovne a poistencov Union zdravotnej poisťovne.

Union Poisťovňa

Share on facebook
Share on twitter

Pomohla ti táto odpoveď?

Oznámenie o odklade splatnosti preddavku na zdravotné poistenie v dôsledku COVID-19 za Marec 2020 (PDF)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (ELEKTRONICKÁ VERZIA)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (PDF)

Žiadosť o splátkový kalendár
Online verzia | PDF verzia

Žiadosť o vydanie kombinovaného preukazu poistenca / európskeho preukazu zdravotného poistenia (PDF)

 • Ak žiadosť o vydanie preukazu poistenca podáva za poistenca iná osoba (netýka sa zákonných zástupcov maloletých detí), ktorá prevezme preukaz osobne na kontaktnom mieste, prípadne ho žiada doručiť poštou na svoju adresu, je potrebné, aby k Žiadosti priložila prílohu – úradne overené Plnomocenstvo. (PDF)

Žiadosť o vydanie formulára / prenosného dokumentu a o dopísanie nezaopatreného rodinného príslušníka do formulára (PDF)

Dotazník pre určenie štátu bydliska (nariadenie ES č. 883/2004 a 987/2009) (PDF)

Čestné vyhlásenie ku skutočnostiam rozhodujúcim pre vznik platiteľa poistného – štát (Starostlivosť o dieťa do 6 rokov / opatrovanie osoby s ťažkým zdravotným postihnutím) (PDF)

Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
Online verzia | PDF verzia

Univerzálne oznámenie poistenca (PDF)

 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ (platné do 31.12.2008)
  PDF 1. časť2. časť

 • Oznámenie o príjmoch za rok 2016
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2013
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2012
  Word verzia | PDF verzia
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.06.2018
  UPOZORNENIE: – formulár odporúčame stiahnuť a vypĺňať priamo v PC, vypĺňanie online v prehliadači nemusí fungovať správne
 
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.02.2015 do 31.5.2018´
  UPOZORNENIE: V prípade, ak má zamestnávateľ 3 a viacerých zamestnancov je povinný mesačný výkaz zasielať zdravotnej poisťovni výlučne elektronicky.
 
 • Výkaz platiteľa dividend
  PDF verzia platná od 01.02.2014 (AKTUÁLNA)
 • Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie
  PDF verzia
 • Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
  PDF verzia
 • Univerzálne oznámenie platiteľa poistného
  PDF verzia
 • Potvrdenie zamestnávateľa o uzatvorení pracovného pomeru, obdobného pracovného pomeru alebo iného pracovnoprávneho vzťahu zamestnanca bez trvalého pobytu na území SR 
  PDF verzia