Zdieľať

Informácia o zlučovaní fondov spoločnosti Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.

Spoločnosť Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. zlúči koncom septembra niektoré fondy. Táto zmena sa týka aj fondu ConservativeFund o.p.f., ktorý obsahujú niektoré produkty investičného životného poistenia v Union poisťovni, a.s. vo finančnom fonde Investičná stratégia Stability.

 

Fond ConservativeFund o.p.f. bude zlúčený do podielového fondu Alfa o.p.f.

Poisťovňa Union sa na základe týchto skutočností a racionalizácie svojho portfólia rozhodla ukončiť investovanie v Investičnej stratégii Stability a previesť podielové jednotky tohto fondu do iného fondu zo svojho portfólia.

Podielové jednotky z Investičnej stratégie Stability budú prevedené koncom septembra 2015 do Európskeho dlhopisového fondu. 100%-ný podiel fondu Európsky dlhopisový fond tvorí fond Parvest Bond Euro Government správcovskej spoločnosti BNP Paribas Investment Partners. Fond BNP Paribas Investment Partners má podľa informácií spoločnosti BNP Paribas Investment Partners rovnaký ukazovateľ rizík a výnosov ako fond Investičná stratégia Stability. Obsahuje dlhopisy a štátne pokladničné poukážky.

 


Informácie o fonde Parvest Bond Euro Government

Správcovská spoločnosť
BNP Paribas Investment Partners

ISIN
LU0111548326

Objem spravovaného majetku
2.152,03 mil.EUR (k 31.7.2015)

Investičný cieľ fondu
Cieľom fondu je zvýšenie hodnoty jeho aktív v strednodobom horizonte investovaním do dlhopisov investičného stupňa a/alebo iných dlhových nástrojov denominovaných v EUR a emitovaných alebo garantovaných členským štátom Európskej únie. Je aktívne spravovaný a ako taký môže investovať do cenných papierov, ktoré nie sú zahrnuté do indexu, ktorým je Barclays Euro Aggregate Treasury 500MM (RI).

Mesačný report k 31.7.2015 na stiahnutie

Martina Harsanyiova

AKTALIZUJTE SI ÚDAJE, KTORÉ VÁM POMÔŽU ZLEPŠIŤ VAŠE ZDRAVIE

Získajte bezplatné upozornenie na preventívnu prehliadku u vášho všeobecného lekára. Aktualizujte si váš e-mail a telefón a aktivujte si službu preventívna pripomienka pre poistencov Union zdravotnej poisťovne.