Zdieľať

Informácia o správnom konaní ÚDZS voči Union zdravotnej poisťovni, a. s.

Elektronicka podatelna

Informácia o správnom konaní ÚDZS voči Union zdravotnej poisťovni, a. s.

Elektronicka podatelna

Správne konanie Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) voči Union zdravotnej poisťovni, a. s., sa týka možného porušenia zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach kvôli prekročeniu pomeru straty k vlastnému imaniu, ktoré nesmie v jednom roku prekročiť 50 %-nú hranicu. Ide o veličinu, ktorá má skôr technický charakter.

 

Union zdravotná poisťovňa, a. s., vo svojom písomnom vyjadrení pre ÚDZS argumentuje, že nedošlo k porušeniu zákona a v prípade potreby bude pokračovať vo vyjasňovaní si stanoviska s ÚDZS v pragmatickej diskusii.

 

Počas tlačovej konferencie predseda ÚDZS MUDr. Richard Demovič uviedol, že: „Union zdravotná poisťovňa je naďalej plnohodnotným partnerom poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, je schopná uhrádzať všetku zdravotnú starostlivosť, ktorá bola poskytnutá jej poistencom.“

 

Naša solventnosť viac ako šesťnásobne prevyšuje zákonom požadovanú mieru, Union zdravotná poisťovňa, a. s., má na bankových účtoch viac ako 1 miliardu Sk. Všetci naši súčasní poistenci i noví klienti v počte vyše 41 500, ktorí sa našimi poistencami stanú k 1.1. 2009, nemusia mať žiadne obavy z úhrad výkonov za zdravotnú starostlivosť.

 

Tibor Bôrik, predseda predstavenstva

0 %
Zľava

Zľava 5% pre klientov Union poisťovne a poistencov Union zdravotnej poisťovne.

Union Poisťovňa

Share on facebook
Share on twitter

Pomohla ti táto odpoveď?

Oznámenie o odklade splatnosti preddavku na zdravotné poistenie v dôsledku COVID-19 za Marec 2020 (PDF)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (ELEKTRONICKÁ VERZIA)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (PDF)

Žiadosť o splátkový kalendár
Online verzia | PDF verzia

Žiadosť o vydanie kombinovaného preukazu poistenca / európskeho preukazu zdravotného poistenia (PDF)

 • Ak žiadosť o vydanie preukazu poistenca podáva za poistenca iná osoba (netýka sa zákonných zástupcov maloletých detí), ktorá prevezme preukaz osobne na kontaktnom mieste, prípadne ho žiada doručiť poštou na svoju adresu, je potrebné, aby k Žiadosti priložila prílohu – úradne overené Plnomocenstvo. (PDF)

Žiadosť o vydanie formulára / prenosného dokumentu a o dopísanie nezaopatreného rodinného príslušníka do formulára (PDF)

Dotazník pre určenie štátu bydliska (nariadenie ES č. 883/2004 a 987/2009) (PDF)

Čestné vyhlásenie ku skutočnostiam rozhodujúcim pre vznik platiteľa poistného – štát (Starostlivosť o dieťa do 6 rokov / opatrovanie osoby s ťažkým zdravotným postihnutím) (PDF)

Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
Online verzia | PDF verzia

Univerzálne oznámenie poistenca (PDF)

 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ (platné do 31.12.2008)
  PDF 1. časť2. časť

 • Oznámenie o príjmoch za rok 2016
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2013
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2012
  Word verzia | PDF verzia
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.06.2018
  UPOZORNENIE: – formulár odporúčame stiahnuť a vypĺňať priamo v PC, vypĺňanie online v prehliadači nemusí fungovať správne
 
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.02.2015 do 31.5.2018´
  UPOZORNENIE: V prípade, ak má zamestnávateľ 3 a viacerých zamestnancov je povinný mesačný výkaz zasielať zdravotnej poisťovni výlučne elektronicky.
 
 • Výkaz platiteľa dividend
  PDF verzia platná od 01.02.2014 (AKTUÁLNA)
 • Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie
  PDF verzia
 • Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
  PDF verzia
 • Univerzálne oznámenie platiteľa poistného
  PDF verzia
 • Potvrdenie zamestnávateľa o uzatvorení pracovného pomeru, obdobného pracovného pomeru alebo iného pracovnoprávneho vzťahu zamestnanca bez trvalého pobytu na území SR 
  PDF verzia