Zdieľať

Iba v Unione majú deti až 7 dní kúpeľnej liečby navyše

Kým niektoré zdravotné poisťovne kúpeľný pobyt dieťaťa hradia maximálne počas 21 dní, v Union zdravotnej poisťovni majú deti až 7 dní kúpeľnej liečby navyše. Zistite viac.

 

Kúpeľná liečba je v mnohých prípadoch priam nenahraditeľná. A to nielen pre dospelých. Niektoré chronické, ale aj iné ochorenia, si vyžadujú kúpeľnú liečbu najmä pre deti. Ide napríklad o choroby dýchacieho, tráviaceho a obehového ústrojenstva, poruchy látkovej výmeny, kožné, pohybové či onkologické choroby, ale aj mnohé ďalšie. Niektoré zdravotné poisťovne však kúpeľný pobyt dieťaťa hradia maximálne počas 21 dní.

„My dávame pri kúpeľnej liečbe ako jediní na výber. Rodičia dostanú oznámenie o tom, že bola dieťaťu schválená kúpeľná liečba na 21 až 28 dní, teda na 3 až 4 týždne. Oni si tak podľa toho, aký čas im vyhovuje, dohodnú dĺžku pobytu priamo s kúpeľným zariadením, ktoré vykáže zdravotnej poisťovni len toľko dní liečby, koľko dieťa reálne absolvuje,“ hovorí členka predstavenstva Union zdravotnej poisťovne, Elena Májeková.

Ako dopĺňa, všetky ochorenia, na základe ktorých je možná úhrada kúpeľnej liečby z verejného zdravotného poistenia, sú uvedené v Indikačnom zozname. Detičkám, ktoré nedovŕšili 7. rok veku, schvaľuje Union zdravotná poisťovňa sprievod, za ktorý hradí kúpeľom náklady na ubytovanie.

Proces schvaľovania kúpeľnej starostlivosti

Kúpeľnú liečbu môže navrhnúť lekár špecialista alebo všeobecný lekár pre deti a dorast na základe nálezu lekára špecialistu. Návrh na liečbu treba doručiť do zdravotnej poisťovne a to poštou, osobne alebo na kontaktné miesto. Rodič bude o schválení, neschválení, prípadne o potrebe doplniť návrh o určité vyšetrenia informovaný písomne.

Ak je schválená kúpeľná starostlivosť, bude zaslané dieťaťu na adresu rodiča alebo zákonného zástupcu oznámenie o schválení kúpeľnej liečby s 1. a 2. dielom návrhu a prípadnými nálezmi. Súčasťou je aj oznámenie o schválení kúpeľnej starostlivosti s pokynmi, ako ďalej postupovať, a aj zoznam kúpeľných zariadení s kontaktnými údajmi. Poisťovňa kúpele teda neprideľuje. Rodič, prípadne zákonný zástupca, si sám vyberie z tohto zoznamu zariadenie, ktoré mu po dohovore s pracovníkom kúpeľov bude vyhovovať, a kompletný návrh zašle do vybraných kúpeľov. Každé z kúpeľných zariadení má svoju web stránku, na ktorej je možné dozvedieť sa podrobnejšie informácie. 

0 %
Zľava

Zľava 5% pre klientov Union poisťovne a poistencov Union zdravotnej poisťovne.

Union Poisťovňa

Share on facebook
Share on twitter

Pomohla ti táto odpoveď?

Oznámenie o odklade splatnosti preddavku na zdravotné poistenie v dôsledku COVID-19 za Marec 2020 (PDF)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (ELEKTRONICKÁ VERZIA)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (PDF)

Žiadosť o splátkový kalendár
Online verzia | PDF verzia

Žiadosť o vydanie kombinovaného preukazu poistenca / európskeho preukazu zdravotného poistenia (PDF)

 • Ak žiadosť o vydanie preukazu poistenca podáva za poistenca iná osoba (netýka sa zákonných zástupcov maloletých detí), ktorá prevezme preukaz osobne na kontaktnom mieste, prípadne ho žiada doručiť poštou na svoju adresu, je potrebné, aby k Žiadosti priložila prílohu – úradne overené Plnomocenstvo. (PDF)

Žiadosť o vydanie formulára / prenosného dokumentu a o dopísanie nezaopatreného rodinného príslušníka do formulára (PDF)

Dotazník pre určenie štátu bydliska (nariadenie ES č. 883/2004 a 987/2009) (PDF)

Čestné vyhlásenie ku skutočnostiam rozhodujúcim pre vznik platiteľa poistného – štát (Starostlivosť o dieťa do 6 rokov / opatrovanie osoby s ťažkým zdravotným postihnutím) (PDF)

Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
Online verzia | PDF verzia

Univerzálne oznámenie poistenca (PDF)

 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ (platné do 31.12.2008)
  PDF 1. časť2. časť

 • Oznámenie o príjmoch za rok 2016
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2013
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2012
  Word verzia | PDF verzia
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.06.2018
  UPOZORNENIE: – formulár odporúčame stiahnuť a vypĺňať priamo v PC, vypĺňanie online v prehliadači nemusí fungovať správne
 
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.02.2015 do 31.5.2018´
  UPOZORNENIE: V prípade, ak má zamestnávateľ 3 a viacerých zamestnancov je povinný mesačný výkaz zasielať zdravotnej poisťovni výlučne elektronicky.
 
 • Výkaz platiteľa dividend
  PDF verzia platná od 01.02.2014 (AKTUÁLNA)
 • Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie
  PDF verzia
 • Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
  PDF verzia
 • Univerzálne oznámenie platiteľa poistného
  PDF verzia
 • Potvrdenie zamestnávateľa o uzatvorení pracovného pomeru, obdobného pracovného pomeru alebo iného pracovnoprávneho vzťahu zamestnanca bez trvalého pobytu na území SR 
  PDF verzia