Zdieľať

4 otázky o Union zdravotnej poisťovni, na ktoré sa často pýtate (apríl)

otazky o Union zdravotnej poistovni

Vaše 4 časté otázky na zdravotné témy: Doplatky za lieky. Dentálna hygiena. Asistovaná reprodukcia a umelé oplodnenie. Príspevok 100 EUR na zuby.

otazky o Union zdravotnej poistovni

 

V tomto článku vám odpovieme na tieto 4 časté otázky týkajúce sa Union zdravotnej poisťovne:

1. Kedy mi budú vyplatené zákonné doplatky za lieky?  

Doplatky za lieky zo zákona sa vyplácajú v lehote 90 kalendárnych dní od skončenia daného štvrťroka.

Poisťovňa zašle poistencovi príslušnú sumu, o ktorú výška úhrad za doplatky za lieky v danom štvrťroku prekročila stanovený limit spoluúčasti, priamo na bankový účet poistenca alebo poštovou poukážkou na adresu, ktorú má poistenec evidovanú v informačnom systéme.

 

2. Aké sú podmienky pre využitie príspevku 100 EUR na zuby pre dentálnu hygienu?

K žiadosti o príspevok 100 EUR na zuby ročne pri dentálnej hygiene je potrebné priložiť vystavený daňový doklad od dentálneho hygienika/hygieničky a potvrdenie o absolvovaní dentálnej hygieny.

Príspevok je možné uplatniť iba za dentálnu hygienu, ktorú vám vykoná hygienik/hygienička s platným štatútom poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.

 

3. Prispieva Union zdravotná poisťovňa na liečbu asistovanej reprodukcie?

Union zdravotná poisťovňa prináša nový program Union Family. Podstatou tohto programu je prispieť na niektoré výkony a vyšetrenia, súvisiace s liečbou neplodnosti metódami asistovanej reprodukcie.

Zmluvným centrám asistovanej reprodukcie uhrádzame príspevky na niektoré výkony súvisiace s liečbou neplodnosti vo výške až 900 EUR. Viac informácii nájdete na stránke Union family – príspevky na umelé oplodnenie.

 

4. Ako dlho schválenie žiadosti o príspevok 100 EUR na zuby ročne. Do koľkých dní od ošetrenia môžem požiadať o príspevok?

Doba na spracovanie žiadosti je 90 dní od podania žiadosti.  Čakáme aj  na potvrdenie výkonu zubárom, ktorý tieto potvrdenia zasiela zvyčajne začiatkom nasledujúceho kalendárneho mesiaca po ošetrení.

O príspevok 100 EUR na zuby môžete požiadať najneskôr do 90 dní od návštevy zubára jednoducho cez našu Online pobočku.

0 %
Zľava

Zľava 5% pre klientov Union poisťovne a poistencov Union zdravotnej poisťovne.

Union Poisťovňa

Share on facebook
Share on twitter

Pomohla ti táto odpoveď?

Oznámenie o odklade splatnosti preddavku na zdravotné poistenie v dôsledku COVID-19 za Marec 2020 (PDF)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (ELEKTRONICKÁ VERZIA)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (PDF)

Žiadosť o splátkový kalendár
Online verzia | PDF verzia

Žiadosť o vydanie kombinovaného preukazu poistenca / európskeho preukazu zdravotného poistenia (PDF)

 • Ak žiadosť o vydanie preukazu poistenca podáva za poistenca iná osoba (netýka sa zákonných zástupcov maloletých detí), ktorá prevezme preukaz osobne na kontaktnom mieste, prípadne ho žiada doručiť poštou na svoju adresu, je potrebné, aby k Žiadosti priložila prílohu – úradne overené Plnomocenstvo. (PDF)

Žiadosť o vydanie formulára / prenosného dokumentu a o dopísanie nezaopatreného rodinného príslušníka do formulára (PDF)

Dotazník pre určenie štátu bydliska (nariadenie ES č. 883/2004 a 987/2009) (PDF)

Čestné vyhlásenie ku skutočnostiam rozhodujúcim pre vznik platiteľa poistného – štát (Starostlivosť o dieťa do 6 rokov / opatrovanie osoby s ťažkým zdravotným postihnutím) (PDF)

Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
Online verzia | PDF verzia

Univerzálne oznámenie poistenca (PDF)

 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ (platné do 31.12.2008)
  PDF 1. časť2. časť

 • Oznámenie o príjmoch za rok 2016
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2013
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2012
  Word verzia | PDF verzia
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.06.2018
  UPOZORNENIE: – formulár odporúčame stiahnuť a vypĺňať priamo v PC, vypĺňanie online v prehliadači nemusí fungovať správne
 
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.02.2015 do 31.5.2018´
  UPOZORNENIE: V prípade, ak má zamestnávateľ 3 a viacerých zamestnancov je povinný mesačný výkaz zasielať zdravotnej poisťovni výlučne elektronicky.
 
 • Výkaz platiteľa dividend
  PDF verzia platná od 01.02.2014 (AKTUÁLNA)
 • Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie
  PDF verzia
 • Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
  PDF verzia
 • Univerzálne oznámenie platiteľa poistného
  PDF verzia
 • Potvrdenie zamestnávateľa o uzatvorení pracovného pomeru, obdobného pracovného pomeru alebo iného pracovnoprávneho vzťahu zamestnanca bez trvalého pobytu na území SR 
  PDF verzia