Zdravotné poistenie pre cudzincov

Kompletné zdravotné poistenie pre cudzincov, študentov, zahraničných zamestnancov od poisťovne Union. Akceptované Cudzineckou políciou Slovenskej republiky pre potreby udelenia prechodného a trvalého pobytu na Slovensku.

O aký typ poistenia ide?

Ide o komerčné zdravotné poistenie pre osoby, ktoré nie sú verejne zdravotne poistené na území SR. Pokrýva náklady na liečbu na Slovensku a nevyhnutné náklady na neodkladnú zdravotnú starostlivosť na území štátov Schengenského priestoru.

Čo je predmetom poistenia?

 • Kompenzácia a / alebo priama úhrada preukázateľne vzniknutých nákladov za zdravotnú starostlivosť a / alebo neodkladnú zdravotnú starostlivosť poskytnutú cudzincom na území Slovenskej republiky.
 • Kompenzácia a / alebo priama úhrada preukázateľne vzniknutých nákladov za neodkladnú zdravotnú starostlivosť poskytnutú cudzincom na území Schengenského priestoru.
 • Rozsah zdravotnej starostlivosti závisí od typu dojednaného poistenia a je definovaný v poistných podmienkach.

Poisťovateľ uhradí liečebné náklady, ak sú neodkladné a z medicínskeho hľadiska nevyhnutné, za:

 • ambulantné vyšetrenie a ošetrenie vrátane predpísaných liekov a zdravotníckych pomôcok,
 • hospitalizáciu v štandardne vybavenej izbe vrátane nevyhnutného lekárskeho ošetrovania, diagnostických vyšetrení, operácie, zdravotníckeho materiálu, predpísaných liekov, zdravotníckych pomôcok a štandardnej nemocničnej stravy počas hospitalizácie,
 • prepravu poisteného do najbližšieho zdravotníckeho zariadenia a / alebo medzi zdravotníckymi zariadeniami a / alebo zo zdravotníckeho zariadenia do miesta pobytu na území štátu, v ktorom došlo k poistnej udalosti, ak to vyžaduje zdravotný stav poisteného,
 • v prípade repatriácie prepravu poisteného alebo telesných pozostatkov poisteného späť do krajiny, ktorej cestovný doklad vlastní, resp. v ktorej má povolený pobyt.

Limit poistného plnenia za všetky poistné udalosti, ktoré nastali počas poistnej doby poistenému, je 70 000 EUR, pre tehotenský typ poistenia 17 000 EUR.

Čo nie je predmetom poistenia?

 • Ochorenie, úraz alebo negatívna zmena zdravotného stavu, ktorá vznikla pred dojednaním poistenia, pokiaľ uvedenú skutočnosť poistený poisťovateľovi neoznámil pred vstupom do poistenia.
 • Náklady za zdravotnú starostlivosť cudzinca počas obdobia jeho poistenia v systéme verejného zdravotného poistenia.

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?

Z poistenia je vylúčená zdravotná starostlivosť:

 • poskytnutá na vlastnú žiadosť poisteného
 • v súvislosti s psychickými poruchami, psychologickým vyšetrením a psychoterapiou
 • liečbou ženskej a mužskej neplodnosti a asistovanou reprodukciou
 • transplantáciou orgánov, liečbou hemofílie a iné.

Úplný zoznam vylúčení z poistenia nájdete v poistných podmienkach.

Kde sa na mňa vzťahuje krytie?

Na území Slovenskej republiky a území štátov Schengenského priestoru s výnimkou krajiny, v ktorej má poistený trvalý pobyt alebo je účastníkom verejného zdravotného poistenia alebo má nárok na bezplatnú zdravotnú starostlivosť.