Návrat zo zahraničia

Čo vybaviť po návrate zo zahraničia?
Aké oznámenia a doklady doručiť do zdravotnej poisťovne?

 

Čo treba vybaviť pri návrate zo zahraničia

V prípade, ak ste ukončili zamestnanie, samostatnú zárobkovú činnosť (SZČO) alebo dlhodobý pobyt v zahraničí (v inom členskom štáte alebo v niektorej z tretích krajín), alebo ste prestali spĺňať podmienky určené pre nezaopatrených rodinných príslušníkov (NRP), vzniká vám verejné zdravotné poistenie na Slovensku.  

Oznámte nám vašu situáciu a zašlite nám do 8 dní od návratu na Slovensko prihlášku na vznik verejného zdravotného poistenia spolu s príslušnými dokladmi. 

Potrebné doklady k oznámeniu

Atoms/icons/80/grey-green/zamestnavatel-80
Atoms/icons/80/grey-green/zamestnavatel-80
Zamestnanie
 • doklad preukazujúci dátum zániku zamestnania v inom členskom štáte / tretej krajine
 • doklad preukazujúci dátum zániku zdravotného poistenia v inom členskom štáte

Atoms/icons/80/grey-green/poistenec-80
Atoms/icons/80/grey-green/poistenec-80
SZČO
 • doklad preukazujúci dátum zániku samostatnej zárobkovej činnosti v inom členskom štáte / tretej krajine
 • doklad preukazujúci dátum zániku zdravotného poistenia v inom členskom štáte

Atoms/icons/80/grey-green/ako_kam_platit-80
Atoms/icons/80/grey-green/ako_kam_platit-80
Bydlisko
 • doklad preukazujúci dátum zániku zdravotného poistenia v inom členskom štáte
 • doklad preukazujúci deň návratu z dlhodobého pobytu zo zahraničia (tretej krajiny)

Atoms/icons/80/grey-green/prebabatka-80
Atoms/icons/80/grey-green/prebabatka-80
NRP
 • rodný list / sobášny list 
 • doklad preukazujúci zánik zárobkovej činnosti nositeľa
 • doklad preukazujúci nezaopatrenosť 
 • doklad preukazujúci dátum zániku zdravotného poistenia nositeľa resp. NRP v inom členskom štáte

Ako doručiť oznámenie a doklady do poisťovne

 • poštou na adresu: Karadžičova 10, 814 53 Bratislava
 • oskenovať a poslať e-mailom na adresu: union@union.sk. Do e-mailu je kvôli identifikácii potrebné uviesť vaše údaje: meno, priezvisko a dátum narodenia (alebo rodné číslo).

Podrobnejšie informácie

1. Členské štáty Európskej únie: 

Belgicko, Bulharsko, Česká republika, Chorvátsko, Cyprus, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Írsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Spojené kráľovstvo, Švédsko, Taliansko

2. Členské štáty Európskeho hospodárskeho priestoru:

Nórsko, Lichtenštajnsko, Island

3.  Švajčiarska konfederácia

 

Tretie krajiny sú všetky štáty, ktoré nie sú členskými štátmi uvedenými vyššie.

Za nezaopatreného rodinného príslušníka sa považuje:

1. nezaopatrené dieťa,

2. manžel alebo manželka, ktorá je poberateľom rodičovského príspevku,

3. manžel alebo manželka, ktorá sa osobne celodenne a riadne stará o dieťa vo veku do šiestich rokov,

4. manžel alebo manželka, ktorá nevykonáva zárobkovú činnosť, je vedená v evidencii uchádzačov o zamestnanie a nepoberá dávku v nezamestnanosti,

5. manžel alebo manželka, ktorá nevykonáva zárobkovú činnosť a ktorá dosiahla dôchodkový vek a nevznikol jej nárok na dôchodok,

6. manžel alebo manželka, ktorá nevykonáva zárobkovú činnosť  a je invalidná a nevznikol jej nárok na invalidný dôchodok,

7. manžel alebo manželka, ktorá nevykonáva zárobkovú činnosť a je samoplatiteľom

8. manžel alebo manželka, ktorá nevykonáva zárobkovú činnosť  a je nezaopatrené dieťa 

 • nezaopatrené dieťa podľa § 11 ods. 7 písm. a) – potvrdenie o návšteve školy v prípade dieťaťa, ktoré ukončilo povinnú školskú dochádzku
 • manžel alebo manželka, ktorá je poberateľom rodičovského príspevku – doklad o poberaní rodičovského príspevku
 • manžel alebo manželka, ktorá sa osobne celodenne a riadne stará o dieťa vo veku do šiestich rokov – rodný list dieťaťa
 • manžel alebo manželka, ktorá nevykonáva zárobkovú činnosť, je vedená v evidencii uchádzačov o zamestnanie a nepoberá dávku v nezamestnanosti – potvrdenie o zaradení do evidencie uchádzačov o zamestnanie
 • manžel alebo manželka, ktorá nevykonáva zárobkovú činnosť a ktorá dosiahla dôchodkový vek a nevznikol jej nárok na dôchodok – rozhodnutie o nepriznaní starobného dôchodku
 • manžel alebo manželka, ktorá nevykonáva zárobkovú činnosť  a je invalidná a nevznikol jej nárok na invalidný dôchodok – rozhodnutie o nepriznaní invalidného dôchodku
 • manžel alebo manželka, ktorá nevykonáva zárobkovú činnosť a je samoplatiteľom
 • manžel alebo manželka, ktorá nevykonáva zárobkovú činnosť  a je nezaopatrené dieťa – potvrdenie o návšteve školy  

 • Zamestnanie – pracovná zmluva s uvedeným koncom pracovného pomeru, dohoda o skončení pracovného pomeru, výpoveď potvrdená zamestnávateľom, potvrdenie od zamestnávateľa, zápočtový list, výplatná páska, doklad o odvodoch do systému sociálneho zabezpečenia, formulár / prenosné dokumenty potvrdzujúce zdravotné poistenie v členskom štáte (E104, E108….), potvrdenie o zdravotnom poistení vydaný zdravotnou poisťovňou
 • SZČO – potvrdenie o ukončení SZČ, doklad o odvodoch do systému sociálneho zabezpečenia, formulár / prenosné dokumenty potvrdzujúce zdravotné poistenie v členskom štáte (E104, E108….), potvrdenie o zdravotnom poistení vydaný zdravotnou poisťovňou
 • Bydlisko v inom členskom štáte – doklad o odvodoch do systému sociálneho zabezpečenia, formulár / prenosné dokumenty potvrdzujúce  zdravotné poistenie v členskom štáte (E104, E108….), potvrdenie o zdravotnom poistení vydaný zdravotnou poisťovňou

.

Poistite sa za 3 minúty
priamo v mobile

Vďaka digitálnemu podpisu nemusíte už nikam chodiť, ani na nikoho čakať.
Našu online prihlášku podpíšete priamo v mobile.