Štatút súťaže „Súťaž s Curaprox“ (ďalej len „Štatút“)

1. Vyhlasovateľ súťaže

Vyhlasovateľom súťaže je  Union zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Karadžičova 10, 814 53 Bratislava, IČO: 36284831 (ďalej len „Vyhlasovateľ“).

2. Trvanie súťaže

Súťaž prebieha v termíne od 07.12.2021 do 12.12.2021 (vrátane).

3. Podmienky účasti v súťaži

Súťažiť môže fyzická osoba staršia ako 18 rokov s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, okrem osôb v pracovnom alebo obdobnom vzťahu k Vyhlasovateľovi (ďalej len „Súťažiaci“).

4. Výhra

Zo Súťažiacich budú vyžrebovaní 3 výhercovia, z ktorých každý :

  • získa balíček so starostlivosťou o ústne zdravie v hodnote 50 EUR s DPH od Curaprox

5. Pravidlá súťaže

Súťaž je komunikovaná prostredníctvom spoločného facebookového profilu Union zdravotnej poisťovne, a. s. a Union poisťovne, a. s. s názvom Union poisťovňa (ďalej len „facebook profil“). Do súťaže je zaradený každý Súťažiaci, ktorý v od 07.12.2021 do 12.12.2021 (vrátane) uverejní správnu odpoveď na súťažnú otázku pod súťažný príspevok na facebookovom profile Vyhlasovateľa.

6. Žrebovanie a odovzdanie výhier

a) Žrebovanie bude prebiehať 13.12.2021 a to tak, že určení zamestnanci Vyhlasovateľa vyžrebujú 4 komentáre Súťažiacich pod súťažným príspevkom.

b) Ďalšie 2 komentáre budú vyžrebované, ako náhradníci pre prípad, ak výherca neodpovie na správu o oznámení výhry do 7 dní spôsobom určeným vo Vyhlasovateľom.

c) Komentár, ktorý nebude spĺňať pravidlá stanovené v súťažnom príspevku bude automaticky vyradený zo súťaže.

d) Každý výherca bude informovaný o výhre prostredníctvom správy odoslanej na facebookový profil, z ktorého Súťažiaci odoslal súťažný komentár, najneskôr do 7 dní od skončenia súťaže. Pokiaľ výherca na správu neodpovie a nezašle kontaktné údaje potrebné pre odovzdanie výhry do 7 dní na správu Vyhlasovateľa spôsobom určeným vo Vyhlasovateľom, bude nahradený jedným z vyžrebovaných náhradníkov.

e) Výhercovia budú vyhlásení po vyžrebovaní, prostredníctvom odpovede na ich súťažný komentár pod príspevkom.

f) Výherca bude vyzvaný, aby oznámil organizátorovi súťaže svoje kontaktné údaje pre účely odovzdania a doručenia výhry.

7. Daň

Podľa § 9 ods. 2 písm. m) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov sú výhry v hodnote neprevyšujúcej sumu 350,00 EUR za cenu alebo výhru oslobodené od dane, pričom ak takto vymedzené príjmy presiahnu sumu 350,00 EUR, do základu dane sa zahrnú len príjmy presahujúce ustanovenú sumu. Za splnenie povinností vyplývajúcich zo zákona č. 595/2003 Z.z. zodpovedá súťažiaci (výherca).

8. Ochrana osobných údajov

a) Prevádzkovateľom v zmysle platných právnych predpisov o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov je Vyhlasovateľ.

b) Poskytnutím osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a e-mail, udeľuje Súťažiaci Vyhlasovateľovi súhlas so spracovaním svojich osobných údajov na účel zaradenia do súťaže, jej vyhodnotenia a v prípade výhry na účel jej zaslania a odovzdania.

c) Súhlas na uvedený účel je povinný. Súhlas je poskytnutý na dobu nevyhnutnú pre splnenie účelu, t.j. v prípade výhry do doby jej úplného odovzdania. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať, pričom odvolanie nemá spätné účinky.

9. Záverečné ustanovenia

a) Vyhlasovateľ nie je zodpovedný za akékoľvek technické problémy vzniknuté pri prenose dát elektronickými prostriedkami.

b) Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, odobrená, spravovaná, ani nijako inak spojená so spoločnosťou Facebook.

c ) Vyhlasovateľ je oprávnený vylúčiť zo súťaže Súťažiacich, ktorí porušia pravidlá či podmienky súťaže alebo budú konať v rozpore s dobrými mravmi.

d) Účasťou v súťaži vyjadruje Súťažiaci súhlas s pravidlami a podmienkami súťaže, upravenými v Štatúte, a zaväzuje sa ich v plnom rozsahu dodržiavať.

e)Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto súťaže podľa vlastného uváženia a vyhradzujú si tiež právo kedykoľvek obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť súťaž a jej štatút.

V Bratislave, dňa 07.12.2021