Štatút súťaže „Súťaž s mobilnou aplikáciou"

(ďalej len „Štatút“)

1. Vyhlasovateľ súťaže

Vyhlasovateľom súťaže je  Union zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Karadžičova 10, 814 53 Bratislava, IČO: 36284831 (ďalej len „Vyhlasovateľ“).

2. Trvanie súťaže

Súťaž prebieha v termíne od 24.05.2021 do 20.06.2021 (vrátane).

3. Podmienky účasti v súťaži

Súťažiť môže fyzická osoba staršia ako 18 rokov s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, okrem osôb v pracovnom alebo obdobnom vzťahu k Vyhlasovateľovi (ďalej len „Súťažiaci“).

4. Výhry

Zo Súťažiacich budúvyžrebovaní 3 výhercovia, z ktorých každý :

  • získa inteligentné hodinky Garmin Forerunner 45 v hodnote 169 EUR

5. Pravidlá súťaže

Súťaž je komunikovaná prostredníctvom webovej stránky Vyhlasovateľa www.union.sk, spoločného facebookového profilu Union zdravotnej poisťovne, a. s. a Union poisťovne, a. s. s názvom Union poisťovňa (ďalej len „facebook profil“) a rovnako tak hromadnou emailovou korešpondenciou, ktorá bude zaslaná poistencom Vyhlasovateľa, prípadne inými fyzickým osobám, ktorí udelili Vyhlasovateľovi marketingový súhlas.

Do súťaže je zaradený každý Súťažiaci, ktorý v období od 24.05.2021 do 20.06.2021 (vrátane)  uverejní recenziu k mobilnej aplikácii Union zdravotnej poisťovne v internetových obchodoch App Store alebo Google Play.

6. Žrebovanie a odovzdanie výhier

a) Žrebovanie bude prebiehať 23.06.2021 a to tak, že určení zamestnanci Vyhlasovateľa vyžrebujú spomedzi Súťažiacich, ktorí splnili pravidla tejto súťaže, 3 výhercov.

b) Každý výherca bude informovaný o výhre prostredníctvom odpovede na súťažnú recenziu, ktorú uverejnil, najneskôr do 7 dní od skončenia súťaže. Pokiaľ výherca neodpovie do 7 dní spôsobom určeným Vyhlasovateľom, výhra prepadá v prospech Vyhlasovateľa.

c) Výherca bude vyzvaný, aby oznámil organizátorovi súťaže svoje kontaktné údaje pre účely odovzdania a doručenia výhry.

7. Daň

Podľa § 9 ods. 2 písm. m) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov sú výhry v hodnote neprevyšujúcej sumu 350,00 EUR za cenu alebo výhru oslobodené od dane, pričom ak takto vymedzené príjmy presiahnu sumu 350,00 EUR, do základu dane sa zahrnú len príjmy presahujúce ustanovenú sumu. Za splnenie povinností vyplývajúcich zo zákona č. 595/2003 Z.z. zodpovedá súťažiaci.

8. Ochrana osobných údajov

a)Prevádzkovateľom v zmysle platných právnych predpisov o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov je Vyhlasovateľ.

b) Poskytnutím osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, korešpondenčná adresa, prípadne tel. číslo a e-mail, udeľuje Súťažiaci Vyhlasovateľovi súhlas so spracovaním svojich osobných údajov na účel zaradenia do súťaže, jej vyhodnotenia a v prípade výhry na účel jej zaslania a odovzdania.

c) Súhlas na uvedený účel je povinný. Súhlas je poskytnutý na dobu nevyhnutnú pre splnenie účelu, t.j. v prípade výhry do doby jej úplného odovzdania. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať, pričom odvolanie nemá spätné účinky.

9. Záverečné ustanovenia

a) Výhercovia môžu vady výhry inteligentné hodinky Garmin Forerunner 45 v hodnote 169 EUR reklamovať výlučne prostredníctvom Vyhlasovateľa. Informáciu o vade výhry výhercovia oznamujú zaslaním e-mailu na adresu: union@union.sk

b) Vyhlasovateľ nie je zodpovedný za akékoľvek technické problémy vzniknuté pri prenose dát elektronickými prostriedkami.

c) Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, odobrená, spravovaná, ani nijako inak spojená so spoločnosťou Facebook.

d) Vyhlasovateľ je oprávnený vylúčiť zo súťaže Súťažiacich, ktorí porušia pravidlá či podmienky súťaže alebo budú konať v rozpore s dobrými mravmi.

e) Účasťou v súťaži vyjadruje Súťažiaci súhlas s pravidlami a podmienkami súťaže, upravenými v Štatúte, a zaväzuje sa ich v plnom rozsahu dodržiavať.

f) Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto súťaže podľa vlastného uváženia a vyhradzuje si tiež právo kedykoľvek obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť súťaž a jej Štatút.