Štatút súťaže „Súťaž o darčekové poukazy na nákup v e-shope www.hej.sk“ (ďalej len „Štatút“)

1. Vyhlasovateľ súťaže

Vyhlasovateľom súťaže je Union poisťovňa, a.s., so sídlom Karadžičova 10, 814 53 Bratislava, IČO: 31 322 051 (ďalej len „Vyhlasovateľ“).

2. Trvanie súťaže

Súťaž na profile Union poisťovňa na Facebooku prebieha v termíne od 09. 09. 2021 do 13. 09. 2021 (vrátane).

3. Podmienky účasti v súťaži

Súťažiť môže fyzická osoba staršia ako 18 rokov s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, okrem osôb v pracovnom alebo obdobnom vzťahu k Vyhlasovateľovi (ďalej len „Súťažiaci“).

4. Výhra

Zo Súťažiacich budú vyžrebovaní 11 výhercovia, z ktorých každý získa darčekovú poukážku v hodnote 25 € s DPH na nákup v internetovom obchode Hej.sk.

5. Pravidlá súťaže

a) Súťaž je komunikovaná prostredníctvom spoločného facebookového profilu Union zdravotnej poisťovne, a. s. a Union poisťovne, a. s. s názvom Union poisťovňa (ďalej len „facebook profil“). Do súťaže je zaradený každý Súťažiaci, ktorý v období od 09.09.2021 do 13.09.2020 správne odpovie na súťažnú otázku formou komentára pod súťažným príspevkom na facebookovom profile Vyhlasovateľa. Súťažné komentáre musia byť uverejnené pod súťažným príspevkom.

b) Jeden súťažiaci je oprávnený vyhrať iba jeden kus darčekovej poukážky na nákup e-shope www.hej.sk v hodnote 25 eur s DPH.

6. Žrebovanie a odovzdanie výhier

a) Žrebovanie bude prebiehať 16.09.2021 a to tak, že určení zamestnanci Vyhlasovateľa vyžrebujú 11 komentárov Súťažiacich pod súťažným príspevkom, ktoré budú obsahovať správnu odpoveď na súťažnú otázku.

b) Komentár, ktorý nebude spĺňať pravidlá bude automaticky vyradený zo súťaže.

c) Každý výherca bude informovaný o výhre prostredníctvom správy odoslanej na facebookový profil, z ktorého Súťažiaci odoslal súťažný komentár, najneskôr do 7 dní od skončenia súťaže. Pokiaľ výherca neodpovie do 7 dní spôsobom určeným vo vyhlásení výhercov, výhra prepadá v prospech Vyhlasovateľov a to bez náhrady.

d) Výhercovia budú vyhlásení po vyžrebovaní, prostredníctvom odpovede na ich súťažný komentár pod príspevkom.

e) Výherca bude vyzvaný, aby oznámil organizátorovi súťaže svoje kontaktné údaje pre účely odovzdania a doručenia výhry.

f) Platnosť darčekovej poukážky v hodnote 25€ je do 31.09.2021 (vrátane) a do tohto dátumu je nevyhnutné ho uplatniť.

7. Daň

Podľa § 9 ods. 2 písm. m) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov sú výhry v hodnote neprevyšujúcej sumu 350,00 EUR za cenu alebo výhru oslobodené od dane, pričom ak takto vymedzené príjmy presiahnu sumu 350,00 EUR, do základu dane sa zahrnú len príjmy presahujúce ustanovenú sumu. Za splnenie povinností vyplývajúcich zo zákona č. 595/2003 Z.z. zodpovedá súťažiaci.

8. Ochrana osobných údajov

a) Prevádzkovateľom v zmysle platných právnych predpisov o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov je Vyhlasovateľ.

b) Poskytnutím osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a e-mail, udeľuje Súťažiaci Vyhlasovateľovi súhlas so spracovaním svojich osobných údajov na účel zaradenia do súťaže, jej vyhodnotenia a v prípade výhry na účel jej zaslania a odovzdania.

c) Súhlas na uvedený účel je povinný. Súhlas je poskytnutý na dobu nevyhnutnú pre splnenie účelu, t.j. v prípade výhry do doby jej úplného odovzdania. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať, pričom odvolanie nemá spätné účinky.

9. Záverečné ustanovenia

a) Vyhlasovateľ je oprávnený vylúčiť zo súťaže Súťažiacich, ktorí porušia pravidlá či podmienky súťaže alebo budú konať v rozpore s dobrými mravmi.

b) Účasťou v súťaži vyjadruje Súťažiaci súhlas s pravidlami a podmienkami súťaže, upravenými v Štatúte, a zaväzuje sa ich v plnom rozsahu dodržiavať.

c ) Vyhlasovatelia súťaže si vyhradzujú právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto súťaže podľa vlastného uváženia a vyhradzujú si tiež právo kedykoľvek obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť súťaž a jej štatút.