Ponuka odkupu z rezervy životného poistenia pre prípad dožitia

Poskytovateľom služby je Union poisťovňa, a.s.

Atoms/icons/40/black/chcem_nahlasit_skodovu_udalost-40

Informácie pre klientov životného poistenia Život Plus a Penzia Plus

Najčastejšie kladené otázky

Môžete si odkúpiť podstatnú časť rezervy vytvorenej v poistení pre prípad dožitia, t. j. na sporivej zložke svojho kapitálového životného poistenia, pričom poistenie zostane aj naďalej v platnosti.

Poistná rezerva predstavuje peňažné prostriedky, ktoré sa kumulujú na základe princípov poistnej matematiky, a poisťovateľ ich spravuje pre jednotlivé poistné zmluvy za účelom plnenia všetkých svojich budúcich záväzkov vyplývajúcich z poistnej zmluvy.

V doručenej ponuke odkupu z poistnej rezervy je uvedená predbežná výška odkupu z poistnej rezervy vypočítaná v čase zasielania listu. Jej výška sa môže meniť v závislosti od skutočného dátumu vykonania odkupu na Vašej poistnej zmluve a dovtedy zaplateného poistného.

Odkup z poistnej rezervy zahŕňa časť poistnej rezervy vytvorenej v poistení pre prípad dožitia a celú poistnú rezervu pre podiel na prebytkoch poistného pre prípad dožitia. Vyplatíme Vám teda celú časť doteraz vytvorenej rezervy z prebytkov poistného (podiel na zisku).

Nie, neúčtujeme si žiadny poplatok.

V doručenom liste nájdete potrebné informácie o svojom poistení, ako napríklad dohodnutú poistnú sumu pre prípad dožitia a úmrtia (ktorá je uvedená vrátane doteraz prideleného podielu na prebytkoch poistného) a koniec poistenia, resp. ak ešte platíte poistné, tak dátum, dokedy sa ešte bude platiť.

Sú to informácie, ktoré Vám môžu pomôcť rozhodnúť sa, či si sporivú zložku poistenia ponecháte alebo si naakumulované prostriedky z tohto poistenia vyberiete a použijete ich alebo investujete iným spôsobom.

Zvážte pritom aj dobu trvania poistenia, výšku dohodnutej poistnej sumy a možnosť vplyvu inflácie na túto hodnotu. V prípade potreby sa môžete poradiť so svojím finančným poradcom.

 • Zníži sa poistná suma pre prípad dožitia sa konca poistenia na 20 EUR. V poistení sa už nebudú vytvárať úspory a na konci poistenia týchto 20 EUR vyplatíme poistenej osobe.

 • Ak ešte platíte poistné, v doručenom liste je uvedená čiastka, o ktorú sa zníži Vaša súčasná platba a Vy budete platiť menej.

 • Ďalšie dojednané poistné krytie Vám zostane nezmenené. V platnosti tak zostane poistenie pre prípad úmrtia, ako aj rôzne druhy pripoistení pre prípad úrazu alebo choroby (ak ich máte v zmluve dojednané). Poistenie bude mať rizikový charakter. To znamená, že do konca poistenia Vám zostane dôležitá poistná ochrana.

V prípade, že sa rozhodnete akceptovať našu ponuku, postupujte podľa pokynov uvedených na zadnej strane doručeného listu, prípadne v časti Ako postupovať pri odkupe z rezervy životného poistenia.

Najneskôr do 21 dní od doručenia správne vyplneného Dodatku k poistnej zmluve do Union poisťovne spracujeme samotný odkup a zašleme Vám peniaze. Dbajte na to, aby údaje v Dodatku k poistnej zmluve boli vyplnené podľa pokynov, bola overená Vaša totožnosť a bola priložená kópia občianskeho preukazu, inak nemôžeme samotný odkup spracovať.

V tomto prípade je potrebný okrem súhlasu poistníka aj súhlas poisteného. Rovnako sa vyžaduje aj overenie jeho totožnosti. Údaje týkajúce sa poisteného je potrebné uviesť v samostatnej časti na konci Dodatku k poistnej zmluve.

Ak je hodnota odkupu z poistnej rezervy z poistenia pre prípad dožitia vyššia ako zaplatené poistné, tak ich rozdiel podlieha zdaneniu v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Union poisťovňa odvedie daň príslušnému daňovému úradu, čím bude splnená Vaša daňová povinnosť.

V súčasnosti táto možnosť nie je k dispozícii.

Ako postupovať pri odkupe z rezervy životného poistenia

V prípade, že sa rozhodnete akceptovať ponuku pre odkup z rezervy životného poistenia, ktorú sme Vám poslali poštou, nižšie nájdete informácie ako postupovať.

Postup

 1. K ponuke, ktorá Vám bola zaslaná poštou, je priložený Dodatok k poistnej zmluve v dvoch rovnopisoch.
 2. Vyplňte Vaše osobné údaje uvedené na jeho prvej strane. Ak nemáte občiansky preukaz, môžete uviesť číslo Vášho pasu.
 3. Pre výplatu odkupu z rezervy uveďte číslo Vášho bankového účtu vo formáte IBAN. Ak ho neuvediete, odkup bude vyplatený poštovým peňažným poukazom na Vašu korešpondenčnú adresu – táto možnosť je však iba v rámci Slovenskej republiky.
 4. Dodatok zatiaľ nepodpisujte – podpíšete ho až po overení Vašej totožnosti.
 5. Svoju totožnosť overte na našom kontaktnom mieste, na matrike alebo u notára. Ak je hodnota odkupu z poistnej rezervy vo výške 10 000 EUR a viac, svoju totožnosť overte výlučne u notára. Zoznam našich kontaktných miest nájdete na www.union.sk/union-kontakty.
 6. Ak sa rozhodnete pre kontaktné miesto Union poisťovne, pozrite si otváracie hodiny na vybranom kontaktnom mieste, prineste so sebou nepodpísaný Dodatok a občiansky preukaz. Náš pracovník overí Vašu totožnosť a odošle dokumenty (iba 1 rovnopis Dodatku a kópiu občianskeho preukazu) do Unionu.Ak sa rozhodnete overiť totožnosť na matrike či u notára, vyplnený a overený Dodatok (iba 1 rovnopis) a kópiu občianskeho preukazu pošlite na adresu:

  Union poisťovňa, a.s.
  Odd. správy životného poistenia
  Karadžičova 10
  813 60 Bratislava

 7. Ak je Vaša daňová rezidencia iná ako SR, je potrebné vzhľadom na zákonnú povinnosť vyplniť aj naše osobitné tlačivo – Čestné vyhlásenie k poistnej zmluve životného poistenia, ktoré je k dispozícii na ktoromkoľvek našom kontaktnom mieste alebo si ho môžete stiahnuť na našej webovej stránke na www.union.sk/odkup v časti Dôležité dokumenty. Toto tlačivo potom, prosím, odošlite spolu s ostatnými dokumentami.

 

Upozornenie:
Ak poistník nie je totožný s poisteným, vyžaduje sa overenie totožnosti poistníka i poisteného. Údaje týkajúce sa poisteného je potrebné uviesť v samostatnej časti na konci Dodatku k poistnej zmluve, pričom poistený svojím podpisom súhlasí s jeho uzavretím.

Dokument na stiahnutie

Kontaktný formulár