Atoms/icons/24/grey/info-24
Sem môžeme umiestniť dôležitú informáciu pre našich klientov – napr. odstávky webu, služieb a podobne.
Union
Zdravotná poisťovňa v mobilnej aplikácii.

Domáci doktor – lekár online

Aplikácia Domáci doktor predstavuje rýchlu pomoc, keď neviete odhadnúť, či s problémom vyhľadať lekára, alebo je vhodný iný postup. Lekár online zadarmo.
domaci lekar

Domáci doktor – lekár online je aplikácia, ako mať doktora doma


Aplikácia Domáci doktor predstavuje rýchlu pomoc, keď neviete odhadnúť, či s problémom vyhľadať lekára, alebo je vhodný iný postup. Domáci doktor je bezplatná aplikácia pre všetkých, dostupná na webe www.domacidoktor.sk.

Bez lekárskych znalostí nie je jednoduché posúdiť, ktoré zdravotné problémy či príznaky choroby si vyžadujú pomoc lekára. Domáci doktor je webová aplikácia, ktorá do jednej minúty dokáže užívateľov rýchlo zorientovať a poradiť im, ako riešiť svoj zdravotný problém. Šetrí tak ľuďom čas a pomáha správne sa rozhodnúť.

Aplikácia je plne anonymná. Po zadaní pohlavia a veku treba identifikovať problematickú časť tela a vybrať si z príznakov. Domáci doktor následne systémom otázok áno/nie zistí, o aký problém pravdepodobne ide, čiže:

Kontrolné otázky sú podstatné pre správne identifikovanie problému. Preto je kľúčové zamyslieť sa nad každou otázkou a uvážene ju zodpovedať. Počet kontrolných otázok pri jednotlivých zdravotných problémoch môže byť odlišný. Oplatí sa trpezlivo „vydržať“ až do konca dopytovania a umožniť aplikácii priradiť zistené príznaky možnej príčine.

Zistený záver je možné poslať na mail.

Najčastejšie otázky

Poistite sa za 3 minúty
priamo v mobile

Vďaka digitálnemu podpisu nemusíte už nikam chodiť, ani na nikoho čakať.
Našu online prihlášku podpíšete priamo v mobile.

Právna doložka

 

UPOZORNENIE / POUČENIE:
Union zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Karadžičova 10, 814 53 Bratislava, IČO : 36 284 831 (ďalej len „prevádzkovateľ“ alebo „zdravotná poisťovňa“) za účelom skvalitnenia svojich služieb poskytuje užívateľom službu „Domáci doktor“. Táto služba je bezplatnou službou zdravotnej poisťovne poskytovanou prostredníctvom webovej aplikácie užívateľom. Službou „Domáci doktor“ sa na účely týchto podmienok má na mysli internetová stránka obsiahnutá na webovom sídle www.domacidoktor.sk. „Užívateľom“ je každý návštevník služby, ktorý prostredníctvom svojho prehliadača zobrazuje stránky služby alebo inak pristupuje k údajom na webovom sídle „Domácidoktor“ umiestneným. Prevádzkovanie služby, používanie služby a práva a povinnosti prevádzkovateľa sa riadia nižšie uvedenými pravidlami a podmienkami (ďalej len „podmienky“). Účelom tejto služby nie je nahradiť zdravotnú starostlivosť ale pomôcť poistencom v krátkom čase čo najefektívnejšie riešiť svoj zdravotný stav. Union zdravotná poisťovňa prevádzkuje službu „Domáci doktor“ za týchto podmienok:

 1. Informuje poistencov a títo berú na vedomie informáciu, že služba Domáci doktor nie je poskytovaním zdravotnej starostlivosti podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, nie je zároveň poskytovaním lekárskej služby prvej pomoci a tieto činnosti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti žiadnym spôsobom nenahrádza.
 2. Zdravotná poisťovňa neručí za to, že služba Domáci doktor poskytovaná prostredníctvom portálu bude neprerušená, včasná, bezpečná a bez chýb, zároveň upozorňuje, že služba môže byť dočasne nedostupná a nezodpovedá za výpadky tejto služby, najmä nie však výlučne za výpadky spôsobené výpadkom služieb poskytovaných tretími stranami.
 3. Služba je databázou v zmysle ustanovenia § 72 a nasl. Autorského zákona. Akékoľvek nakladanie s autorskými právami sa riadi Autorským zákonom. Autorské práva k informáciám a článkom náležia autorom a zhotoviteľovi databázy podľa Autorského zákona, teda Prevádzkovateľovi.
 4. Odporúčania a poskytnuté rady zamestnancami poisťovne nie sú poskytované zdravotníckymi pracovníkmi podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a poskytnuté rady a informácie nie sú zdravotnými výkonmi.
 5. Služba Domáci doktor a v rámci nej poskytnuté informácie nenahrádza poskytnutie zdravotnej starostlivosti v zdravotníckom zariadení o čom bol poistenec oboznámením sa s obsahom tohto poučenia informovaný. Všetky poskytnuté informácie majú len informačno – poradenskú funkciu a nenahrádzajú prácu zdravotníckych pracovníkov ani ich nie je možné využívať k diagnostikovaniu zdravotných problémov.
 6. Všetky informácie na tomto portáli musia byť považované výlučne za orientačné pre pomoc zorientovania sa užívateľa v problematike ochorení a za žiadnych okolnosti nesmú byť interpretované ako návod na užitie liekov alebo odignorovanie návštevy lekára.
 7. Poisťovňa a jej zamestnanci poskytovaním služby „Domáci doktor“ nie sú zodpovední za vyriešenie zdravotného stavu užívateľa a nepreberajú zodpovednosť za jeho ďalšie rozhodnutia vo vzťahu k potrebe vyhľadať pre seba alebo iné osoby zdravotnú starostlivosť v súlade so zdravotným stavom dotknutej osoby. Každý návštevník, čitateľ alebo akákoľvek osoba čerpajúca informácie z tohto portálu berie na vedomie, že akékoľvek rozhodnutie, ktoré urobí, je rozhodnutím výlučne jeho vlastným a nesie za neho sám plnú zodpovednosť.
 8. Informácie poskytnuté v rámci služby Domáci doktor vychádzajú výlučne z obsahu informácií a údajov poskytnutých užívateľom bez možnosti ich overenia zo strany poisťovne.
 9. Poisťovňa neručí a nenesie zodpovednosť za uverejnený obsah napísaný odborným spolupracovníkom. Poisťovňa ďalej nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek náklady, straty, škody a pod. poistencovi vyplývajúce z používania služby Domáci doktor. V rámci služby Domáci doktor môžu byť zverejnené externé linky tretích subjektov. Poisťovňa nezodpovedá za informácie a obsah stránok, na ktoré odkazujú linky zverejnené v rámci tejto služby. Poisťovňa si vyhradzuje právo kedykoľvek obsah služby meniť a upravovať bez predchádzajúceho upozornenia užívateľov.
 10. Užívateľ potvrdzuje, že si podmienky používania služby prečítal a je si plne vedomý ich obsahu, porozumel im a súhlasí s nimi a podľa nich sa bude pri používaní služby Domáci doktor riadiť.
 11. Ktorákoľvek osoba využívajúca službu Domáci doktor, zodpovedá za škodu spôsobenú neoprávneným zásahom do jej obsahu, prípadne škodu spôsobenú nevhodným využívaním tejto služby ani za škodu, ktorá vznikla v dôsledku vyššej moci.

Infografika

Novinka: Od 1. 1. 2022 zvyšujeme príspevky na zuby a oči. Spolu vám dáme až 300 €

Na ošetrenie u zubára 100 € a ďalších 50 € na dentálnu hygienu. Je na vás, či využijete príspevok naraz alebo po častiach.
Atoms/icons/80/grey-green/zub-80
Na okuliarové rámy pre deti 70 € a ďalších 80 € na vyšetrenia očí.